Informacja w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektów w Rundzie 2 Konkursu nr 10/2019 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (dalej: „Konkurs nr 10/2019”) w ramach tematu nr 19

25.03.2020

Informujemy, że nie zostały wydane w terminie wskazanym w Rozdziale IV ust. 15 Regulaminu Konkursu nr 10/2019 na wykonanie i finansowanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (dalej: „Regulamin Konkursu”) decyzje w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie i finansowanie projektów złożonych w ramach tematu nr 19 pn. „Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych”. Czas niezbędny do dokonania oceny wniosków uległ wydłużeniu ze względu na podjęcie przez Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa (dalej: „Komitet Sterujący”) w dniu 14 stycznia 2020 r. Uchwały nr 80/01/2020 o wyznaczeniu Zespołu do przeprowadzenia dodatkowej oceny zgodnie z Rozdziałem IV ust. 7 Regulaminu Konkursu dotyczącej wniosku nr DOB-BIO10/19/02/2019. Ponadto z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 i związanym z tym odwołaniem posiedzenia Komitetu Sterującego, nie było możliwe podjęcie przez Komitet Sterujący uchwały w sprawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków w ramach ww. tematu w Rundzie 2 Konkursu nr 10/2019. W konsekwencji decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na wykonanie i finansowanie projektów zostaną wydane po sporządzeniu przez Komitet Sterujący listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Na niezałatwienie sprawy w terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu, ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256, „Kpa”), lub w przypadku prowadzenia postępowania dłużej niż jest to konieczne do załatwienia sprawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 Kpa, które wnosi się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Wstecz