Wyniki oceny formalnej projektów złożonych w III konkursie e-Pionier GovTech

20.10.2020

Uprzejmie informujemy, iż w ramach III konkursu w ramach Działania 3.3. PO PC wpłynęło 9 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej.

Ocenę formalną wniosków zakończono 19 października 2020 r.

W wyniku oceny 8 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, a 1 wniosek odrzucono z przyczyn formalnych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcy, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę zostali poinformowani drogą elektroniczną na adres podany we wniosku. Natomiast Wnioskodawca, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, zostanie powiadomiony pisemnie o odrzuceniu Wniosku.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną przysługuje prawo do złożenia protestu w ciągu 14 dni liczonych od dnia doręczenia Wnioskodawcy rozstrzygnięcia w formie pisemnej.
Wnioski, które zostały ocenione pozytywnie zostały skierowane do oceny merytorycznej I stopnia.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące oceny prosimy kierować na adres: e-pionier-at-ncbr.gov.pl 

Lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej

Wstecz