Harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20

22.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20.

Harmonogram

Wstecz