Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w konkursie 3/4.1.1/2019 poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”

06.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza projektów złożonych w drugiej rundzie naboru w ramach konkursu 3/4.1.1/2019 Działanie 4.1. "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 1 protest. Protest nie został uwzględniony. Tym samym projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 3/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim ,,Lubelska wyżyna technologii fotonicznych” – DRUGA RUNDA_procedura odwoławcza

Wstecz