Centrum Wiedzy o Dostępności – lista wniosków ocenionych pozytywnie

26.11.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 pt. Centrum Wiedzy o Dostępności.

Lista wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu konkursu, IP rozpoczyna negocjacje z Wnioskodawcami projektów, które uplasowały się na pierwszym miejscu danego Obszaru wsparcia. Po ocenie merytorycznej wynika, iż negocjowane będą 4 projekty (zaznaczone w tabeli innym kolorem) - po jednym z następujących obszarów:

  • ARCHITEKTURA, URBANISTYKA I BUDOWNICTWO;
  • CYFRYZACJA I KOMUNIKACJA;
  • DESIGN I PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU;
  • TRANSPORT I MOBILNOŚĆ.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy, których ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie zakończyła się wynikiem negatywnym, i tym samym nie znajdują się na załączonej liście, otrzymają w najbliższym czasie szczegółowe uzasadnienie wyników oceny (ePUAP).

Wstecz