Informacja o wynikach oceny projektów w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (lista rankingowa po procedurze odwoławczej)

25.05.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) jednego wniosku złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

1 projekt uzyskał ocenę negatywną i nie został skierowany do dofinansowania.

Lista rankingowa.

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

Wstecz