I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG

25.11.2016

 

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA PIERWSZY KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.

 

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

 

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:

 

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

 

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: osf.opi.org.pl.

 

Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:

 

 

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 10 listopada 2016 r. (do godziny 15:00).

 

 

 

Zgodnie z zakresem pierwszego konkursu zawartym w Regulaminie

2 Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Regulamin konkursu (283 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór wniosku (332 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (79 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (83 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (85 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności kosztów (338 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Elementy umowy konsorcjum2 (37 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną (1 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Podział praw własności intelektualnej (IPR) (307 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie dot. zgody właściwej komisji na prowadzenie badań (35 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza PNT-01 (372 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza ewaluacyjnego dla jednostki naukowej (669 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza ewaluacyjnego dla przedsiębiorstwa (292 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ogólne warunki realizacji projektów (424 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór umowy (354 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór załączników 4, 5, 5a, 6 do umowy (104 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klauzule specjalne do umowy (85 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy (88 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (15 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór weksla (230 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 25.11.2016 14:41 Przemysław Pawłowski Pobierz