Częściowe zakończenie oceny wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru, trwającej od 1 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r., w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 „szybka ścieżka”

21.11.2019

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu z 12 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została czwarta część oceny wg. kryteriów dla projektów złożonych w ramach trzeciej rundy konkursu trwającej od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. W ramach trzeciej rundy wpłynęło 367 wniosków.

Na pierwszej częściowej liście rankingowej opublikowanej 11 października 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 11 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 190 900 411,44 PLN. Na drugiej częściowej liście rankingowej opublikowanej 23 października 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 11 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 68 206 366,85 PLN. Na trzeciej częściowej liście rankingowej opublikowanej 07 listopada 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 7 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 27 689 365,74 PLN. Na dzień 18 listopada br. ocenionych zostało 56 wniosków realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, konsorcja MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie MŚP.
Dnia 21 listopada 2019 r. do dofinansowania wybranych zostało 17 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 43 405 452,90 PLN. Natomiast 39 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_czwarta częściowa

Wstecz