Preselekcja polskich wniosków do II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2019)

30.10.2019

Uprzejmie informujemy, że 8 października 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłaszają otwarcie preselekcji do II polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty badawcze.

Celem preselekcji jest wyłonienie przez NCBR wniosków, które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Wnioskodawcy, których wnioski pozytywnie ukończą polską i chińską preselekcję zostaną dopuszczeni do złożenia pełnych wniosków.

Wniosek preselekcyjny należy złożyć drogą elektroniczną (w formie aktywnego PDFa) na adres chiny-at-ncbr.gov.pl w terminie do 27 listopada 2019 r. do godz. 16.00, wraz ze skanami podpisanych załczników.

Wnioskodawcami mogą być organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz składające się z nich grupy podmiotów. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z Chińskiej Republiki Ludowej.
Składane projekty powinny swoją tematyką obejmować jeden z poniższych obszarów:

 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne;
 2. Technologie energetyczne, w tym rozwój nowych źródeł energii, czyste technologie węglowe, zrównoważone wykorzystanie energii;
 3. Technologie środowiskowe, inżynieria środowiskowa, zarządzanie zasobami wodnymi, technologie proekologiczne i zapobiegające wylesianiu;
 4. Inżynieria materiałowa, biomateriały, nanomateriały, nieorganiczne materiały niemetalowe. 

Zgłaszane projekty powinny obejmować okres realizacji maksymalnie 36 miesięcy i maksymalną sumę kosztów kwalifikowanych na polskich wykonawców w wysokości 500.000 EUR. Jednocześnie informujemy, iż uzyskanie pozytywnej decyzji w preselekcji nie wiąże się z przekazaniem dofinansowania, jest natomiast niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku w drugi etapie konkursu. Termin naboru pełnych wniosków zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu preselekcji.

Wniosek preselekcyjny powinien zostać przygotowany w języku polskim zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji. Powinien zawierać całościowy opis projektu (włączając wkład partnerów zagranicznych) i co do treści oraz założeń powinien być tożsamy z wnioskiem złożonym w preselekcji chińskiej.

Ogłoszenie o chińskim naborze dostępne jest pod linkiem:
http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2019/201909/t20190930_149079.htm

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 1. Joint call announcment CHINA-POLAND
 2. Zasady konkursu;
 3. Wzór wniosku preselekcyjnego;
 4. Kryteria oceny wstępnej (formalnej) wniosku;
 5. Kryteria oceny merytorycznej wniosku;
 6. Oświadczenia do wniosku;
 7. Przykładowa klauzule informacyjna – zbierania danych osobowych niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 8. Przykładowa klauzule informacyjna – zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.


Osoba kontaktowa w Polsce (NCBR):

Jan Osiński

tel.: +48 22 39 07 324
e-mail: jan.osinski-at-ncbr.gov.pl