Konkurs_3/1.2/2016 _GAMEINN

25.11.2016

Informacje kontaktowe:

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: gameinn-finanse-at-ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: gameinn-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 459, (22) 39 07 172.

Dokumenty do umowy:

Protest:

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest wnoszony jest w języku polskim. W odniesieniu do zarzutów w zakresie kryteriów merytorycznych protest wnoszony jest również w angielskiej wersji językowej, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca składający protest zapewni, że treść obu wersji językowych jest tożsama, co zobowiązany jest poświadczyć stosownym oświadczeniem.  

Wzór protestu udostępniono poniżej.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. (488 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin Przeprowadzania Konkursu - aktualizacja. (610 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres merytoryczny konkursu. (539 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Ogólne zasady. (1,006 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych. (615 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Katalog kosztów niekwalifikowanych. (451 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. (489 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR. (940 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór deklaracji organu Natura 2000 – załącznik do Analizy. (118 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. (89 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji. (876 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres minimalny umowy konsorcjum. (490 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR. (172 KB)

25.11.2016 14:01 Marcin Michalak 25.11.2016 13:36 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór wniosku o dofinansowanie. (463 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (80 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT. (107 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań. (105 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (814 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji. (30 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. (2 MB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (75 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Oświadczenie Konsorcjanta. (146 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Informacje na potrzeby ewaluacji. (30 KB)

25.11.2016 14:18 Marcin Michalak 25.11.2016 14:01 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A). (3 MB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie KE nr 651_2014. (925 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. (2 MB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR. (2 MB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje. (4 MB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ustawa wdrożeniowa. (434 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r. (958 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r. (2 MB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dyrektywa 2003/87/WE. (482 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja MAE. (26 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poziomy gotowości technologicznej. (296 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP. (1 MB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. (184 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (438 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. (545 KB)

25.11.2016 14:35 Marcin Michalak 25.11.2016 14:18 Przemysław Pawłowski Pobierz