Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

20.08.2018

Termin składania: 15.10.2018

Kurs Euro 4,3037 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EUREKA – konkurs 2/2018

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Data otwarcia naboru wniosków:

20 sierpnia 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

15 października 2018 r., godz. 16.00 CET

Budżet NCBR:

2 mln zł na konkurs.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

• w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;

• w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:

1 EUR =  4,3037 PLN

Status prawny konkursu:

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2018 r. poz. 87 ze zm.).
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1477, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:

Ewelina Wildner

tel.: +48 22 39 07 123

e-mail: ewelina.wildner-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej


Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.: +48 22 39 07 215

e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 

Dział Finansowania Projektów


Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA
Wniosek o dofinansowanie
Zał. 1 do wykazu- Oświadczenie woli
Zał. 2 do wykazu - formularz informacji
Zał. 3 do wykazu - Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
Zał. 4 do wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Zał. 5a do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla jednostek naukowych
Zał. 5b do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
Zał. 6 do wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
Zał. 7 do wykazu - Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
Przewodnik kwalifikowalności kosztów

Link do strony programu:

www.eurekanetwork.org

Link do pobrania Eureka Project Form:

www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form

Eureka project form guidelines:

www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Guidelines_form_13-02-2013.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA:

Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:

Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR:

1. Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków;
2. EUREKA Project Form;
3. Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego.