Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w nowym składzie

02.12.2020

W związku z zakończeniem kadencji części członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695), powołał, na okres od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2024 r., 15 nowych członków Rady Centrum.

W składzie Rady Centrum pozostali członkowie, których kadencja kończy się dnia 29 listopada 2022 r.

Wstecz