starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
24.03.2019


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

starszy specjalista


merytoryczno-finansowa obsługa projektów

nr referencyjny
: DRK_03_S2_19     miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: pełny etat  

zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo 

TWOJA ROLA:

Wdrażanie i rozliczanie projektów realizowanych przez Beneficjentów w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER, w szczególności:

 • weryfikacja zmian merytoryczno-finansowych w projektach, akceptacja zmodyfikowanych wniosków o dofinasowanie projektów, aneksowanie umów, w tym wprowadzanie danych w zakresie zmian w projektach do systemów informatycznych SOWA oraz SL2014; 
 • weryfikacja merytoryczno-finansowa wniosków o płatność, w tym weryfikacja pogłębiona dokumentów źródłowych dot. kwalifikowalności wydatków, zamówień udzielanych w ramach projektów, angażowania personelu, kwalifikowalności uczestników projektów, w tym sporządzanie dokumentacji z weryfikacji wniosków o płatność, wprowadzanie danych do systemu informatycznego SL2014;
 • ścisła współpraca z Beneficjentami i wsparcie w procesie wdrażania i rozliczania projektów, w tym korespondencja z Beneficjentami.

JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie łącznie w jednym lub kilku z poniższych zakresów:
  • rozliczanie projektów w ramach środków publicznych i/lub funduszy strukturalnych;
  • weryfikacja i analizowanie dokumentacji finansowo-księgowej;
  • weryfikacja i analizowanie dokumentacji z przebiegu realizacji projektu;
  • kontrola należności i windykacja;
  • zamówienia publiczne i/lub stosowanie zasady konkurencyjności;
 • wiedzę z obszaru zarządzania projektami;
 • umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia;
 • dobrą organizację pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • dobrą znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy w zespole oraz budowania dobrych relacji ze współpracownikami, klientami Centrum;
 • nienaganną postawę etyczną.


A DODATKOWO:

 • znasz przepisy i zasady dotyczące rozliczania funduszy strukturalnych (wytyczne programowe, w szczególności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020);
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i/lub postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • posiadasz doświadczenie w pracy w instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej;
 • posiadasz doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem programów wspierających rozwój kadry naukowej i szkolnictwa wyższego;
 • znasz system SL2014.

OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

 

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

skan_lista_formal_DRK_03_S2_19.pdf (201 KB)

07.05.2019 13:52 Małgorzata Sikorska 27.03.2019 14:39 Małgorzata Sikorska Pobierz

Wyniki naboru:

Wioleta Klepacka, Warszawa