Konkurs 3/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”

16.10.2019

Dokumentacja dla konkursu 3/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

     LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 3/4.1.1/2019

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 16.03.2020 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Kalkulator EPC
 8. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 9. Klasyfikacja MAE
 10. Poziomy gotowości technologicznej
 11. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 12. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 13. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 14. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 15. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

FAQ

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Ogłoszenie o konkursie (wersja obowiązująca do 05.12.2019)
Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 6.12.2019 do 15.03.2020 r.)
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca do 05.12.2019)
Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 16.03.2020 r.)


Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl