Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

28.11.2016

Informacje kontaktowe:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba-at-ncbr.gov.pl

 

Dokumenty do umowy:

 

Protest:

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.


Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.

Dokumenty podstawowe:

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR - UWAGA – zmiana formatu załącznika nr 6 (z formularza wypełnianego online na PDF). (97 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

1a Kluczowy personel - UWAGA – zaktualizowany dokument (19 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

1b Zespół Funduszu (15 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

1c Deklaracja finansowanie wkładu własnego Wnioskodawcy (17 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

1d Koncepcja funkcjonowania funduszu (19 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy. (75 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji. (139 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (603 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT. (107 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Rozporządzenie KE nr 651/2014. (925 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje. (4 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ustawa wdrożeniowa. (434 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. (958 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych. (202 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach dzia (981 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP (1 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa. (715 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:45 Przemysław Pawłowski Pobierz