OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NCBR INVESTMENT FUND ASI S.A. W WARSZAWIE – CZŁONKA ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH

31.01.2020

Działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w związku z uchwałą nr 11/2020 Rady Nadzorczej spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. – Członka Zarządu ds. Inwestycyjnych, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. – Członka Zarządu ds. Inwestycyjnych.

 1. Zgłoszenia Kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy:
   1. przesłać pocztą na adres spółki NCBR Investment Fund ASI S.A.: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa;
   2. lub
   3. złożyć w Biurze Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, III piętro w terminie do 7 lutego 2020 roku, do godziny 16.00.
  Osobiste składanie zgłoszeń możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu 0 22 39 07 200.
 2. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli fizycznie wpłyną do spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w terminie do 7 lutego 2020 roku, przy czym odpowiedzialność za działania/zaniechania operatora pocztowego ponosi Kandydat.
 3. Zgłoszenie powinno być zamknięte w kopercie i opatrzone dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.”.
 4. Kandydaci muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz posiadać doświadczenie w sektorze publicznym. Treść ww. przepisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowej osoby prawnej, zasad ładu korporacyjnego oraz doświadczenie w zakresie inwestycji na rynku venture capital.
 6. Do zgłoszenia Kandydaci zobowiązani są dołączyć:
  1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
  2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie o spełnianiu przez Kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, z datą wystawienia do 30 dni przed datą złożenia;
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
 7. Odpisy lub kserokopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez złożenie na każdej stronie dokumentu własnoręcznego podpisu pod tekstem poświadczam za zgodność z oryginałem oraz opatrzenie powyższego datą i nazwą miejscowości, w której poświadczenie nastąpiło. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 8. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty (stanowiące uzupełnienie złożonych dokumentów).
 9. Mając na celu realizację przepisu art. 26 ustawy 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Kandydat może zostać zobowiązany do złożenia dodatkowych oświadczeń wynikających z ww. ustawy.
 10. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Kandydatom przysługuje prawo do odbioru oryginałów złożonych dokumentów w terminie miesiąca od zakończenia postępowania.
 11. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 12. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 13. Otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod względem formalnym dokona Rada Nadzorcza do dnia 12 lutego 2020 roku.
 14. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 28 lutego 2020 roku w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 15. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą: 1) wiedza o sektorze, w którym działa Spółka oraz o wizji Kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki; 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub udziałem państwowej osoby prawnej; 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej, z uwzględnieniem zakresu kompetencji członka zarządu ds. inwestycyjnych; 7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.
 16. Rada Nadzorcza spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi Kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 17. Rada Nadzorcza spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. poinformuje Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 18. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
 19. Statut spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. dostępny jest dla Kandydatów do wglądu w siedzibie spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w terminie do 7 lutego 2020 roku, po uprzednim umówieniu wizyty pod nr tel. 0 22 39 07 200.
 20. Z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Rada Nadzorcza spółki NCBR Investment Fund ASI S.A.

Wstecz