Zakończenie oceny wniosków złożonych w ósmej rundzie naboru, trwającej od 01 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. w ramach konkursu 1/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence

14.02.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ósmej rundzie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W ramach ww. rundy wpłynął 1 wniosek. W wyniku przeprowadzonej oceny dnia 13 lutego 2020 r. wniosek został wybrany do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektu wynosi 6 417 851,13 PLN.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §9 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 1/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence – ÓSMA RUNDA

Wstecz