NCBR zapowiada INFRASTARt

30.09.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracuje nad programem zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt. Bazując na doświadczeniach programu PANDA2 oraz rekomendacjach z przeprowadzonej ewaluacji, Centrum proponuje powołanie nowego programu stanowiącego kontynuację podjętych działań tj. wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R i wprowadzenie dodatkowego komponentu dot. współpracy międzynarodowej. Wsparcie dotyczyłoby utrzymania infrastruktury B+R, której specyfika i charakter, będzie przekładać się na rozwój działalności naukowej danej jednostki i podniesienie stopnia jej wykorzystania dla celów badań komercyjnych.
Celem programu będzie poprawa funkcjonowania infrastruktury B+R poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie współfinansowania kosztów operacyjnych w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz umiędzynarodowienie działalności jednostek naukowych.
Harmonogram prac przewiduje ogłoszenie konkursu jeszcze w 2020 roku.

Wstecz