Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:

28.11.2016

Informacje kontaktowe:

Dokumenty do umowy:

 

Protest:

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

 

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

 

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

 

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.

 

 

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. (542 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin Przeprowadzania Konkursu. (640 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.1. (917 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Ogólne zasady. (1,006 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych. (597 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Katalog kosztów niekwalifikowanych. (451 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (118 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. (89 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji. (876 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR. (172 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR-Zasada konkurencyjności. (9 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR. (535 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa. Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 14.07.2016 r. (80 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT. (107 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (943 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji. (30 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. (1 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A). (3 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie KE nr 651/2014. (925 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje. (4 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ustawa wdrożeniowa. (434 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. (958 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dyrektywa 2003/87/WE. (482 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja MAE. (26 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach dzia (981 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poziomy gotowości technologicznej. (296 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych. (202 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 05.09.2016 r.) (184 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. (546 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Weksel. (16 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Deklaracja wekslowa. (16 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej. (18 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór Raportu z realizacji kamienia milowego. (29 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 17:58 Przemysław Pawłowski Pobierz

Centralny system teleinformatyczny: