Wyniki oceny merytorycznej I stopnia wniosków (w zakresie tematycznym nr 3) złożonych w Konkursie nr 1/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

27.11.2020

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych w konkursie nr 1/SZAFIR/2020 w zakresie tematycznym nr 3. Wnioskodawcy, którzy zakwalifikowali się do oceny merytorycznej II stopnia zostaną poinformowani o terminie oraz trybie i czasie lub miejscu i czasie spotkania zespołu ekspertów.

Ponadto informujemy, że decyzje w sprawie przyznania środków finansowych zostaną wydane na podstawie listy rankingowej ocenianych wniosków sporządzonej przez Komitet Sterujący NCBR po zakończeniu oceny merytorycznej I i II stopnia. Przypominamy, że treść recenzji może zostać udostępniona na wniosek Wnioskodawcy po opublikowaniu wyników konkursu nr 1/SZAFIR/2020.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej II stopnia
Lista wniosków niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej II stopnia

Wstecz