kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

termin nadsyłania aplikacji:  
21.06.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków
 

KIEROWNIK SEKCJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI

finanse publiczne

nr referencyjny: DKN_03_S1_19                                           miejsce pracy: Warszawa                                                                   wymiar etatu: pełny


TWOJA ROLA:

 kierowanie zespołem i sprawna realizacja zadań przypisanych do Sekcji Zarządzania Finansami w Dziale Kontrolingu NCBR.

  


GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • tworzenie planu finansowego Centrum w układzie kasowym i memoriałowym z uwzględnieniem podziału na źródła przychodów, dotacji, pozycji ich wydatkowania;
 • monitoring i bieżąca analiza realizacji planu finansowego, propozycja ew. zmian i sporządzanie cyklicznej informacji zarządczej w tym zakresie;
 • rozliczanie finansowe umów zawartych pomiędzy Centrum a właściwymi ministerstwami, Instytucjami Wdrażającymi – dbałość o prawidłowe wykorzystanie środków publicznych;
 • bieżące monitorowanie wykorzystania dotacji celowych oraz budżetu środków europejskich pochodzących z EFRR, EFS, w tym monitorowanie obsługi finansowej środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych;
 • koordynacja procesów opracowywania, zawierania, realizacji i rozliczania umów dotacji celowych w Centrum;
 • nadzór nad przygotowaniem zleceń płatności w ramach wszystkich realizowanych płatności Centrum dla beneficjentów i Instytucji Wdrażających;
 • występowanie do ministra właściwego ds. nauki z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerw celowych.

 
OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze kontrolingu i / lub zarządzania finansami;
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, w tym umiejętności organizowania, oceny pracy, motywowania i rozwoju podległych pracowników;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych;
 • praktyczna wiedza i doświadczenie w realizacji i/lub wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excela w stopniu zaawansowanym;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy.

 

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w komórkach budżetowych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • studia podyplomowe z obszaru finansów publicznych, kontrolingu i rachunkowości w sektorze publicznym;
 • znajomość zasad organizacji i finansowania projektów B+R wspieranych ze środków publicznych;
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R;
 • znajomość zasad rozliczania finansowego projektów w ramach programów operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

skan_lista_formal_DKN_03_S1_19 (181 KB)

24.06.2019 16:56 Małgorzata Sikorska 24.06.2019 16:56 Małgorzata Sikorska Pobierz