Konkurs_1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE

25.11.2016

Informacje kontaktowe:

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 

Dokumenty do umowy:

 

Protest:

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

 

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

 

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest dotyczący oceny formalnej wnoszony jest w języku polskim, natomiast protest dotyczący oceny merytorycznej, z uwagi na jego ocenę przez ekspertów zagranicznych, należy złożyć w języku angielskim.

 

Wzór protestu udostępniono poniżej.

 

 

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. (490 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin Przeprowadzania Konkursu. (612 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres merytoryczny konkursu. (468 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Ogólne zasady. (1,006 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych. (616 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Katalog kosztów niekwalifikowanych. (450 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. (491 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR. (941 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. (89 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór deklaracji organu Natura 2000 – załącznik do Analizy. (118 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji. (895 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres minimalny umowy konsorcjum. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.) (397 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR. (172 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór wniosku o dofinansowanie. (600 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (80 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji. (38 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Formularz ubiegania się o pomoc publiczną. (85 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT. (107 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań. (105 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (813 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. (2 MB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (75 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Oświadczenie Konsorcjanta. (146 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Informacje na potrzeby ewaluacji. (38 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Formularz ubiegania się o pomoc publiczną. (85 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A). (3 MB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie KE nr 651_2014. (925 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. (2 MB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR. (2 MB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje. (4 MB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ustawa wdrożeniowa. (434 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r. (958 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r. (2 MB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dyrektywa 2003/87/WE. (482 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja MAE. (26 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP (296 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poziomy gotowości technologicznej (1 MB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.) (188 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.) (195 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. (478 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Weksel. (16 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Deklaracja wekslowa. (16 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej. (18 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Centralny system teleinformatyczny:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

1_wnioski_o_nadanie_zmiane_wycofanie_dostepu_dla_osoby_uprawnionej_w_ramach_sl2014_1_.doc (57 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego. (74 KB)

26.11.2016 14:33 Mikko Hyppönen 25.11.2016 13:10 Przemysław Pawłowski Pobierz