radca prawny

radca prawny

termin nadsyłania aplikacji:  
21.02.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY

nr referencyjny: DOP_02_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 
Doradztwo i konsultacje prawne w ramach procesów realizowanych przez NCBR.

Główne zadania:

 • sporządzanie interpretacji, analiz i opinii prawnych dot. stosowania przepisów krajowych i unijnych, w tym dotyczących działalności NCBR;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych dotyczących działalności NCBR;
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów konkursowych;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących działalności NCBR;
 • opracowywanie dokumentów dotyczących realizacji zadań NCBR jako Instytucji Pośredniczącej Programów Operacyjnych UE;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów z zakresu polityki naukowej państwa;
 • opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień oraz innych oświadczeń woli składanych przez NCBR, w tym w języku angielskim;
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw, upoważnień i innych oświadczeń woli, w tym w języku angielskim.


OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu opinii i analiz prawnych oraz interpretacji przepisów z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej);
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu projektów umów, w szczególności umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, oraz porozumień, listów intencyjnych, etc.;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu prawa autorskiego, prawa gospodarczego;
 • znajomość zasad finansowania projektów B+R ze środków publicznych oraz zasad udzielania pomocy publicznej;
 • znajomość przepisów dot. zasad finansowania nauki, zasad prowadzenia polityki rozwoju, finansów publicznych, zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1, w tym angielskiego prawniczego;
 • obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis);
 • samodzielność, przejawianie inicjatywy, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • terminowość;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w sprawach związanych z prawnymi aspektami finansowania nauki, pomocy publicznej i finansowania projektów ze środków publicznych;
 • doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego;
 • doświadczenie transakcyjne w projektach venture capital;
 • znajomość działalności alternatywnych funduszy inwestycyjnych;
 • szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych, pomocy publicznej, ochrony własności intelektualnej;
 • znajomość techniki legislacyjnej.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.