Komunikat dotyczący Rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

07.08.2020

Uprzejmie informujemy, że 20 lipca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Rozporządzenie weszło w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. dnia 4 sierpnia 2020 r.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia do stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 4 sierpnia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wstecz