Publikacja FAQ dotyczących konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. Projektowanie uniwersalne

20.11.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje FAQ dotyczący konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. Projektowanie uniwersalne.

Wstecz