Otwarcie naboru wniosków w 12-tym konkursie Eurostars-2

12.07.2019

Termin składania: 12.09.2019

Kurs Euro 4,2675 zł

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

Eurostars-2 Cut-off 12

Cel konkursu:
wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Lista krajów dostępna jest na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe

Data zamknięcia naboru wniosków:
12 września 2019 r., godz. 20.00 CET   

Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
Pierwszy kwartał 2020 r.

Budżet NCBR:
1 500 000 EUR na konkurs.

Kurs euro:
1  EUR =  4,2675 zł

Kto może aplikować o dofinansowanie w Polsce?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.   

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)


Informacji w sprawie konkursu udziela:
Kontakt w NCBR:

Andrzej Wajs
tel.: +48 22 39 07 499
e-mail: andrzej.wajs-at-ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska
tel.:  22 45 67 547
e-mail:  elzbieta.rochminska-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów IV
Dział Finansowania Projektów

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:

Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars-2
Zał. 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Zał. 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
Zał. 1 do wykazu - Formularz informacji
Zał. 2 do wykazu - Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
Zał. 3 do wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Zał. 4 do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
Zał. 5 do wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
Zał. 6 do wykazu - Sytuacja finansowa przedsiębiorcy

Dopuszczalny poziom intensywności pomocy publicznej:

Typ wnioskodawcy

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych lub prac rozwojowych

Mikro-/Mały przedsiębiorca

60% kosztów kwalifikowalnych

Średni przedsiębiorca

50% kosztów kwalifikowalnych


Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR