radca prawny

nadzór korporacyjny

termin nadsyłania aplikacji:  
08.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
nadzór korporacyjny

nr referencyjny: BDP_05_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

W naszej organizacji będziesz odpowiedzialny za:

 • realizację  zadań związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek zależnych NCBR, a wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych, aktów założycielskich spółek, a także w oparciu o przyjęte w obiegu prawnym instrumenty i praktyki nadzoru korporacyjnego;
 • opracowywanie, opiniowanie i modyfikację zasad nadzoru korporacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółek zależnych NCBR, nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz współpracę w tym zakresie z poszczególnymi komórkami merytorycznymi NCBR;
 • weryfikowanie spełniania wymagań formalnoprawnych przez kandydatów na członków organów spółek zależnych Centrum, w szczególności wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i zasad nadzoru korporacyjnego;
 • inicjowanie lub wsparcie czynności kontrolnych podejmowanych wobec spółek zależnych NCBR w ramach nadzoru korporacyjnego;
 • dokonywanie analizy sprawozdań spółek zależnych i innych informacji i dokumentów od nich otrzymywanych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i przyjętymi praktykami nadzoru korporacyjnego;
 • udział w procesie zmian statutów spółek oraz innych dokumentów związanych z działalnością spółek lub ich organów, jak również udział w procesie powoływania nowych spółek;
 • bieżącą współpracę z organami spółek.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej (w tym: doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów normatywnych, formułowaniu opinii prawnych);
 • minimum 3–letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z nadzorem korporacyjnym/właścicielskim nad spółkami;
 • znajomość:
  - regulacji prawnych z zakresu finansowania nauki i finansowania projektów ze środków publicznych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,
  - prawa spółek handlowych;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i duża dokładność;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa/państwowych osób prawnych lub nad (zarządzającymi) alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. 


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Waldemar Kluska, WieliszewDoświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.