Cztery filary polityki innowacyjnej Polski

09.12.2019

Cyfryzacja 4.0; wsparcie kompetencji Polaków; zielona gospodarka; innowacje i start-upy oraz nowe technologie - to cztery filary, o które rząd oprze w tej kadencji politykę innowacyjną. W konferencji prasowej na ten temat wziął dziś udział dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Cele polityki innowacyjnej Polski w kolejnych latach to m.in.: zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki, cyfryzacja polskich firm, rozwój sztucznej inteligencji, wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich osiągnięciu służyć mają m.in. ulgi podatkowe, szkoła Sztucznej Inteligencji (AI School) czy wsparcie dla zielonych inwestycji.

- Minęły 4 lata odkąd powstała Rada ds. Innowacyjności i wspólnie zaproponowaliśmy pakiet zmian ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności w Polsce. Bardzo dużo udało się nam osiągnąć. Postawiliśmy w Polsce fundamenty - legislacyjne, instytucjonalne i strategiczne - pod przekształcenie naszej gospodarki z imitacyjnej i opartej o niskie koszty pracy na taką, w której główną siłą napędową jest innowacyjność. Polityka ta przyniosła konkretne owoce – nakłady na prace B+R wzrosły w 2018 r. o 27,7%, a ich przyrost to w głównej mierze zasługa nakładów przedsiębiorstw. To jednak dopiero początek, a przyjęty kurs na innowacyjność wymaga, by objęła ona wszystkie sektory naszej gospodarki i społeczeństwa - mówi Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

I dodaje: - Teraz czas na zaplanowanie tego, co jeszcze moglibyśmy zrobić, by prowadzenie działalności innowacyjnej w Polsce było możliwie jak najprostsze, przejrzyste i objęte dostosowanym do potrzeb firm wsparciem. Dlatego dziś wyznaczamy nowe cele i obszary. To: cyfryzacja 4.0, wsparcie kompetencji Polaków, zielona gospodarka, innowacje i start-upy oraz nowe technologie.

- Dziś realna suwerenność państw zależy od ich potencjału – technologicznego i intelektualnego. Dlatego zabiegamy o to, aby zatrzymać elitę młodego pokolenia i znacznie więcej – odwrócić wektor drenażu mózgów, tak aby do Polski napływali najzdolniejsi naukowcy i przedsiębiorcy z całego świata. W tym kontekście Start in Poland to nie jest niszowy program adresowany do wąskich grup społecznych, ale program od którego zależy polska racja stanu. Budowanie zrównoważonego i dynamicznego rozwoju wymaga współpracy międzysektorowej i porozumienia wielu środowisk i instytucji. Taką sieć współpracy udało nam się w Radzie ds. Innowacyjności zawiązać w poprzedniej kadencji. Dlatego to, co zaczęliśmy z pełną konsekwencją będziemy kontynuować, stawiając na innowacje, nowoczesne technologie i rozwój jako kierunek, który przesądzi o bezpieczeństwie polskich rodzin i o dobrobycie Polaków – stwierdza Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zauważa: - Trwają jeszcze negocjacje nowego budżetu Unii Europejskiej, ale już teraz możemy powiedzieć, że obszar innowacyjności będzie miał w nim istotną pozycją. Szacujemy, że po 2021 roku na inwestycje w innowacyjne rozwiązania będziemy mogli przeznaczyć ponad 60 miliardów złotych. Będziemy wspierać - z poziomu krajowego i regionalnego - prace B+R realizowane przez firmy samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi czy instytutami badawczymi. Przedsięwzięcia o charakterze badawczo-rozwojowym będą mogły być uzupełnione o komponent inwestycyjny związany z wdrożeniem efektów tych prac, ale też o podnoszenie kompetencji pracowników w obszarach niezbędnych do realizacji innowacyjnych inwestycji, czy też w obszarach związanych z cyfryzacją, robotyzacją i automatyzacją przedsiębiorstw.

Z kolei szef resortu finansów Tadeusz Kościński podkreśla: - Ministerstwo Finansów wspiera działania proinnowacyjne i pracuje nad rozwiązaniami, które z jednej strony są technologicznie na coraz wyższym poziomie, a z drugiej zaś proste w obsłudze i bezpieczne dla użytkownika. Coraz więcej Polaków korzysta z usług cyfrowych i oczekuje ich rozwoju również w administracji skarbowej, dlatego wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i planujemy wprowadzenie kolejnych innowacyjnych usług. Pracujemy w resorcie nad e-Urzędem Skarbowym, wirtualnymi kasami fiskalnymi, e-paragonem, czy odmiejscowieniem obsługi podatnika, co umożliwia wdrożony niedawno centralny system poboru podatków Poltaxplus. Stawiam także na dialog z biznesem, żeby nie tylko rozmawiać, ale również słuchać.

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to kluczowa instytucja akcelerująca B+R w Polsce, co potwierdza różnorodność programów, które realizujemy. W 2020 roku prowadzić będziemy nabór wniosków w blisko 60 konkursach i po raz pierwszy przeprowadzimy zupełnie nowatorskie przedsięwzięcie służące wsparciu polskich innowacji, jakim będzie Wielkie Wyzwanie – mówi dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Nowe działania w obszarze innowacyjności

Cyfryzacja i transformacja w kierunku przemysłu 4.0

 • Ulga na automatyzację – ulga dla firm inwestujących w cyfryzację i robotyzację procesów w tym produkcyjnych.
 • Fabryki uczące – upowszechnienie praktycznych form kształcenia studentów i przedsiębiorców w tym poprzez finansowanie powstawania fabryk uczących.
 • Pilotażowe wsparcie transformacji w kierunku przemysłu 4.0 – nowy instrument wspierający plany transformacji cyfrowej firm oraz realizację wybranych jego elementów.
 • Cyfrowe Huby Innowacji – budowa potencjału oraz rozpoczęcie świadczenia usług przez 5 Cyfrowych Hubów Innowacji.
 • Wdrażanie Polityki Sztucznej Inteligencji oraz wsparcie kompetencji uczniów w tym zakresie (AI school). 

Wsparcie kompetencji Polaków

 • Wsparcie na szkolenia – dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój technologiczny swoich firm – w transformacji technologicznej na równi z nowymi maszynami czy technologiami ważny jest kapitał ludzki - pracownicy i ich umiejętności.
 • Pakiet wsparcia kompetencji – zdobywanie umiejętności przez pracowników w zakresie poszczególnych technologii, równoległe ze wspieraniem samych inwestycji w technologie. Pakiet zakłada rozwój kompetencji zarządczych – w zarządzaniu działalnością B+R oraz innowacjami oraz budowanie kompetencji proinnowacyjnych i tych niezbędnych dla sprawnego uczestniczenia w transformacji cyfrowej, niskoemisyjnej, przemysłu 4.0 oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Innowacje, technologie, start – upy

 • Prawo własności przemysłowej – nowa legislacja ukierunkowana na jakość ochrony i szybkość procesów ochrony własności przemysłowej. To odpowiedź na potrzebę uporządkowania przepisów, zwiększenia przejrzystości prawa dla firm oraz cyfryzacji procesów związanych z ochroną własności.
 • Urlop na start up’a – przeanalizujemy możliwość wprowadzenia rozwiązania wspierającego przetestowanie pomysłu na biznes i w razie niepowodzenia zapewniającego powrót pracownika do miejsca.
 • Piaskownice regulacyjne – przestrzeń do testowania nowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów i branż.
 • Wsparcie dla wynalazców, studentów, obywateli, ukierunkowane na weryfikację komercyjnej przydatności wynalazków.
 • Govlab – kaskadowanie doświadczenia Govtech w celu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przejściu na ścieżkę, którą pilotowo przechodziła administracja centralna w zakresie zamawiania innowacji i pobudzania rynku start up (PARP). 
 • Uruchomienie instrumentów skalujących popyt globalny na rodzime wynalazki. 

Zielona gospodarka

 • Green Innovation Hub – jedno okienko dla firm zainteresowanych gospodarką o obiegu zamkniętym, wsparcie m.in. w zakresie transformacji GOZ-owej i ekoprojektowania, działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze.
 • „Zazielenianie” opodatkowania oraz finansowania z funduszy europejskich – większa pula pieniędzy na działania korzystne dla osiągnięcia celu zeroemisyjności i niwelowanie dopłat do inwestycji, które stoją w sprzeczności z tym celem. 
 • „Zazielenianie” polityki handlowej UE - wsparcie działań wewnątrz UE poprzez zawieranie odpowiednich klauzul środowiskowych w umowach handlowych z partnerami zewnętrznymi.
 • „Zazielenianie” zamówień publicznych – stymulowanie przemian w sektorze prywatnym przez państwa członkowskie powinno odbywać się również poprzez wprowadzanie odpowiednich klauzul środowiskowych w wymogach zamówień publicznych oraz liczne narzędzia zakupowe (SIWZ, SOPZ) na platformie CPZ (UZP). 


Wstecz