Komunikat w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu NCBR+ sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem

21.06.2019

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (dalej także jako: „NCBR”) niniejszym publikuje uchwałę jedynego wspólnika NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu NCBR+ sp. z o.o., uzasadniając oddanie głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy – w sposób następujący.

Uzasadnienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych dla uchwały jedynego wspólnika NCBR+ sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
Jedyny wspólnik Spółki postanowił podjąć uchwałę w sprawie zmiany z dniem 1 lipca 2019 roku zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Radę Nadzorczą w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1. do 5. – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa wobec górnej granicy przedziału przynależnego Spółce zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 1 Ustawy.

Za przyjęciem odmiennej wysokości części stałej wynagrodzenia przemawiają wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki. tj. powołanie NCBR+ sp. z o.o. do wsparcia w realizacji celów statutowych NCBR - jednego z największych obecnie ośrodków wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w Europie.

Najwyższe standardy i profesjonalizm w zarządzaniu Spółką przekładają się na rozwój innowacyjności, wspierania komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzania programami badań stosowanych oraz realizacji projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wsparcie NCBR w realizacji zadań wymaga szczególnych kompetencji zarządczych - w tym specyficznej, unikalnej wiedzy z obszaru szeroko rozumianych prac B+R oraz bardzo dobrej znajomości faktycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania NCBR.

Pozyskanie kadry menadżerskiej o tak wysokich kompetencjach wymaga ustalenia wysokości wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki na adekwatnym poziomie, zważając na obecne warunki rynkowe i przyjmowane stawki wynagrodzeń wyspecjalizowanej kadry zarządzającej.

Ponadto, pomimo że zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki jej zarząd może liczyć od jednej do trzech osób - przewidziano powołanie wyłącznie Prezesa Zarządu. Powyższe służy optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki.

Nie przewiduje się również wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej NCBR+ sp. z o.o. osoby nadzorującej wykonywanie zadań związanych z polityką kadrową Spółki i zarządzaniem zasobami ludzkimi, w związku z czym za to zadanie będzie odpowiedzialny bezpośrednio Prezes Zarządu jako osoba reprezentująca pracodawcę (przy czym w NCBR+ sp. z o.o. jest obecnie zatrudnionych 120 osób, a szacunkowo do końca roku obrotowego 2019 liczba zatrudnionych osób wzrośnie do 190).

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, w ocenie wspólnika określenie części stałej wynagrodzenia w przedziale od 1. do 5. krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - odpowiada skali i specyfice działalności Spółki, a także koresponduje z wagą zadań jakie Spółce i jej zarządzającemu zostały powierzone.”

Uchwała nr 1 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Wstecz