Informacja o wynikach oceny projektów (część II) w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 "Uczelnia dostępna II"

27.11.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje częściową listę rankingową projektów (część II), dla których ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II” zakończyła się 26 listopada 2020 r.

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawców w najbliższym czasie pocztą elektroniczną (ePUAP).

Wstecz