OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NCBR+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE

25.05.2020

Działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Aktu założycielskiego spółki NCBR+ sp. z o. o., w związku z uchwałą nr 87/2020 Rady Nadzorczej spółki NCBR+ sp. z o. o. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  spółki NCBR+ sp. z o.o., w tym zatwierdzenie treści ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu oraz upoważnienie członka Rady Nadzorczej do otwarcia zgłoszeń, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Nadzorcza NCBR+ sp. z o. o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu NCBR+ sp. z o. o.

1.
Zgłoszenia Kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy:

1) przesłać pocztą na adres spółki NCBR+ sp. z o. o.: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa;

lub

2) złożyć w Biurze Spółki NCBR+ sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, II piętro w terminie do 12 czerwca 2020 roku.

Osobiste składanie zgłoszeń możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu + 48 507 435 265.

2. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli fizycznie wpłyną do spółki NCBR+ sp. z o. o. w terminie do 12 czerwca 2020 roku, przy czym odpowiedzialność za działania/zaniechania operatora pocztowego ponosi Kandydat.

3. Zgłoszenie powinno być zamknięte w kopercie i opatrzone dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu NCBR+ sp. z o.o.”

4. Kandydaci muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Treść ww. przepisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowej osoby prawnej oraz zasad ładu korporacyjnego.

6. Do zgłoszenia Kandydaci zobowiązani są dołączyć:
1) życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
2) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
3) wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie o spełnianiu przez Kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia;
4) oświadczenie Kandydata o niekaralności – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

7. Odpisy lub kserokopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez złożenie na każdej stronie dokumentu własnoręcznego podpisu pod tekstem poświadczam za zgodność z oryginałem oraz opatrzenie powyższego datą i nazwą miejscowości, w której poświadczenie nastąpiło. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

8. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty (stanowiące uzupełnienie złożonych dokumentów).

9. Mając na celu realizację przepisu art. 26 ustawy 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Kandydat może zostać zobowiązany do złożenia dodatkowych oświadczeń wynikających z ww. ustawy.

10. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Kandydatom przysługuje prawo do odbioru oryginałów złożonych dokumentów w terminie miesiąca od zakończenia postępowania.

11. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

12. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

13. Otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod względem formalnym dokona Rada Nadzorcza w dniu 15 czerwca 2020 roku.

14. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od dnia 18 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

15. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą: 1) wiedza o sektorze, w którym działa Spółka oraz o wizji Kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki; 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub udziałem państwowej osoby prawnej; 4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej; 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.

16. Rada Nadzorcza spółki NCBR+ sp. z o. o., po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi Kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

17. Rada Nadzorcza spółki NCBR+ sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza spółki NCBR+ sp. z o. o. poinformuje Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

18. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu najwyżej ocenionemu Kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

19. Akt założycielski spółki NCBR+ sp. z o. o. dostępny jest dla Kandydatów do wglądu w siedzibie spółki NCBR+ sp. z o. o. w terminie do 12 czerwca 2020 roku, po uprzednim umówieniu wizyty pod nr tel. + 48 507 435 265.

20. Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


Rada Nadzorcza spółki NCBR+ sp. z o. o.

Wstecz