Wyniki oceny formalnej - Konkurs nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

25.11.2020

Informujemy, że w ramach Konkursu nr 2/SZAFIR/2020 złożono 20 wniosków. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków gr A pozytywnie ocenionych pod względem formalnym
Lista wniosków gr B pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Wstecz