Zasady wynagrodzenia pracowników NCBR zgodnie z właściwym rozporządzeniem są regulowane na postawie wewnętrznego Regulaminu Wynagradzania Pracowników NCBR, który aktualnie wdrażamy do naszej organizacji.

Praca w Polsce

Wszyscy nasi pracownicy posiadają wynagrodzenie zasadnicze.

Ponadto, w zależności od poziomu zajmowanego stanowiska mają prawo do kwartalnej premii:

  • dla stanowisk menedżerskich: premia zarządzania przez cele, gdzie na wynik i wysokość premii wpływa realizacja indywidualne wyznaczonych do realizacji SMART celów (maksymalna wysokość premii zarzadzania przez cele to 20% kwartalnego wynagrodzenia pracownika);
  • dla stanowisk niemenedżerskich: premia motywacyjna, gdzie na wynik i wysokość premii wpływa wynik oceny pracy pracownika oraz wynik oceny pracy zespołowej (w przypadku oceny indywidualnej i zespołowej na poziomie oczekiwań współczynnik premii motywacyjnej wynosi 10% naszego kwartalnego wynagrodzenia).

Osoby, które realizują w NCBR zadania specjalne mogą otrzymać również czasowy zadaniowy dodatek specjalny.

W NCBR obowiązują również „trzynastki”, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane proporcjonalnie według czasu przepracowanego w danym roku kalendarzowym. Prawo do niego zyskuje każdy pracownik organizacji, który przepracował minimum 6 miesięcy w danym roku kalendarzowy.


Praca poza granicami kraju


Przy czym, przede wszystkim ze względu na charakter pracy oraz konieczność wykonywania pracy poza granicami kraju pracownicy świadczący pracę poza Polską wynagradzani są zgodnie z dedykowanym dla nich systemem wynagradzania, który poza wynagrodzeniem zasadniczym został uzupełniony o adekwatne świadczenia pozapłacowe funkcjonujące na docelowym rynku pracy.