Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum Wiedzy o Dostępności”

22.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. (godz. 14.00) zakończył się nabór wniosków w konkursie „Centrum Wiedzy o Dostępności”, dotyczącym utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym, ogłoszonym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III PO WER.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków, na łączną kwotę 39 419 544, 91 zł.

Liczba wniosków w poszczególnych obszarach:

  • Architektura, urbanistyka i budownictwo: 3 wnioski
  • Transport i mobilność: 2 wnioski
  • Cyfryzacja i komunikacja: 2 wnioski
  • Design i przedmioty codziennego użytku: 1 wniosek
  • Zdrowie: 1 wniosek

Obecnie trwa wstępna weryfikacja dokumentów, pod kątem braków lub oczywistej omyłki. Pracownicy NCBR kontaktują się z Wnioskodawcami, których wnioski wymagają uzupełnienia (obligatoryjne załączniki), za pośrednictwem modułu komunikacji w SOWA.

Wstecz