Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

14.09.2019

Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1249 ) (dalej: „ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju”) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010 r. Nr 184, poz. 1242),

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na stanowisko
zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będzie wsparcie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zwanego dalej: „Zastępcą Dyrektora Centrum”) w realizacji zadań określonych w art. 10 i 11 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum, może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności naukowej;
 4. posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 5. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi;
 6. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym;
 7. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami. 


Kryteria oceny zgłoszeń oraz liczba punktów, przyznawana na podstawie załączonych do zgłoszenia dokumentów za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów:

 1. doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami o wielomilionowych budżetach operacyjnych - od 0 do 40 pkt;
 2. doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i/lub funduszy inwestycyjnych w szczególności o charakterze międzynarodowym- od 0 do 20 pkt;
 3. doświadczenie w efektywnym wdrażaniu zmian w organizacji i optymalizacji procesów wewnętrznych- od 0 do 20 pkt;
 4. kompetencje w zakresie zarzadzania ludźmi - od 0 do 10 pkt;
 5. znajomość języka angielskiego - od 0 do 10 pkt.

Wszystkie kryteria rozpatrywane są w kontekście przydatności do zadań i wyzwań na stanowisku zastępcy Dyrektora Centrum.

Wymagane dokumenty:

 1. informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej,
  2. wykształcenie,
  3. ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów do zarządzania zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;
 4. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430) zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742, z późn. zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty przedkładane są w oryginałach. W przypadku kopii wymagane jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem.


Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej także jako: „Centrum”) w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnione zostają następujące materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Centrum:

 1. sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za lata 2011-2017;
 2. sprawozdania finansowe Centrum wraz z opinią biegłych rewidentów za lata 2011-2018;
 3. plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2019 rok;
 4. istotne akty prawne regulujące status prawny Centrum (ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz akty wykonawcze do ww. ustawy obowiązujące w chwili ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum).

O wyniku postępowania każdy z kandydatów będzie poinformowany indywidualnie. Ponadto, wyniki konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnione w siedzibie Centrum.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Centrum, w godzinach 8:15-16:15 albo przesłać w zaklejonej kopercie na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,

w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Kariera” tj. do dnia 14 października 2019 r., z zastrzeżeniem, że złożenie dokumentów osobiście możliwe jest do godz. 16:15.

Na kopercie kandydat umieszcza adres zwrotny oraz dopisek „Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora NCBR – ZDC”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Wstecz