1. 44/15/5A Usługi cateringowe
 2. 43/15/5A Świadczenie usług medycznych
 3. 38/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca...
 4. 42/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 5. 39/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 6. 32/15/PN usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR
 7. 30/15/WR Szkolenie dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 8. 3/15/WR Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej
 9. 40/15/5A Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących
 10. 34/15/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących
 11. 37/15/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR
 12. 36/15/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR
 13. 33/15/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych...
 14. 31/15/PN Zorganizowanie gali „LIDER 2015” oraz działań jej towarzyszących
 15. 29/15/PN Organizacja i kompleksowa obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych
 16. 25/15/WR Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
 17. 4/15/WR Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu
 18. 24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR
 19. 22/15/PN Przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 20. 14/15/DK Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji wspólnych inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC
 21. 21/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR
 22. 15/15/PN Wykonanie badań ewaluacyjnych. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych
 23. 20/15/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
 24. 19/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 25. 16/15/PN Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013
 26. 18/15/5A Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych w branży funduszy venture capital
 27. 12/15/LE Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 28. 17/15/LE Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR
 29. 13/15/LE Wycena 28 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR
 30. 8/15/PN na przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 31. 6/15/NZO Przygotowanie i publikacja 300 komunikatów w Internetowym Serwisie Informacyjnym
 32. 9/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 33. 5/15/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 19. Pikniku Naukowego
 34. 2/15/PN Abonament sportowy
 35. 27/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych
 36. 24/14/PN Zorganizowanie gali LIDER 2014 oraz działań jej towarzyszących
 37. 23/14/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 38. 22/14/K Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt...
 39. 21/14/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 40. 20/14/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym...
 41. 13/14/DK wykonanie analizy pt.: „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości...
 42. 19/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 43. 16/14/PN Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 44. 15/14/PN Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 45. 14/14/PN Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 46. 7/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych
 47. 12/14/WR Przedmiotem zamówienia jest realizacja Globe Forum w Warszawie zaplanowane w okresie kwiecień 2014 r.- grudzień 2015 r.
 48. 9/14/PN Zaprojektowanie i organizacja stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 18. Pikniku Naukowego w Warszawie
 49. 11/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR w związku z obchodami 10-lecia Polski w UE
 50. 10/14/WR przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa
 51. 5/14/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 52. Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 18. Pikniku Naukowego
 53. 4/14/PN Przeprowadzenie w roku 2014 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 54. 3/14/PN Zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 55. 50/13/WR Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 56. 48/13/PN Świadczenie usług pocztowych
 57. 21/13/PN Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL
 58. 38/13/PN Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation
 59. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i publikację w Internecie oraz w prasie treści dotyczących tematyki projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 60. 46/13/PN Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
 61. 47/13/PN Świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i użytkowanego przez NCBR oprogramowania Oracle
 62. 43/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach...
 63. 41/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów...
 64. 44/13/PO - Operator logistyczny w projekcie SIMS
 65. 42/13/PN Zorganizowanie gali "LIDER 2013" oraz działań jej towarzyszących
 66. 40/13/PN Świadczenie usług operatora logistycznego
 67. 37/13/PN Wprowadzenie i wdrożenie środowiska pocztowego oraz świadczenie hostingu i opieki technicznej
 68. 33/13/PN Opracowanie strategii budowania marki, promocji i komunikacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2014-2015
 69. 34/13/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do NCBR
 70. 32/13/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR
 71. 30/13/PN Zorganizowanie Gali Lider 2013 oraz działań jej towarzyszących
 72. 31/13/PN Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze
 73. 28/13/PN Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno - szkoleniowych
 74. 26/13/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 75. 27/13/PN zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „Science and Art in Europe” 2013 oraz działań jej towarzyszących
 76. 8/13/PN Druk publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR
 77. 25/13/WR Wykonanie badania pn. „Ewaluacja Programu LIDER” Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki
 78. 13/13/PN Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PO IiŚ
 79. 22/13/PN Realizacja przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR modelu pomiaru...
 80. 19/13/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu POKL
 81. 20/13/PN Wykonanie badania pn. Ewaluacja Programu LIDER
 82. 12/13/PN Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR
 83. 7/13/PN Ewaluacja procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach I osi
 84. 17/13/PN Druk materiałów informacyjno-promocyjnych
 85. 14/13/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR
 86. 18/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych
 87. 10/13/PN Ewaluacja Programu LIDER
 88. 15/13/PN Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 17. Pikniku Naukowego
 89. 16/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych
 90. 9/13/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR
 91. 5/13/PN Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów związanych z działalnością NCBR
 92. 11/13/PN Przeprowadzenie w roku 2013 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych
 93. 1/13/PN Opracowanie procedury wyliczania i skutecznego monitorowania dochodu w projektach Działania 13.1...
 94. 4/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena jakości i skuteczności wybranych form wsparcia w ramach Działania 4.1 PO KL”
 95. 3/13/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 96. 78/12/PN System kart sportowych
 97. 77/12/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 98. 76/12/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR
 99. 75/12/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej
 100. 74/12/WR Publikacja 24 artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych przez Zamawiającego
 101. 73/12/NZO Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych
 102. 72/12/PN Zamówienie publiczne na świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR
 103. 71/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 104. 70/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR
 105. 69/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego ex post pt. „Ocena skuteczności i użyteczności projektów badawczych zamawianych”
 106. 68/12/PN Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego
 107. 66/12/PN Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu serwerowego i oprogramowania
 108. 65/12/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu POKL
 109. 64/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term programu „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
 110. 63/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie
 111. 62/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"
 112. 61/12/DK Zakup, dostosowanie do potrzeb NCBR poprzez parametryzację i wykonanie dodatkowych komponentów...
 113. 59/12/PN Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania
 114. 58/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR
 115. 56/NO/12 Organizacja dwóch wizyt studyjnych
 116. 55/12/WR Dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Quorum
 117. 53/12/PN Świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR
 118. 52/12/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu PO KL
 119. 51/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze pow. 50g.
 120. 50/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego
 121. 49/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych
 122. 47/12/WR Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 123. RZP/46/12/PN Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych
 124. 45/U/12 Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze
 125. 40/U/12 Postępowanie przeprowadzone w trybie zamowienia z wolnej ręki
 126. 38/U/12 Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 127. 37/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych
 128. 36/U/12 dostawa i montaż mebli biurowych
 129. 34/U/12 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 130. 32/U/12 Zamówienie publiczne na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów dla NCBR
 131. 30/U/12 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR
 132. 25/U/12 Najem 2 samochodów osobowych dla NCBR
 133. 24/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych
 134. 17/U/12 Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR
 135. 5/U/12 Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki w 2012 r
 136. 9/R/12 - Przeprowadzenie procedury testu prywatnego inwestora
 137. 124/U/11 Najem samochodu dla NCBR
 138. 114/U/11 Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie
 139. 112/U/11 Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem
 140. 110/U/11 Najem samochodu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 141. 106/U/11 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących
 142. 91/U/11 Dostawa sprzętu komputerowego
 143. 90/U/11 Dostawa artykułów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 144. 89/U/11 Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów związanych z działalnością NCBiR
 145. 88/U/11 - Dostawa licencji
 146. 81/U/11 Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów PO IG i PO KL
 147. 80/U/11 Dostawa i montaż mebli biurowych
 148. archiwum BIP NCBiR do dnia 17.10.2011
 149. 41/15/DK Zapewnienie kompleksowego doradztwa w zakresie zaplanowania i wdrożenia modelu Advanced Research Projects w NCBR

44/15/5A Usługi cateringowe

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-12-15 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-09 10:07 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
3 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_wykonawcy.pdf]
4 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_pop.pdf]
5 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_odpowiedzi_na_pytania_cz._1.pdf]
6 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_zalaczniki_do_ogloszenia_po_zmianach.pdf]
7 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_ogloszenie_o_zamowieniu_po_zmianach.pdf]
8 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
9 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [44_15_5a_ogloszenie.pdf]
10 2016-02-09 10:06 Aktualizacja : modyfikacja
11 2016-02-09 10:05 Aktualizacja : modyfikacja
12 2015-12-15 10:07 Dodanie : utworzenie dokumentu

43/15/5A Świadczenie usług medycznych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-11-27 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 15:05 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 15:05 Aktualizacja : dodanie pliku [43_15_5a_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
3 2016-02-08 15:05 Aktualizacja : modyfikacja
4 2016-02-08 15:01 Aktualizacja : dodanie pliku [43_15_5a_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
5 2016-02-08 15:01 Aktualizacja : dodanie pliku [43_15_5a_odpowiedz_na_pytania_do_ogloszenia.pdf]
6 2016-02-08 15:01 Aktualizacja : dodanie pliku [43_15_5a_zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-08 15:01 Aktualizacja : dodanie pliku [43_15_5a_ogloszenie_1.pdf]
8 2015-11-27 15:05 Dodanie : utworzenie dokumentu

38/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca...

38/15/PN - Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczania realizacji Programu SPIN-TECH

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-11-24 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-03-24 09:48 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_wybor.pdf]
2 2016-03-24 09:48 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_info_o_uniewaznieniu_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-03-24 09:48 Aktualizacja : modyfikacja
4 2016-02-08 14:58 Aktualizacja : modyfikacja
5 2016-02-08 14:56 Aktualizacja : modyfikacja
6 2016-02-08 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
7 2016-02-08 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_zal_do_opz_zestawienie_wnioskow.xlsx]
8 2016-02-08 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_formularz_oferty.docx]
9 2016-02-08 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_zp_pn_zmiana.pdf]
10 2016-02-08 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_siwz.pdf]
11 2016-02-08 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [38_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
12 2015-11-24 09:48 Dodanie : utworzenie dokumentu

42/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-11-20 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 14:48 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [42_15_pn_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-02-08 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [42_15_siwz.pdf]
4 2016-02-08 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [42_15_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
5 2015-11-20 14:48 Dodanie : utworzenie dokumentu

39/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-11-03 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 14:45 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 14:44 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
3 2016-02-08 14:44 Aktualizacja : dodanie pliku [39_15_pn_odp_na_pyt__1.pdf]
4 2016-02-08 14:44 Aktualizacja : dodanie pliku [39_15_pn_siwz.pdf]
5 2016-02-08 14:44 Aktualizacja : dodanie pliku [39_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
6 2015-11-03 14:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

32/15/PN usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-11-02 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 14:17 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [32_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-02-08 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [32_15_pn_odpowiedz_27112015.pdf]
4 2016-02-08 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [32_15_pn_siwz_bilety.pdf]
5 2016-02-08 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [32_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
6 2015-11-02 14:17 Dodanie : utworzenie dokumentu

30/15/WR Szkolenie dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-10-29 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 13:59 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 13:58 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_30_15_wr.pdf]
3 2016-02-08 13:58 Aktualizacja : usunięcie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_30_15_wr_2.pdf]
4 2016-02-08 13:58 Aktualizacja : modyfikacja
5 2016-02-08 13:57 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_30_15_wr_2.pdf]
6 2015-10-29 13:59 Dodanie : utworzenie dokumentu

3/15/WR Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-10-28 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 13:52 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 13:52 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_3_15_wr.pdf]
3 2015-10-28 13:52 Dodanie : utworzenie dokumentu

40/15/5A Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-10-16 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [40_15_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
3 2016-02-08 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [40_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-08 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiany_ogloszenie_i_zalacznik_20_10_2015.pdf]
5 2016-02-08 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [40_15_5a_ogloszenie.pdf]
6 2015-10-16 14:48 Dodanie : utworzenie dokumentu

34/15/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-10-06 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 13:44 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_uniewaznienie.pdf]
3 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf]
4 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt_4.pdf]
5 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt_3.pdf]
6 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt__2.pdf]
7 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt__1.pdf]
8 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_2.pdf]
9 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_1.pdf]
10 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_siwz_konferencja.pdf]
11 2016-02-08 13:43 Aktualizacja : dodanie pliku [34_15_pn_ogloszenie.pdf]
12 2015-10-06 14:44 Dodanie : utworzenie dokumentu

37/15/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-10-06 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-08 13:31 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-08 13:31 Aktualizacja : modyfikacja
3 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_2015_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_siwz_po_zmianach.pdf]
5 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_cz._1.pdf]
6 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_ogloszenie_zmianie_ogloszenia_2.pdf]
7 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_informacja_o_zmianie_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu_2.pdf]
8 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_informacja_o_zmianie_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf]
9 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_ogloszenie_zmianie_ogloszenia.pdf]
10 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_siwz_sprzet_komputerowy_po_zmianie_wzoru_umowy.pdf]
11 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_zalaczniki_do_siwz_nr_2-7.doc]
12 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_siwz_sprzet_komputerowy_ogloszony.pdf]
13 2016-02-08 13:30 Aktualizacja : dodanie pliku [37_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
14 2015-10-06 14:31 Dodanie : utworzenie dokumentu

36/15/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-10-01 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [36_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [36_15_pn_zalaczniki_nr_2-7_dla_wykonawcow_po_zmianach.doc]
4 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [36_15_pn_siwz_po_zmianie_02.10.2015.pdf]
5 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [36_15_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
6 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [36_15_pn_zalaczniki_nr_2-7_dla_wykonawcow.doc]
7 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [36_15_pn_siwz_ogloszony.pdf]
8 2016-02-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [36_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
9 2015-10-01 16:16 Dodanie : utworzenie dokumentu

33/15/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych...

Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-09-23 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 14:48 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [33_15_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-02-05 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_2_w_wersji_edytowalnej.doc]
4 2016-02-05 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
5 2016-02-05 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [33_15_2015_informacja_o_zmianie_terminu_skladania_ofert.pdf]
6 2016-02-05 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [sprostowanie_ogloszenia_2.pdf]
7 2016-02-05 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [33_15_pn_zalacznik_nr_2_-_nr_5_dla_wykonawcow.doc]
8 2016-02-05 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [33_15_pn_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
9 2016-02-05 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [33_15_pn__ogloszenie_dodatkowych_informacji_sprostowanie.pdf]
10 2016-02-05 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [33_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
11 2015-09-23 15:48 Dodanie : utworzenie dokumentu

31/15/PN Zorganizowanie gali „LIDER 2015” oraz działań jej towarzyszących

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-09-14 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 14:39 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_wybor_gala_lider.pdf]
3 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_cz._2.pdf]
4 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_cz_3.pdf]
5 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_ogloszenie_korekta.pdf]
6 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
7 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_sprostowanie_do_ogloszenia_opublikowane.pdf]
8 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_sprostowanie_do_ogloszenia.pdf]
9 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_siwz_gala_liderow_2015.pdf]
10 2016-02-05 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [31_15_pn_ogloszenie_gala_lider_2015.pdf]
11 2015-09-14 15:39 Dodanie : utworzenie dokumentu

29/15/PN Organizacja i kompleksowa obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-09-04 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_29_15_pn.pdf]
3 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [29_15_pn_wybor_wizyty_studyjne.pdf]
4 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [29_15_2015_informacja_o_wyborze_wizyty_studyjne.pdf]
5 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [29_15_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
6 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [29_15_pn_zalaczniki_dla_wykonawcow.docx]
7 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [29_15_pn_siwz.pdf]
8 2016-02-05 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [29_15_pn_ogloszenie.pdf]
9 2015-09-04 15:28 Dodanie : utworzenie dokumentu

25/15/WR Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-08-17 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-03-07 18:46 Aktualizacja : dodanie pliku [25_15_wr_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2016-03-07 18:46 Aktualizacja : modyfikacja
3 2016-02-05 14:23 Aktualizacja : modyfikacja
4 2016-02-05 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
5 2015-08-17 19:46 Dodanie : utworzenie dokumentu

4/15/WR Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-08-14 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 14:20 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 14:19 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zawarciu_umowy_w_postepowaniu.pdf]
3 2015-08-14 15:20 Dodanie : utworzenie dokumentu

24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR

24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-07-06 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 14:15 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 14:15 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-02-05 14:15 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie.pdf]
4 2016-02-05 14:15 Aktualizacja : dodanie pliku [24_15_zp-pn_wraz_z_szacunkiem.pdf]
5 2016-02-05 14:15 Aktualizacja : dodanie pliku [24_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
6 2016-02-05 14:15 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_24_15_pn_ewaluacja.pdf]
7 2015-07-06 15:15 Dodanie : utworzenie dokumentu

22/15/PN Przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-06-23 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 14:02 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 14:02 Aktualizacja : dodanie pliku [22_15_pn_info_o_wyborze_wykluczeniu_i_odrzuceniu.pdf]
3 2016-02-05 14:02 Aktualizacja : dodanie pliku [22_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
4 2016-02-05 14:02 Aktualizacja : dodanie pliku [22_15_pn_siwz.pdf]
5 2016-02-05 14:02 Aktualizacja : dodanie pliku [22_15_pn_ogloszenie.pdf]
6 2015-06-23 15:02 Dodanie : utworzenie dokumentu

14/15/DK Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji wspólnych inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-06-22 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 13:45 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 12:51 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_07.07.pdf]
3 2016-02-05 12:51 Aktualizacja : dodanie pliku [14_15_dk_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2016-02-05 12:51 Aktualizacja : dodanie pliku [appendix_no_1_-6_procedure_no._14_15_dk.docx]
5 2016-02-05 12:51 Aktualizacja : dodanie pliku [14_15_dk_odpowiedzi_na_pytania_14_07_15.pdf]
6 2016-02-05 12:51 Aktualizacja : dodanie pliku [14_15_dk_ogloszenie_dodatkowa_informacja.pdf]
7 2016-02-05 12:51 Aktualizacja : dodanie pliku [14_15_dk_zalaczniki_1-6_do_ogloszenia.docx]
8 2016-02-05 12:51 Aktualizacja : dodanie pliku [14_15_dk_ogloszenie.pdf]
9 2015-06-22 14:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

21/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR

Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-06-15 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 12:25 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 12:24 Aktualizacja : dodanie pliku [21_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf]
3 2016-02-05 12:24 Aktualizacja : dodanie pliku [21_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
4 2016-02-05 12:24 Aktualizacja : dodanie pliku [21_15_zp_pn_z_wartoscia_szacunkowa_zamowienia.pdf]
5 2016-02-05 12:24 Aktualizacja : dodanie pliku [21_15_pn_siwz_ewaluacja.pdf]
6 2016-02-05 12:24 Aktualizacja : dodanie pliku [21_15_pn_ogloszenie.pdf]
7 2015-06-15 13:25 Dodanie : utworzenie dokumentu

15/15/PN Wykonanie badań ewaluacyjnych. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-05-21 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [15_15_pn__cz_i_wybor.pdf]
3 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [15_15_pn_cz_ii_06.19_wynik_postepowania_podpis_kier_zamawiajacego.pdf]
4 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [15_15_pn_cz_ii_06.19_wynik_postepowania.pdf]
5 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [15_15_pn_zp_pn.pdf]
6 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1_do_sopz_cz_i_ramowy_opis_programow_fnp.doc]
7 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [15_15_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.docx]
8 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_2_do_sopz_cz_i__informacje_nt._liczby_wnioskodawcow_i_dostepnosci_kontaktow.xlsx]
9 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_1_do_sopz_cz_i_ramowy_opis_programow_fnp.pdf]
10 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [15_15_pn_siwz.pdf]
11 2016-02-05 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [15_15_pn_ogloszenie.pdf]
12 2015-05-21 13:14 Dodanie : utworzenie dokumentu

20/15/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-05-19 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 12:04 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [20_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
3 2016-02-05 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [20_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
4 2016-02-05 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [20_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
5 2016-02-05 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [20_15_pn_siwz.pdf]
6 2016-02-05 12:03 Aktualizacja : dodanie pliku [20_15_pn_ogloszenie.pdf]
7 2015-05-19 13:04 Dodanie : utworzenie dokumentu

19/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w ramach realizowanych programów.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-05-11 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-05 12:01 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-05 11:59 Aktualizacja : dodanie pliku [19_15_pn_informacja_o__wyborze.pdf]
3 2016-02-05 11:59 Aktualizacja : dodanie pliku [19_15_pn_odpowiedz_z_dnia_14052015.pdf]
4 2016-02-05 11:59 Aktualizacja : dodanie pliku [19_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
5 2016-02-05 11:59 Aktualizacja : dodanie pliku [19_15_pn_siwz_hotele.pdf]
6 2016-02-05 11:59 Aktualizacja : dodanie pliku [19_15_pn_ogloszenie.pdf]
7 2015-05-11 13:01 Dodanie : utworzenie dokumentu

16/15/PN Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013

Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013(PO IS).

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-05-08 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 14:28 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [16_15_pn_informacja_wyborze.pdf]
3 2016-02-04 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [16_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_19052015.pdf]
4 2016-02-04 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [16_15_pn_zppn_str_1.pdf]
5 2016-02-04 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [16_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
6 2016-02-04 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [16_15_pn_siwz.pdf]
7 2016-02-04 14:28 Aktualizacja : dodanie pliku [16_15_pn_ogloszenie.pdf]
8 2015-05-08 15:28 Dodanie : utworzenie dokumentu

18/15/5A Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych w branży funduszy venture capital

Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych (LPA) w branży funduszy venture capital.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-04-30 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 14:23 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [18_15_5a_info_o_uniewaznieniu.pdf]
3 2016-02-04 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [tender_notice_18_15_5a_english_version.pdf]
4 2016-02-04 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [exhibit_to_the_tender_notice_18_15_5a_english_version.docx]
5 2016-02-04 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [exhibit_to_the_tender_notice_18_15_5a_english_version.pdf]
6 2016-02-04 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [18_15_5a__zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-04 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [18_15_5a__zalaczniki_do_ogloszenia.docx]
8 2016-02-04 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [18_15_5a_ogloszenie.pdf]
9 2015-04-30 15:23 Dodanie : utworzenie dokumentu

12/15/LE Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z działaniami zwiększającymi zasięg.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-04-28 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 14:17 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 14:17 Aktualizacja : dodanie pliku [12_15_le_informacja_o_wyniku_licytacji_elektronicznej.pdf]
3 2016-02-04 14:17 Aktualizacja : dodanie pliku [12_14_le_instrukcja_dla_wykonawcow_zalaczniki_edytowalne.docx]
4 2016-02-04 14:17 Aktualizacja : dodanie pliku [12_14_le_instrukcja_dla_wykonawcow_korekta.pdf]
5 2016-02-04 14:17 Aktualizacja : dodanie pliku [12_15_le_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
6 2016-02-04 14:17 Aktualizacja : dodanie pliku [12_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow.pdf]
7 2016-02-04 14:17 Aktualizacja : dodanie pliku [12_15_le_ogloszenie.pdf]
8 2015-04-28 15:17 Dodanie : utworzenie dokumentu

17/15/LE Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-04-23 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 14:12 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 14:12 Aktualizacja : dodanie pliku [17_15_le_informacja_o_wyniku_licytacji_elektronicznej.pdf]
3 2016-02-04 14:12 Aktualizacja : dodanie pliku [17_15_le_zalaczniki_edytowalne_instrukcja_dla_wykonawcow_zmiana_04_05_2015.docx]
4 2016-02-04 14:12 Aktualizacja : dodanie pliku [17_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow_zmiana_04_05_2015.pdf]
5 2016-02-04 14:12 Aktualizacja : dodanie pliku [17_15_le_zmiana_ogloszenia.pdf]
6 2016-02-04 14:12 Aktualizacja : dodanie pliku [17_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow.pdf]
7 2016-02-04 14:12 Aktualizacja : dodanie pliku [17_15_le_ogloszenie.pdf]
8 2015-04-23 15:12 Dodanie : utworzenie dokumentu

13/15/LE Wycena 28 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-04-03 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [13_15_le_uniewaznienie.pdf]
3 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [13_15_le_zalaczniki_edytowalne.docx]
4 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [13_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow_zmiana_10042015.pdf]
5 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [13_15_le_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
6 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [13_15_le_korekta.pdf]
7 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [13_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow_mpbsdb.pdf]
8 2016-02-04 11:18 Aktualizacja : dodanie pliku [13_15_le_ogloszenie.pdf]
9 2015-04-03 12:18 Dodanie : utworzenie dokumentu

8/15/PN na przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-03-30 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 11:03 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [wybor_8_15_pn_cz_ii.pdf]
3 2016-02-04 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [8_15_pn_uniewaznienie_czesci_i_postepowania.pdf]
4 2016-02-04 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [8_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
5 2016-02-04 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [8_15_pn_siwz_zalaczniki_edytowalne.doc]
6 2016-02-04 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [8_15_pn_siwz.pdf]
7 2016-02-04 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [8_15_pn_ogloszenie.pdf]
8 2015-03-30 12:03 Dodanie : utworzenie dokumentu

6/15/NZO Przygotowanie i publikacja 300 komunikatów w Internetowym Serwisie Informacyjnym

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-03-25 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 10:50 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [6_15_nzo_informacja_o_wyborze.pdf]
3 2016-02-04 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [6_15_nzo_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-04 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [6_15_nzo_zalaczniki_do_ogloszenia.docx]
5 2016-02-04 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [6_15_nzo_zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
6 2016-02-04 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [6_15_nzo_ogloszenie.pdf]
7 2015-03-25 10:50 Dodanie : utworzenie dokumentu

9/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w ramach realizowanych programów

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-03-17 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 10:43 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [9_15_pn_uniewaznienie.pdf]
3 2016-02-04 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_27032015.pdf]
4 2016-02-04 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [9_15_pn_odpowiedzi_3.pdf]
5 2016-02-04 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [9_15_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.docx]
6 2016-02-04 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [9_15_pn_pytani_i_odpowiedzi_modyfikacja_siwz.pdf]
7 2016-02-04 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [9_15_pn_ogloszenie.pdf]
8 2016-02-04 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [9_15_pn__siwz.pdf]
9 2015-03-17 10:43 Dodanie : utworzenie dokumentu

5/15/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 19. Pikniku Naukowego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-03-11 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 10:33 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 10:33 Aktualizacja : dodanie pliku [5_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-02-04 10:33 Aktualizacja : dodanie pliku [5_15_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
4 2016-02-04 10:33 Aktualizacja : dodanie pliku [5_15_pn_siwz.pdf]
5 2016-02-04 10:33 Aktualizacja : dodanie pliku [5_15_pn_ogloszenie.pdf]
6 2015-03-11 10:33 Dodanie : utworzenie dokumentu

2/15/PN Abonament sportowy

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2015-02-05 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : modyfikacja
2 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn_abonament_sportowy_wybor.pdf]
3 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn__druga_zmiana_ogloszenia_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf]
4 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.docx]
5 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn_siwz_ujednolicona_po_odpowiedziach_na_pytania.pdf]
6 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
8 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn___siwz.pdf]
9 2016-02-04 10:23 Aktualizacja : dodanie pliku [2_15_pn_ogloszenie.pdf]
10 2015-02-05 10:23 Dodanie : utworzenie dokumentu

27/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-12-15 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : modyfikacja
2 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.doc]
4 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn_siwz_siwz_wersja_ujednolicona_po_odpowiedziach_na_pytania.pdf]
5 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn_pytania_odpowiedzi_1.pdf]
6 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn__zalacznik_nr_7.docx]
7 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn_zalacznik_nr_2_3_4_5_6.docx]
8 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn__siwz.pdf]
9 2015-10-09 13:36 Aktualizacja : dodanie pliku [27_14_pn_ogloszenie.pdf]
10 2014-12-15 12:36 Dodanie : utworzenie dokumentu

24/14/PN Zorganizowanie gali LIDER 2014 oraz działań jej towarzyszących

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-10-16 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:31 Aktualizacja : modyfikacja
2 2015-10-09 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [24_14_pn_gala_lider_uniewaznienie_.pdf]
3 2015-10-09 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [24_14_pn_siwz_zalaczniki_edytowalne.docx]
4 2015-10-09 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [24_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_cz_ii.pdf]
5 2015-10-09 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [24_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
6 2015-10-09 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [24_14_pn__siwz.pdf]
7 2015-10-09 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [24_14_pn_ogloszenie.pdf]
8 2014-10-16 13:31 Dodanie : utworzenie dokumentu

23/14/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-09-03 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:26 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_09092014.pdf]
2 2015-10-09 13:26 Aktualizacja : modyfikacja
3 2015-10-09 13:24 Aktualizacja : modyfikacja
4 2015-10-09 13:22 Aktualizacja : dodanie pliku [23_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
5 2015-10-09 13:22 Aktualizacja : usunięcie pliku [23_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
6 2015-10-09 13:22 Aktualizacja : modyfikacja
7 2015-10-09 13:21 Aktualizacja : dodanie pliku [23_14_pn_zalaczniki_sprzatanie.docx]
8 2015-10-09 13:21 Aktualizacja : modyfikacja
9 2015-10-09 13:20 Aktualizacja : modyfikacja
10 2015-10-09 13:19 Aktualizacja : dodanie pliku [23_14_pn_siwz.pdf]
11 2015-10-09 13:19 Aktualizacja : dodanie pliku [23_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
12 2015-10-09 13:19 Aktualizacja : dodanie pliku [23_14_pn_ogloszenie.pdf]
13 2015-10-09 13:19 Aktualizacja : dodanie pliku [23_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
14 2014-09-03 13:26 Dodanie : utworzenie dokumentu

22/14/K Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt...

Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt jego założeń oraz wskazujących możliwości, jakie daje zaangażowanie w BRIdge VC 2.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-08-04 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:15 Aktualizacja : modyfikacja
2 2015-10-09 13:15 Aktualizacja : modyfikacja
3 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_wynik.pdf]
4 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
5 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_regulamin_konkursu_wersja_zmieniona_13082014.pdf]
6 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_druga_zmiana_ogloszenia.pdf]
7 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_regulamin_konkursu_wersja_ujednolicona_po_zmianie_ogloszenia.pdf]
8 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_przedluzenie_terminu.pdf]
9 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_zmiana_ogloszenia.pdf]
10 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_regulamin_konkursu.pdf]
11 2015-10-09 13:14 Aktualizacja : dodanie pliku [22_14_k_ogloszenie.pdf]
12 2014-08-04 13:15 Dodanie : utworzenie dokumentu

21/14/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-08-04 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:10 Aktualizacja : modyfikacja
2 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_informacja_na_podstawie_art_94.pdf]
3 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_informacja_o_ponownym_wyborze.pdf]
4 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_uniewaznienie_czynnosci.pdf]
5 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
6 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_zalaczniki_do_siwz_wersja_edytowalna.docx]
7 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_siwz_ujednolicona_wersja.pdf]
8 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
9 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
10 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [21_14_pn_siwz.pdf]
11 2015-10-09 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie.pdf]
12 2014-08-04 13:10 Dodanie : utworzenie dokumentu

20/14/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym...

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-07-14 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:01 Aktualizacja : modyfikacja
2 2015-10-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [20_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
3 2015-10-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [20_14_pn-odpowiedzi_do_siwz_3.pdf]
4 2015-10-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [20_14_pn-odpowiedzi_do_siwz_2.pdf]
5 2015-10-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [20_14_pn-odpowiedzi_do_siwz.pdf]
6 2015-10-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [20_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2015-10-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [20_14_pn_siwz_konferencja.pdf]
8 2015-10-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [20_14_pn_ogloszenie.pdf]
9 2014-07-14 13:01 Dodanie : utworzenie dokumentu

13/14/DK wykonanie analizy pt.: „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości...

13/14/DK - ogłoszenie z 10 lipca 2014 r. (Nr 149927-2014) na wykonanie analizy pt.:„Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-07-10 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 12:59 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty.pdf]
2 2015-10-09 12:59 Aktualizacja : modyfikacja
3 2015-10-09 12:54 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_149927_opublikowane.pdf]
4 2015-10-09 12:54 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_1-7_do_ogloszenia_149927.docx]
5 2015-10-09 12:54 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_149927.pdf]
6 2015-10-09 12:54 Aktualizacja : modyfikacja
7 2015-10-09 12:49 Aktualizacja : modyfikacja
8 2015-10-09 12:49 Aktualizacja : dodanie pliku [13_14_dk_udzielenie_zamowienia.pdf]
9 2014-07-10 12:59 Dodanie : utworzenie dokumentu

19/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-07-02 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-07-07 12:31 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-07-02 18:05 Aktualizacja : dodanie pliku [19_14_pn_siwz.pdf]
3 2014-07-02 18:05 Aktualizacja : dodanie pliku [19_14_pn_ogloszenie.pdf]
4 2014-07-02 12:31 Dodanie : utworzenie dokumentu

16/14/PN Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. ,,Wsparcie zarządzania infrastruktura badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-05-08 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 12:41 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-07-07 12:32 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-06-06 16:01 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_szkolenia_odpowiedz_na_pytania_06062014_r..pdf]
4 2014-06-06 16:01 Aktualizacja : modyfikacja
5 2014-06-06 13:22 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_szkolenia_modyfikacja_ogloszenia_2014-ojs108-190139-pl.pdf]
6 2014-06-06 13:22 Aktualizacja : modyfikacja
7 2014-06-04 19:27 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_04062014.pdf]
8 2014-06-04 19:27 Aktualizacja : modyfikacja
9 2014-06-03 18:53 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_zmiana_ogloszenia_4.pdf]
10 2014-06-03 18:53 Aktualizacja : modyfikacja
11 2014-06-03 18:26 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_5.pdf]
12 2014-06-03 18:26 Aktualizacja : modyfikacja
13 2014-06-02 11:35 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_zmiana_ogloszenia_3.pdf]
14 2014-06-02 11:35 Aktualizacja : modyfikacja
15 2014-05-30 18:33 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_30_05_2014.pdf]
16 2014-05-30 18:33 Aktualizacja : modyfikacja
17 2014-05-28 15:22 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_odp_na_pytania_3__28052014.pdf]
18 2014-05-28 15:22 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn-zmiana_ogloszenia_2.pdf]
19 2014-05-28 15:22 Aktualizacja : modyfikacja
20 2014-05-23 14:01 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_2.pdf]
21 2014-05-23 14:01 Aktualizacja : modyfikacja
22 2014-05-22 11:09 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_korekta_ogloszenia.pdf]
23 2014-05-22 11:09 Aktualizacja : modyfikacja
24 2014-05-20 12:00 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_zalaczniki_szkolenia_edytowalne.doc]
25 2014-05-20 12:00 Aktualizacja : modyfikacja
26 2014-05-19 22:35 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
27 2014-05-19 22:35 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
28 2014-05-19 22:35 Aktualizacja : modyfikacja
29 2014-05-16 21:46 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_informacja_o_pytaniach.pdf]
30 2014-05-16 21:46 Aktualizacja : modyfikacja
31 2014-05-08 15:37 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_siwz.pdf]
32 2014-05-08 15:37 Aktualizacja : dodanie pliku [16_14_pn_ogloszenie.pdf]
33 2014-05-08 12:41 Dodanie : utworzenie dokumentu

15/14/PN Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. ,,Wsparcie zarządzania infrastruktura badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-05-08 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 12:41 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-07-07 12:32 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-07-03 17:43 Aktualizacja : dodanie pliku [15_14_pn-wybor_oferty.pdf]
4 2014-07-03 17:43 Aktualizacja : modyfikacja
5 2014-05-21 17:10 Aktualizacja : dodanie pliku [15_14_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
6 2014-05-21 17:10 Aktualizacja : modyfikacja
7 2014-05-08 15:25 Aktualizacja : modyfikacja
8 2014-05-08 15:23 Aktualizacja : dodanie pliku [15_14_pn_siwz.pdf]
9 2014-05-08 15:23 Aktualizacja : dodanie pliku [15_14_pn_ogloszenie.pdf]
10 2014-05-08 12:41 Dodanie : utworzenie dokumentu

14/14/PN Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. ,,Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawcza beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG.”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-05-08 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 12:40 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-06-13 15:55 Aktualizacja : dodanie pliku [14_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_13062014.pdf]
3 2014-06-13 15:55 Aktualizacja : modyfikacja
4 2014-06-09 16:51 Aktualizacja : dodanie pliku [14_14_pn_doradztwo_pytania_i_odpowiedzi_09062014.pdf]
5 2014-06-09 16:51 Aktualizacja : modyfikacja
6 2014-05-08 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [14_14_pn_siwz.pdf]
7 2014-05-08 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [14_14_pn_ogloszenie.pdf]
8 2014-05-08 12:40 Dodanie : utworzenie dokumentu

7/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-04-24 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-05-08 14:47 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-04-24 14:47 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2014-04-24 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [7_14_pn_siwz_zalaczniki_edytowalne.doc]
4 2014-04-24 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [7_14_pn_siwz.pdf]
5 2014-04-24 11:25 Dodanie : dodanie pliku [7_14_pn_ogloszenie.pdf]

12/14/WR Przedmiotem zamówienia jest realizacja Globe Forum w Warszawie zaplanowane w okresie kwiecień 2014 r.- grudzień 2015 r.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-04-18 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-04-30 14:23 Aktualizacja : dodanie pliku [12_14_wr_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2014-04-30 14:23 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-04-18 16:41 Aktualizacja : dodanie pliku [12_14_wr_ogloszenie.pdf]
4 2014-04-18 14:23 Dodanie : utworzenie dokumentu

9/14/PN Zaprojektowanie i organizacja stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 18. Pikniku Naukowego w Warszawie

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-04-14 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-05-02 12:24 Aktualizacja : dodanie pliku [9_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-05-02 12:24 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-05-02 12:22 Aktualizacja : usunięcie pliku [9_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2014-05-02 12:22 Aktualizacja : modyfikacja
5 2014-04-30 20:05 Aktualizacja : dodanie pliku [9_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
6 2014-04-30 20:05 Aktualizacja : modyfikacja
7 2014-04-17 17:18 Aktualizacja : dodanie pliku [9_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
8 2014-04-17 17:18 Aktualizacja : modyfikacja
9 2014-04-14 19:09 Aktualizacja : dodanie pliku [9_14_pn-siwz.pdf]
10 2014-04-14 19:09 Aktualizacja : dodanie pliku [9_14_pn_ogloszenie.pdf]
11 2014-04-14 12:24 Dodanie : utworzenie dokumentu

11/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR w związku z obchodami 10-lecia Polski w UE

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-03-31 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-04-14 20:02 Aktualizacja : dodanie pliku [11_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-04-14 20:02 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-03-31 20:02 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2014-03-31 18:07 Aktualizacja : dodanie pliku [11_14_pn_siwz.pdf]
5 2014-03-31 18:07 Dodanie : dodanie pliku [11_14_pn_ogloszenie.pdf]

10/14/WR przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa

Przedmiotem zamówienia jest przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-03-28 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 12:40 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-03-28 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [10_14_wr_ogloszenie.pdf]
3 2014-03-28 11:40 Dodanie : utworzenie dokumentu

5/14/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-03-12 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-04-14 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [5_14_pn_uslugi_hotelarskie_wybor.pdf]
2 2014-04-14 16:13 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-03-25 16:39 Aktualizacja : dodanie pliku [5_14_pn_zmiana_ogloszenia_3.pdf]
4 2014-03-25 16:39 Aktualizacja : modyfikacja
5 2014-03-20 17:19 Aktualizacja : dodanie pliku [5_14_pn_zmiana_ogloszenia_wyslane2.pdf]
6 2014-03-20 17:19 Aktualizacja : dodanie pliku [5_14_pn_zmiana_ogloszenia_wyslane.pdf]
7 2014-03-20 17:19 Aktualizacja : dodanie pliku [5_14_pn_modyfikacja_siwz.pdf]
8 2014-03-20 17:19 Aktualizacja : modyfikacja
9 2014-03-12 15:13 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
10 2014-03-12 10:48 Aktualizacja : modyfikacja
11 2014-03-12 10:46 Aktualizacja : dodanie pliku [5_14_pn_siwz.pdf]
12 2014-03-12 10:46 Dodanie : dodanie pliku [5_14_pn_ogloszenie.pdf]

Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 18. Pikniku Naukowego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-03-11 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-03-11 16:59 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2014-03-11 16:59 Dodanie : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_stoisko_ncbr_na_18_pn_11_03_2014.pdf]

4/14/PN Przeprowadzenie w roku 2014 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-03-04 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-05-21 18:09 Aktualizacja : dodanie pliku [4_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-05-21 18:09 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-03-06 13:37 Aktualizacja : dodanie pliku [4_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
4 2014-03-06 13:37 Aktualizacja : modyfikacja
5 2014-03-06 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [4_14_pn___siwz_zalaczniki_edytowalne.doc]
6 2014-03-06 12:14 Aktualizacja : modyfikacja
7 2014-03-05 11:48 Aktualizacja : dodanie pliku [4_14_pn_zp_pn.pdf]
8 2014-03-05 11:48 Aktualizacja : modyfikacja
9 2014-03-04 17:09 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
10 2014-03-04 12:43 Aktualizacja : modyfikacja
11 2014-03-04 12:42 Aktualizacja : dodanie pliku [4_14_pn_ogloszenie.pdf]
12 2014-03-04 12:42 Dodanie : dodanie pliku [4_14_pn___siwz_.pdf]

3/14/PN Zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-02-13 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-02-25 09:55 Aktualizacja : dodanie pliku [3_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-02-25 09:55 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-02-18 16:49 Aktualizacja : dodanie pliku [3_14_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
4 2014-02-18 16:49 Aktualizacja : dodanie pliku [3_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf]
5 2014-02-18 16:49 Aktualizacja : modyfikacja
6 2014-02-13 14:34 Aktualizacja : dodanie pliku [3_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2014-02-13 14:34 Aktualizacja : dodanie pliku [3_14_pn_siwz.pdf]
8 2014-02-13 14:34 Aktualizacja : dodanie pliku [3_14_pn_ogloszenie.pdf]
9 2014-02-13 09:55 Dodanie : utworzenie dokumentu

50/13/WR Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup rocznego dostępu do światowych baz patentowych oraz zakup rocznego dostępu do platformy informatycznej firmy Thomson Reuters: Thomson Innovation  służącej do  analizy patentowej.

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2014-01-29 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:40 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-01-29 16:37 Aktualizacja : modyfikacja
3 2014-01-29 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [50_13_wr_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
4 2014-01-29 12:40 Dodanie : utworzenie dokumentu
informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-12-03 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-12-16 15:10 Aktualizacja : dodanie pliku [48_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-12-16 15:10 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-12-11 17:00 Aktualizacja : dodanie pliku [48_13_pn_odpowiedz_2_na_pytania.pdf]
4 2013-12-11 17:00 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-12-09 20:40 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-12-09 20:39 Aktualizacja : dodanie pliku [48_13_pn_korekta_ogloszenia.pdf]
7 2013-12-09 20:39 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-12-09 20:35 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-12-09 20:35 Aktualizacja : modyfikacja
10 2013-12-03 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [48_13_pn_siwz_poczta.pdf]
11 2013-12-03 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [48_13_pn_ogloszenie_poczta.pdf]
12 2013-12-03 15:10 Dodanie : utworzenie dokumentu

21/13/PN Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-12-02 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
2 2014-01-21 09:50 Aktualizacja : dodanie pliku [21_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
3 2014-01-21 09:50 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-12-11 12:59 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-12-11 12:58 Aktualizacja : dodanie pliku [21_13_pn_ogloszenie_korekta.pdf]
6 2013-12-11 12:58 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-12-06 13:17 Aktualizacja : dodanie pliku [21_13_pn___odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
8 2013-12-06 13:17 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-12-05 15:22 Aktualizacja : dodanie pliku [21_13_pn___zp_pn.pdf]
10 2013-12-05 15:22 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-12-02 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [21_13_pn_siwz.pdf]
12 2013-12-02 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [21_13_pn_ogloszenie.pdf]
13 2013-12-02 12:48 Dodanie : utworzenie dokumentu

38/13/PN Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-11-26 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2014-01-13 17:14 Aktualizacja : dodanie pliku [38_13_pn_wybor.pdf]
2 2014-01-13 17:14 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-11-29 16:46 Aktualizacja : dodanie pliku [38_13_pn-odpowiedzi.pdf]
4 2013-11-29 16:46 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-11-26 17:14 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2013-11-26 15:28 Aktualizacja : dodanie pliku [38_13_pn_siwz.pdf]
7 2013-11-26 15:28 Dodanie : dodanie pliku [38_13_pn_ogloszenie.pdf]

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i publikację w Internecie oraz w prasie treści dotyczących tematyki projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i publikację w Internecie oraz w prasie treści dotyczących tematyki projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-11-21 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-13 10:13 Aktualizacja
2 2015-10-09 13:50 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-11-21 12:58 Aktualizacja : dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_portal_internetowy_prasa_21.11.2013.pdf]
4 2013-11-21 12:50 Dodanie : utworzenie dokumentu

46/13/PN Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-11-05 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-11-28 13:19 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-11-28 13:19 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-11-12 17:49 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_odpowiedzi_z_dnia_12112013.pdf]
4 2013-11-12 17:49 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-11-08 17:12 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_odpowiedz_na_pytania_08112013.pdf]
6 2013-11-08 17:12 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_9_do_siwz_mod.pdf]
7 2013-11-08 17:12 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_siwz_korekta_08112013.pdf]
8 2013-11-08 17:12 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-11-05 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_9_do_siwz.pdf]
10 2013-11-05 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_5_do_umowy-zgloszenie_zapotrzebowania.pdf]
11 2013-11-05 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_4_do_umowy-dane_do_faktury.pdf]
12 2013-11-05 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_3_do_umowy-uzgodnienie.pdf]
13 2013-11-05 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_siwz.pdf]
14 2013-11-05 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [46_13_pn_ogloszenie.pdf]
15 2013-11-05 13:19 Dodanie : utworzenie dokumentu

47/13/PN Świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i użytkowanego przez NCBR oprogramowania Oracle

Świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i użytkowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oprogramowania Oracle

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-11-05 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-11-20 15:52 Aktualizacja : dodanie pliku [47_13_pn_wybor.pdf]
3 2013-11-20 15:52 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-11-05 15:41 Aktualizacja : dodanie pliku [47_13_pn_umowa_maintenance.pdf]
5 2013-11-05 15:41 Aktualizacja : dodanie pliku [47_13_pn_siwz_maintenance.pdf]
6 2013-11-05 15:41 Aktualizacja : dodanie pliku [47_13_pn_ogloszenie.pdf]
7 2013-11-05 12:48 Dodanie : utworzenie dokumentu

43/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach...

Wykonanie badania ewaluacyjnego  pn. "Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 POKL"

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-10-25 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:47 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-12-17 17:41 Aktualizacja : dodanie pliku [43_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
3 2013-12-17 17:41 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-11-04 12:57 Aktualizacja : dodanie pliku [43_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
5 2013-11-04 12:57 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-10-29 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [43_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
7 2013-10-29 13:45 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-10-29 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [43_13_pn_zppn.pdf]
9 2013-10-29 11:25 Aktualizacja : modyfikacja
10 2013-10-25 17:26 Aktualizacja : dodanie pliku [43_13_pn_siwz.pdf]
11 2013-10-25 17:26 Aktualizacja : dodanie pliku [43_13_pn_ogloszenie.pdf]
12 2013-10-25 13:47 Dodanie : utworzenie dokumentu

41/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów...

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-10-17 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:47 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-12-12 17:18 Aktualizacja : dodanie pliku [41_13_pn_informacja.pdf]
3 2013-12-12 17:18 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-11-04 12:59 Aktualizacja : dodanie pliku [41_13_pn_odpowiedzi_na__pytania.pdf]
5 2013-11-04 12:59 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-10-29 15:10 Aktualizacja : dodanie pliku [41_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2013-10-29 15:10 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-10-29 13:46 Aktualizacja : dodanie pliku [41_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
9 2013-10-29 13:46 Aktualizacja : modyfikacja
10 2013-10-22 13:22 Aktualizacja : dodanie pliku [41_13_pn_zppn.pdf]
11 2013-10-22 13:22 Aktualizacja : usunięcie pliku [41_13_pn_zp1.pdf]
12 2013-10-22 13:22 Aktualizacja : modyfikacja
13 2013-10-18 12:27 Aktualizacja : dodanie pliku [41_13_pn_zp1.pdf]
14 2013-10-18 12:27 Aktualizacja : modyfikacja
15 2013-10-17 13:47 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
16 2013-10-17 13:20 Aktualizacja : dodanie pliku [41_13_pn_siwz.pdf]
17 2013-10-17 13:20 Dodanie : dodanie pliku [41_13_pn_ogloszenie.pdf]

44/13/PO - Operator logistyczny w projekcie SIMS

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-10-16 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-11-14 16:08 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_po___informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-11-14 16:08 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-10-18 11:52 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_po_zmiana_ogloszenia_18_10.pdf]
4 2013-10-18 11:52 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-10-17 11:33 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-10-17 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_po_zmiana_ogloszenia.pdf]
7 2013-10-17 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_po_wniosek_wraz_z_zalacznikami.pdf]
8 2013-10-17 11:25 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_po_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]
9 2013-10-17 11:24 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_po_ogloszenie_opublikowane.pdf]
10 2013-10-17 11:24 Aktualizacja : usunięcie pliku [44_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
11 2013-10-17 11:24 Aktualizacja : usunięcie pliku [44_13_pn_wniosek_wraz_z_zalacznikami.pdf]
12 2013-10-17 11:24 Aktualizacja : usunięcie pliku [44_13_pn_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]
13 2013-10-17 11:24 Aktualizacja : usunięcie pliku [44_13_pn_ogloszenie.pdf]
14 2013-10-17 11:24 Aktualizacja : modyfikacja
15 2013-10-17 11:05 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
16 2013-10-17 11:05 Aktualizacja : modyfikacja
17 2013-10-16 17:08 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
18 2013-10-16 16:37 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_pn_wniosek_wraz_z_zalacznikami.pdf]
19 2013-10-16 16:37 Aktualizacja : dodanie pliku [44_13_pn_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]
20 2013-10-16 16:37 Dodanie : dodanie pliku [44_13_pn_ogloszenie.pdf]

42/13/PN Zorganizowanie gali "LIDER 2013" oraz działań jej towarzyszących

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-10-10 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-11-07 17:02 Aktualizacja : dodanie pliku [42_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-11-07 17:02 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-10-15 14:23 Aktualizacja : dodanie pliku [42_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
4 2013-10-15 14:23 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-10-10 19:32 Aktualizacja : dodanie pliku [42_13_pn_siwz.pdf]
6 2013-10-10 19:32 Aktualizacja : dodanie pliku [42_13_pn_ogloszenie.pdf]
7 2013-10-10 18:02 Dodanie : utworzenie dokumentu

40/13/PN Świadczenie usług operatora logistycznego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-10-10 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-10-23 13:52 Aktualizacja : dodanie pliku [40_13_pn_inforrmacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-10-23 13:52 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-10-15 18:10 Aktualizacja : dodanie pliku [40_13_pn_modyfikacja_siwz.pdf]
4 2013-10-15 18:10 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-10-10 17:11 Aktualizacja : dodanie pliku [40_13_pn_siwz.pdf]
6 2013-10-10 17:11 Aktualizacja : dodanie pliku [40_13_pn_ogloszenie.pdf]
7 2013-10-10 13:52 Dodanie : utworzenie dokumentu

37/13/PN Wprowadzenie i wdrożenie środowiska pocztowego oraz świadczenie hostingu i opieki technicznej

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-10-02 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-12-04 16:57 Aktualizacja : dodanie pliku [37_13_pn_wybor.pdf]
2 2013-12-04 16:57 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-10-31 15:14 Aktualizacja : dodanie pliku [37_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_2.pdf]
4 2013-10-31 15:14 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-10-16 19:01 Aktualizacja : dodanie pliku [37_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
6 2013-10-16 19:01 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-10-03 12:05 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_37_13_pn.pdf]
8 2013-10-03 12:05 Aktualizacja : usunięcie pliku [37_13_pn_siwz_exchange.pdf]
9 2013-10-03 12:05 Aktualizacja : modyfikacja
10 2013-10-02 23:29 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-10-02 23:27 Aktualizacja : dodanie pliku [37_13_pn_siwz_exchange.pdf]
12 2013-10-02 23:27 Aktualizacja : dodanie pliku [37_13_pn_ogloszenie.pdf]
13 2013-10-02 17:57 Dodanie : utworzenie dokumentu

33/13/PN Opracowanie strategii budowania marki, promocji i komunikacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2014-2015

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-09-25 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-12-03 11:37 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn___wybor.pdf]
2 2013-12-03 11:37 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-10-10 17:51 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
4 2013-10-10 17:51 Aktualizacja : usunięcie pliku [33_13_pn_odpowiedz_na_pytania.pdf]
5 2013-10-10 17:51 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-10-10 17:49 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn_odpowiedz_na_pytania.pdf]
7 2013-10-10 17:49 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
8 2013-10-10 17:49 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-10-04 12:56 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
10 2013-10-04 12:56 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-09-26 17:40 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn_zp-pn.pdf]
12 2013-09-26 17:40 Aktualizacja : modyfikacja
13 2013-09-25 16:02 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn_siwz.pdf]
14 2013-09-25 16:02 Aktualizacja : dodanie pliku [33_13_pn_ogloszenie.pdf]
15 2013-09-25 12:37 Dodanie : utworzenie dokumentu

34/13/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do NCBR


informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-09-24 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-10-22 18:02 Aktualizacja : dodanie pliku [34_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-10-22 18:02 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-09-30 17:59 Aktualizacja : dodanie pliku [34_13_pn_formularz_cenowy_wersja_edytowalna.docx]
4 2013-09-30 17:59 Aktualizacja : dodanie pliku [34_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
5 2013-09-30 17:59 Aktualizacja : dodanie pliku [34_13_pn_siwz_zmodyfikowana.pdf]
6 2013-09-30 17:59 Aktualizacja : dodanie pliku [34_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2013-09-30 17:59 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-09-24 18:02 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
9 2013-09-24 17:06 Aktualizacja : dodanie pliku [34_13_pn_siwz.pdf]
10 2013-09-24 17:06 Dodanie : dodanie pliku [34_13_pn_ogloszenie.pdf]

32/13/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-08-28 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-10-14 17:57 Aktualizacja : dodanie pliku [32_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-10-14 17:57 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-09-09 10:52 Aktualizacja : dodanie pliku [32_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
4 2013-09-09 10:52 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-09-05 17:22 Aktualizacja : dodanie pliku [32_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
6 2013-09-05 17:22 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-08-28 19:02 Aktualizacja : dodanie pliku [32_13_pn_siwz.pdf]
8 2013-08-28 19:02 Aktualizacja : dodanie pliku [32_13_pn_ogloszenie.pdf]
9 2013-08-28 17:57 Dodanie : utworzenie dokumentu

30/13/PN Zorganizowanie Gali Lider 2013 oraz działań jej towarzyszących

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-08-27 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-10-02 18:02 Aktualizacja : dodanie pliku [30_13_pn_uniewaznienie.pdf]
2 2013-10-02 18:02 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-09-10 19:04 Aktualizacja : dodanie pliku [30_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_10_09_2013.pdf]
4 2013-09-10 19:04 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-09-06 15:39 Aktualizacja : dodanie pliku [30_13_pn_potwierdzenie_opublikowania_ogloszenia_w_bzp_na_portalu_uzp_361508-2013.pdf]
6 2013-09-06 15:39 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-09-06 13:58 Aktualizacja : dodanie pliku [30_13_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
8 2013-09-06 13:58 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-09-05 17:15 Aktualizacja : dodanie pliku [30_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_05_09_2013.pdf]
10 2013-09-05 17:15 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-08-27 18:22 Aktualizacja : dodanie pliku [30_13_pn_siwz.pdf]
12 2013-08-27 18:22 Aktualizacja : modyfikacja
13 2013-08-27 18:19 Aktualizacja : modyfikacja
14 2013-08-27 18:16 Aktualizacja : modyfikacja
15 2013-08-27 18:15 Aktualizacja : modyfikacja
16 2013-08-27 18:14 Aktualizacja : modyfikacja
17 2013-08-27 18:13 Aktualizacja : modyfikacja
18 2013-08-27 18:11 Aktualizacja : dodanie pliku [30_13_pn_ogloszenie.pdf]
19 2013-08-27 18:02 Dodanie : utworzenie dokumentu

31/13/PN Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-08-13 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-10-03 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_ogloszenie_o_udzielniu_zamowienia.pdf]
2 2013-10-03 14:16 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-09-13 14:33 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2013-09-13 14:33 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-08-21 15:44 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_zmodyfikowana_siwz.pdf]
6 2013-08-21 15:44 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_tresci_siwz.pdf]
7 2013-08-21 15:44 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_druga_zmiana__ogloszenia.pdf]
8 2013-08-21 15:44 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-08-20 17:49 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_przedluzenie_terminu_pdf.pdf]
10 2013-08-20 17:49 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
11 2013-08-20 17:49 Aktualizacja : modyfikacja
12 2013-08-13 21:16 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_31_13_pn.pdf]
13 2013-08-13 21:16 Aktualizacja : dodanie pliku [31_13_pn_ogloszenie_2.pdf]
14 2013-08-13 14:16 Dodanie : utworzenie dokumentu

28/13/PN Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno - szkoleniowych

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-08-12 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-10-01 15:40 Aktualizacja : dodanie pliku [28_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2013-10-01 15:40 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-09-17 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [28_13_pn_wybor.pdf]
4 2013-09-17 13:09 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-08-19 17:00 Aktualizacja : dodanie pliku [28_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
6 2013-08-19 17:00 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-08-16 20:28 Aktualizacja : dodanie pliku [28_13_pn_protokol_zp_pn_wraz_z_wartoscia_szacunkowa_zamowienia.pdf]
8 2013-08-16 20:28 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-08-12 19:44 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_28_13_pn.pdf]
10 2013-08-12 19:44 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_28_13_pn.pdf]
11 2013-08-12 15:40 Dodanie : utworzenie dokumentu

26/13/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-07-25 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-09-09 13:21 Aktualizacja : dodanie pliku [26_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2013-09-09 13:20 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-08-12 18:38 Aktualizacja : dodanie pliku [26_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2013-08-12 18:38 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-08-01 18:51 Aktualizacja : dodanie pliku [26_13_pn_wyjasnienie_tresci__siwz.pdf]
6 2013-08-01 18:51 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-07-25 17:53 Aktualizacja : dodanie pliku [26_13_pn_siwz.pdf]
8 2013-07-25 17:53 Aktualizacja : dodanie pliku [26_13_pn_ogloszenie.pdf]
9 2013-07-25 13:20 Dodanie : utworzenie dokumentu

27/13/PN zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „Science and Art in Europe” 2013 oraz działań jej towarzyszących

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „Science and Art in Europe” 2013 oraz działań jej towarzyszących.

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-07-08 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:45 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-08-22 16:41 Aktualizacja : dodanie pliku [27_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
3 2013-08-22 16:41 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-08-06 18:06 Aktualizacja : dodanie pliku [27_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
5 2013-08-06 18:06 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-07-18 13:29 Aktualizacja : dodanie pliku [27_13_pn_odp_na_pytania.pdf]
7 2013-07-18 13:29 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-07-09 16:19 Aktualizacja : dodanie pliku [27_13_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
9 2013-07-09 16:19 Aktualizacja : dodanie pliku [27_13_pn_siwz.pdf]
10 2013-07-09 16:19 Aktualizacja : usunięcie pliku [siwz_27_13_pn.pdf]
11 2013-07-09 16:19 Aktualizacja : modyfikacja
12 2013-07-08 18:53 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_27_13_pn.pdf]
13 2013-07-08 18:53 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_27_13_pn.pdf]
14 2013-07-08 13:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

8/13/PN Druk publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-06-28 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-09-05 14:36 Aktualizacja : dodanie pliku [8_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2013-09-05 14:36 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-08-02 17:20 Aktualizacja : dodanie pliku [8_13_pn_wybor.pdf]
4 2013-08-02 17:20 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-07-03 12:52 Aktualizacja : dodanie pliku [8_13_pn_pytania_i_odpowiedzi_2.pdf]
6 2013-07-03 12:52 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-07-01 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [8_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
8 2013-07-01 17:44 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-06-28 16:21 Aktualizacja : dodanie pliku [8_13_pn_siwz.pdf]
10 2013-06-28 16:21 Aktualizacja : dodanie pliku [8_13_pn_druk_publikacji_ksiazkowych_oraz_materialow_reklamowych_dla_ncbr.pdf]
11 2013-06-28 14:36 Dodanie : utworzenie dokumentu

25/13/WR Wykonanie badania pn. „Ewaluacja Programu LIDER” Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-06-27 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-07-26 09:35 Aktualizacja : dodanie pliku [25_13_wr_zakonczenie_negocjacji.pdf]
2 2013-07-26 09:35 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-06-27 14:06 Aktualizacja : dodanie pliku [25_13_wr_zaproszenie.pdf]
4 2013-06-27 09:35 Dodanie : utworzenie dokumentu

13/13/PN Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PO IiŚ

Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007-2013 oraz Badanie podsumowujące realizację Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-06-10 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:45 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-07-05 16:41 Aktualizacja : dodanie pliku [13_13_pn_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
3 2013-07-05 16:41 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-07-05 16:38 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-07-05 16:37 Aktualizacja : usunięcie pliku [13_13_pn_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
6 2013-07-05 16:37 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-07-05 16:26 Aktualizacja : dodanie pliku [13_13_pn_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
8 2013-07-05 16:26 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-06-18 10:08 Aktualizacja : modyfikacja
10 2013-06-18 10:07 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi.pdf]
11 2013-06-18 10:07 Aktualizacja : modyfikacja
12 2013-06-12 11:37 Aktualizacja : dodanie pliku [13_13_pn_zp_pn.pdf]
13 2013-06-12 11:37 Aktualizacja : modyfikacja
14 2013-06-10 17:52 Aktualizacja : dodanie pliku [13_13_pn_siwz.pdf]
15 2013-06-10 17:52 Aktualizacja : dodanie pliku [13_13_pn_ogloszenie.pdf]
16 2013-06-10 13:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

22/13/PN Realizacja przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR modelu pomiaru...

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR modelu pomiaru efektywności programów z dziedziny prac badawczo-rozwojowych.

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-06-05 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:44 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-10-25 17:26 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-08-02 17:12 Aktualizacja : dodanie pliku [22_13_pn_uniewaznienie.pdf]
4 2013-08-02 17:12 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-07-05 18:06 Aktualizacja : dodanie pliku [22_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_2013_07_05.pdf]
6 2013-07-05 18:06 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-07-02 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [22_13_pn_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
8 2013-07-02 17:34 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-06-12 14:46 Aktualizacja : dodanie pliku [22_13_pn_zmodyfikowany_wzor_umowy.pdf]
10 2013-06-12 14:46 Aktualizacja : dodanie pliku [22_13_pn_modyfikacja_siwz_i_umowy.pdf]
11 2013-06-12 14:46 Aktualizacja : modyfikacja
12 2013-06-05 20:22 Aktualizacja : modyfikacja
13 2013-06-05 20:22 Aktualizacja : dodanie pliku [22_13_pn_ogloszenie.pdf]
14 2013-06-05 20:22 Aktualizacja : modyfikacja
15 2013-06-05 20:21 Aktualizacja : usunięcie pliku [22_13_pn_ogloszenie.doc]
16 2013-06-05 20:21 Aktualizacja : modyfikacja
17 2013-06-05 19:58 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_22_13_.pdf]
18 2013-06-05 19:58 Aktualizacja : dodanie pliku [22_13_pn_ogloszenie.doc]
19 2013-06-05 13:44 Dodanie : utworzenie dokumentu

19/13/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu POKL

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-05-28 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-10-16 17:53 Aktualizacja : dodanie pliku [19_13_pn___informacja_o_ponownym_wyborze.pdf]
2 2013-10-16 17:53 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-09-11 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [19_13_pn_uniewaznienie_wboru.pdf]
4 2013-09-11 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-07-31 13:58 Aktualizacja : dodanie pliku [19_13_pn_wybor.pdf]
6 2013-07-31 13:58 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-06-20 18:19 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi.pdf]
8 2013-06-20 18:19 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-06-06 12:58 Aktualizacja : dodanie pliku [zp-pn.pdf]
10 2013-06-06 12:58 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-05-28 17:53 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
12 2013-05-28 12:29 Aktualizacja : dodanie pliku [19_13_pn_umowa_dane_osobowe.pdf]
13 2013-05-28 12:29 Aktualizacja : dodanie pliku [19_13_pn_umowa.pdf]
14 2013-05-28 12:29 Aktualizacja : dodanie pliku [19_13_pn_siwz.pdf]
15 2013-05-28 12:29 Dodanie : dodanie pliku [19_13_pn_ogloszenie.pdf]

20/13/PN Wykonanie badania pn. Ewaluacja Programu LIDER

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-05-22 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-06-06 13:40 Aktualizacja : dodanie pliku [uniewaznienie_lider_ii.pdf]
2 2013-06-06 13:40 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-05-23 11:44 Aktualizacja : dodanie pliku [20_13_pn_zp_pn.doc.pdf]
4 2013-05-23 11:44 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-05-22 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [20_13_pn_zalaczniki_do_siwz_liderii.docx]
6 2013-05-22 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [20_13_pn_siwz_liderii_final.pdf]
7 2013-05-22 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [20_13_pn_ogloszenie.pdf]
8 2013-05-22 13:40 Dodanie : utworzenie dokumentu

12/13/PN Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-05-21 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-06-19 14:34 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2013-06-19 14:34 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-05-29 15:21 Aktualizacja : dodanie pliku [12_13_pn_odp_na_pytania.pdf]
4 2013-05-29 15:21 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-05-28 10:50 Aktualizacja : dodanie pliku [12_13_pn_modyfikacja_siwz.pdf]
6 2013-05-28 10:50 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-05-21 15:48 Aktualizacja : dodanie pliku [12_13_pn_siwz_-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
8 2013-05-21 15:48 Aktualizacja : dodanie pliku [12_13_pn_ogloszenie.pdf]
9 2013-05-21 14:34 Dodanie : utworzenie dokumentu

7/13/PN Ewaluacja procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach I osi

Ewaluacja procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Poddziałanie 1.1.2 oraz Poddziałanie 1.3.1).

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-05-13 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:44 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-08-22 16:41 Aktualizacja : dodanie pliku [7_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu.pdf]
3 2013-08-22 16:41 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-06-24 18:19 Aktualizacja : dodanie pliku [7_13_pn_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
5 2013-06-24 18:19 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-05-29 15:22 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-05-28 17:32 Aktualizacja : dodanie pliku [7_13_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
8 2013-05-28 17:32 Aktualizacja : modyfikacja
9 2013-05-28 12:20 Aktualizacja : dodanie pliku [7_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
10 2013-05-28 12:20 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-05-14 16:41 Aktualizacja : dodanie pliku [7_13_pn_zp-pn_str_1.pdf]
12 2013-05-14 16:41 Aktualizacja : modyfikacja
13 2013-05-13 16:31 Aktualizacja : dodanie pliku [7_13_pn_siwz_badanie_ewaluacyjne_komercjalizacja.pdf]
14 2013-05-13 16:31 Aktualizacja : dodanie pliku [7_13_pn_ogloszenie.pdf]
15 2013-05-13 13:44 Dodanie : utworzenie dokumentu

17/13/PN Druk materiałów informacyjno-promocyjnych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-05-13 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-05-27 16:40 Aktualizacja : dodanie pliku [17_13_pn_wynik.pdf]
2 2013-05-27 16:40 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-05-17 16:46 Aktualizacja : dodanie pliku [17_13_pn_wyjasnienie_tresci_siwz_17_05_2013.pdf]
4 2013-05-17 16:46 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-05-13 16:40 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2013-05-13 14:56 Aktualizacja : dodanie pliku [17_13_pn_siwz.pdf]
7 2013-05-13 14:56 Dodanie : dodanie pliku [17_13_pn_ogloszenie.pdf]

14/13/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-04-23 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-06-13 14:25 Aktualizacja : dodanie pliku [14_13_pn_wybor.pdf]
2 2013-06-13 14:25 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-04-26 18:04 Aktualizacja : dodanie pliku [14_13_pn_wyjasnienie_do_tresci_siwz_ii.pdf]
4 2013-04-26 18:04 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-04-25 14:36 Aktualizacja : dodanie pliku [14_13_pn_wyjasnienie_i_zmiana_do_siwz.pdf]
6 2013-04-25 14:36 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-04-23 14:25 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2013-04-23 11:35 Aktualizacja : dodanie pliku [14_13_pn_siwz-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowien_1.pdf]
9 2013-04-23 11:35 Aktualizacja : usunięcie pliku [14_13_pn_siwz-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowien.pdf]
10 2013-04-23 11:35 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-04-23 11:24 Aktualizacja : dodanie pliku [14_13_pn_siwz-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowien.pdf]
12 2013-04-23 11:24 Dodanie : dodanie pliku [14_13_pn_ogloszenie.pdf]

18/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-04-09 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-05-09 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [18_13_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2013-05-09 14:47 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-04-12 17:27 Aktualizacja : dodanie pliku [18_13_pn_zalacznik_w_wersji_edytowalnej.docx]
4 2013-04-12 17:27 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-04-09 18:08 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_18_13_pn.pdf]
6 2013-04-09 18:08 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_18_13_pn.pdf]
7 2013-04-09 14:47 Dodanie : utworzenie dokumentu

10/13/PN Ewaluacja Programu LIDER

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-04-04 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-05-16 13:51 Aktualizacja : dodanie pliku [uniewaznienie_lider.pdf]
2 2013-05-16 13:51 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-04-04 18:16 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-04-04 18:16 Aktualizacja : dodanie pliku [10_13_pn_zalaczniki_do_siwz.docx]
5 2013-04-04 18:16 Aktualizacja : dodanie pliku [10_13_pn_siwz.pdf]
6 2013-04-04 18:16 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_10_13_pn.pdf]
7 2013-04-04 13:51 Dodanie : utworzenie dokumentu

15/13/PN Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 17. Pikniku Naukowego

Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 17. Pikniku Naukowego w Warszawie oraz Międzynarodowych Targów Innowacje Technologie Maszyny

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-04-02 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:43 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-05-06 18:30 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_15_13.pdf]
3 2013-05-06 18:30 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-04-11 11:48 Aktualizacja : dodanie pliku [15_13_pn_wyjasnienie_tresci__siwz_10.04.2013.pdf]
5 2013-04-11 11:48 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-04-02 15:14 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_15_13_pn.pdf]
7 2013-04-02 15:14 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_15_13_pn.pdf]
8 2013-04-02 13:43 Dodanie : utworzenie dokumentu

16/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-03-29 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-04-09 16:09 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_16_13_pn.pdf]
2 2013-04-09 16:09 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-04-03 18:14 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_i_modyfikacja_tresci_siwz_16_13_pn.pdf]
4 2013-04-03 18:14 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-03-29 16:22 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_16_13_pn.pdf]
6 2013-03-29 16:22 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_16_13_pn.pdf]
7 2013-03-29 15:09 Dodanie : utworzenie dokumentu

9/13/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-03-27 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-04-18 10:42 Aktualizacja : dodanie pliku [9_13_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2013-04-18 10:42 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-04-18 10:41 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-03-27 17:57 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_9_13_pn.pdf]
5 2013-03-27 17:57 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_9_13_pn.pdf]
6 2013-03-27 09:42 Dodanie : utworzenie dokumentu

5/13/PN Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów związanych z działalnością NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-03-19 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-06-10 13:47 Aktualizacja : dodanie pliku [5_13_pn_wybor.pdf]
2 2013-06-10 13:47 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-04-16 11:41 Aktualizacja : dodanie pliku [5_13_pn_modyfikacja_ogloszenia_opublikowane__16.04.pdf]
4 2013-04-16 11:41 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-04-12 11:50 Aktualizacja : dodanie pliku [5_13_pn_modyfikacja_ogloszenia_12.04.pdf]
6 2013-04-12 11:50 Aktualizacja : dodanie pliku [5_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
7 2013-04-12 11:50 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-03-20 10:45 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_5_13_pn__opublikowane_20_03_13.pdf]
9 2013-03-20 10:45 Aktualizacja : modyfikacja
10 2013-03-20 10:44 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-03-19 12:47 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
12 2013-03-19 09:51 Aktualizacja : dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_5_13_pn.docx]
13 2013-03-19 09:51 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz__5_13_pn.pdf]
14 2013-03-19 09:51 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_5_13_pn.pdf]

11/13/PN Przeprowadzenie w roku 2013 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-03-14 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-04-18 14:37 Aktualizacja : dodanie pliku [11_13_pn_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
2 2013-04-18 14:37 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-03-25 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_11_13_pn.docx]
4 2013-03-25 11:02 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-03-22 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytanie_11_13_pn.pdf]
6 2013-03-22 16:05 Aktualizacja : modyfikacja
7 2013-03-14 21:30 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_11_13_pn.pdf]
8 2013-03-14 21:30 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_11_13_pn.pdf]
9 2013-03-14 13:37 Dodanie : utworzenie dokumentu

1/13/PN Opracowanie procedury wyliczania i skutecznego monitorowania dochodu w projektach Działania 13.1...

Opracowanie procedury wyliczania i skutecznego monitorowania dochodu w projektach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-03-13 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:42 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-05-09 13:00 Aktualizacja : dodanie pliku [1_13_pn_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
3 2013-05-09 13:00 Aktualizacja : modyfikacja
4 2013-03-26 12:35 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_tresci_siwz_1_13_pn.pdf]
5 2013-03-26 12:35 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-03-25 18:49 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana__ogloszenia_1_13_pn.pdf]
7 2013-03-25 18:49 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-03-25 17:47 Aktualizacja : dodanie pliku [przedluzenie_terminu_1_13_pn.pdf]
9 2013-03-25 17:47 Aktualizacja : modyfikacja
10 2013-03-14 14:09 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1_13_pn.pdf]
11 2013-03-14 14:09 Aktualizacja : modyfikacja
12 2013-03-13 18:02 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_1_13_pn.pdf]
13 2013-03-13 18:02 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_1_13_pn.pdf]
14 2013-03-13 12:42 Dodanie : utworzenie dokumentu

4/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena jakości i skuteczności wybranych form wsparcia w ramach Działania 4.1 PO KL”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-02-15 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-04-04 13:59 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania_4_13_pn.pdf]
2 2013-04-04 13:59 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-02-27 14:52 Aktualizacja : dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_4_13_pn.docx]
4 2013-02-27 14:52 Aktualizacja : dodanie pliku [odp_na_pytania_pokl_4_13_pn.pdf]
5 2013-02-27 14:52 Aktualizacja : modyfikacja
6 2013-02-18 10:06 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_4_13_pn.pdf]
7 2013-02-18 10:06 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-02-15 15:34 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_4_13_pn.pdf]
9 2013-02-15 15:34 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_4_13_pn.pdf]
10 2013-02-15 12:59 Dodanie : utworzenie dokumentu

3/13/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-02-13 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-03-21 09:42 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik_postepowania_3_13_pn.pdf]
2 2013-03-21 09:42 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-02-22 11:38 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_hotele_16.02.pdf]
4 2013-02-22 11:38 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-02-13 13:21 Aktualizacja : dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_hotele.docx]
6 2013-02-13 13:21 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_hotele.pdf]
7 2013-02-13 13:21 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_hotele_13.02.pdf]
8 2013-02-13 09:42 Dodanie : utworzenie dokumentu

78/12/PN System kart sportowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-01-11 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-01-29 16:17 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik_78_12_pn.pdf]
2 2013-01-29 16:17 Aktualizacja : modyfikacja
3 2013-01-18 16:36 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
4 2013-01-18 16:36 Aktualizacja : modyfikacja
5 2013-01-18 14:53 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.pdf]
6 2013-01-18 14:53 Aktualizacja : usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
7 2013-01-18 14:53 Aktualizacja : modyfikacja
8 2013-01-18 14:39 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
9 2013-01-18 14:39 Aktualizacja : usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.jpg]
10 2013-01-18 14:39 Aktualizacja : modyfikacja
11 2013-01-18 14:37 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.jpg]
12 2013-01-18 14:37 Aktualizacja : usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
13 2013-01-18 14:37 Aktualizacja : modyfikacja
14 2013-01-18 14:31 Aktualizacja : dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
15 2013-01-18 14:31 Aktualizacja : modyfikacja
16 2013-01-11 21:58 Aktualizacja : modyfikacja
17 2013-01-11 18:35 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_78_12_pn.pdf]
18 2013-01-11 18:35 Aktualizacja : usunięcie pliku [siwz_78_12_pn.pdf]
19 2013-01-11 18:35 Aktualizacja : modyfikacja
20 2013-01-11 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_78_12_pn.pdf]
21 2013-01-11 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_78_12_pn.pdf]
22 2013-01-11 16:17 Dodanie : utworzenie dokumentu

77/12/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-12-13 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-01-04 17:20 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik.pdf]
2 2013-01-04 17:20 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-12-13 17:20 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2012-12-13 16:55 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_7712pn.pdf]
5 2012-12-13 16:55 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_77_12_pn.pdf]

76/12/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-12-13 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-01-02 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_76_12_pn.pdf]
2 2013-01-02 14:16 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-12-17 14:55 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_tresci_siwz.pdf]
4 2012-12-17 14:55 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-12-13 14:16 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2012-12-13 12:39 Aktualizacja : dodanie pliku [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_siwz_76_12_pn.pdf]
7 2012-12-13 12:39 Aktualizacja : usunięcie pliku [specyfikacja_istotnych_przedmiotow_zamowienia_-_siwz_76_12_pn.pdf]
8 2012-12-13 12:39 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-12-13 12:18 Aktualizacja : modyfikacja
10 2012-12-13 12:17 Aktualizacja : dodanie pliku [specyfikacja_istotnych_przedmiotow_zamowienia_-_siwz_76_12_pn.pdf]
11 2012-12-13 12:17 Dodanie : dodanie pliku [oglosznie_76_12_pn.pdf]

75/12/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-12-12 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-01-03 11:36 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik_uczestnicy.pdf]
2 2013-01-03 11:36 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-12-21 15:33 Aktualizacja : dodanie pliku [modyfikacja_siwz_21122012.pdf]
4 2012-12-21 15:33 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-12-19 17:11 Aktualizacja : dodanie pliku [modyfikacja_siwz_19122012.pdf]
6 2012-12-19 17:11 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-12-17 15:03 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_oraz_wyjasnienie_tresci_siwz.pdf]
8 2012-12-17 15:03 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-12-12 14:19 Aktualizacja : modyfikacja
10 2012-12-12 14:19 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_7512pn.pdf]
11 2012-12-12 14:19 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_75_12_pn.pdf]
12 2012-12-12 11:36 Dodanie : utworzenie dokumentu

74/12/WR Publikacja 24 artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych przez Zamawiającego

Publikacja 24 artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych przez Zamawiającego oraz o działalności Zamawiającego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2013-01-03 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2015-10-09 13:42 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-01-03 18:15 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_dobrowolnej_przejrzystosci_ex_ante_1.pdf]
3 2013-01-03 12:42 Dodanie : utworzenie dokumentu

73/12/NZO Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-12-11 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-09-06 14:22 Aktualizacja : modyfikacja
2 2013-09-06 14:08 Aktualizacja : dodanie pliku [73_12_nzo_wybor.pdf]
3 2013-09-06 14:08 Aktualizacja : modyfikacja
4 2012-12-11 15:13 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
5 2012-12-11 15:13 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie.pdf]
6 2012-12-11 13:22 Dodanie : utworzenie dokumentu

72/12/PN Zamówienie publiczne na świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-11-30 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-12-11 16:20 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_72_12_pn.pdf]
2 2012-12-11 16:20 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-11-30 16:20 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2012-11-30 12:59 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
5 2012-11-30 12:59 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_72_12_pn.pdf]

71/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-11-15 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-11-26 16:33 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2012-11-26 16:33 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-11-15 20:38 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_71_12_pn.pdf]
4 2012-11-15 20:38 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_71_12_pn.pdf]
5 2012-11-15 16:33 Dodanie : utworzenie dokumentu

70/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-11-16 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-12-04 12:33 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_70_12_pn.pdf]
2 2012-12-04 12:33 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-11-22 16:18 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_70_12_pn.pdf]
4 2012-11-22 16:18 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-11-16 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_70_12_pn.pdf]
6 2012-11-16 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_70_12_pn.pdf]
7 2012-11-16 12:33 Dodanie : utworzenie dokumentu

69/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego ex post pt. „Ocena skuteczności i użyteczności projektów badawczych zamawianych”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-11-09 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-11-23 16:35 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik_69_12_pn.pdf]
2 2012-11-23 16:35 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-11-09 16:35 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2012-11-09 15:38 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz.pdf]
5 2012-11-09 15:38 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_69_12_pn.pdf]

68/12/PN Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-11-07 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-11-16 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik.pdf]
2 2012-11-16 13:45 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-11-14 17:48 Aktualizacja : dodanie pliku [modyfikacja_speyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_.pdf]
4 2012-11-14 17:48 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-11-07 17:22 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_68_12_pn.pdf]
6 2012-11-07 17:22 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie6812pn.pdf]
7 2012-11-07 13:45 Dodanie : utworzenie dokumentu

66/12/PN Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu serwerowego i oprogramowania

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-10-22 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-11-22 12:04 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2012-11-22 12:04 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-10-22 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
4 2012-10-22 16:34 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_66_12_pn.pdf]
5 2012-10-22 13:04 Dodanie : utworzenie dokumentu
informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-10-15 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-12-03 15:09 Aktualizacja : modyfikacja
2 2012-11-09 10:00 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-10-19 12:08 Aktualizacja : modyfikacja
4 2012-10-15 16:09 Dodanie : utworzenie dokumentu

64/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term programu „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-10-23 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-11-23 16:24 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik_64_12_pn.pdf]
2 2012-11-23 16:24 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-11-23 16:23 Aktualizacja : modyfikacja
4 2012-10-23 17:57 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_64_12_pn.pdf]
5 2012-10-23 17:57 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_64_12_pn.pdf]
6 2012-10-23 17:24 Dodanie : utworzenie dokumentu

63/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-10-02 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-10-25 13:46 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-10-25 13:46 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-10-05 18:14 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_05_10_2012.pdf]
4 2012-10-05 18:14 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-10-04 17:36 Aktualizacja : dodanie pliku [modyfikacja_speyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
6 2012-10-04 17:36 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-10-02 18:15 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_bilety_lotnicze.pdf]
8 2012-10-02 18:15 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_63_12_pn.pdf]
9 2012-10-02 13:46 Dodanie : utworzenie dokumentu

62/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-09-24 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-10-16 14:34 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania_62_12_pn.pdf]
2 2012-10-16 14:34 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-09-27 16:57 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_26_09_2012.pdf]
4 2012-09-27 16:57 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-09-24 15:54 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_badanie_ewaluacyjne_mid-term_projektu_poprawa_bezpieczenstwa_pracy_w_kopalniach.pdf]
6 2012-09-24 15:54 Aktualizacja : dodanie pliku [62_12_pn.pdf]
7 2012-09-24 14:34 Dodanie : utworzenie dokumentu

61/12/DK Zakup, dostosowanie do potrzeb NCBR poprzez parametryzację i wykonanie dodatkowych komponentów...

Zakup, dostosowanie do potrzeb NCBR poprzez parametryzację i wykonanie dodatkowych komponentów oraz hosting i wsparcie serwisowe Systemu Wspomagającego Pracę (SWP)

Pliki:

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-09-14 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2013-06-24 18:43 Aktualizacja : modyfikacja
2 2012-10-05 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_05.10.pdf]
3 2012-10-05 15:16 Aktualizacja : modyfikacja
4 2012-09-19 11:53 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-09-14 18:43 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2012-09-14 17:26 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-09-14 16:49 Dodanie : modyfikacja

59/12/PN Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania

Nazwa niniejszego postępowania została błędnie przypisana do postępowania 63/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-09-28 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-10-16 17:29 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_59_12_pn.pdf]
2 2012-10-16 17:29 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-10-16 17:21 Aktualizacja : usunięcie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_59_12_pn.pdf]
4 2012-10-16 17:21 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-10-16 17:20 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_59_12_pn.pdf]
6 2012-10-16 17:20 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-10-12 17:04 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_iii.pdf]
8 2012-10-12 17:04 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-10-12 13:18 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_ii.pdf]
10 2012-10-12 13:18 Aktualizacja : modyfikacja
11 2012-10-09 17:36 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_i_modyfikacje_tresci_siwz_59_12_pn.pdf]
12 2012-10-09 17:36 Aktualizacja : modyfikacja
13 2012-10-02 18:13 Aktualizacja : modyfikacja
14 2012-10-02 17:58 Aktualizacja : modyfikacja
15 2012-10-02 17:57 Aktualizacja : dodanie pliku [sprostowanie_do_ogloszenia.pdf]
16 2012-10-02 17:57 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz.pdf]
17 2012-10-02 17:57 Aktualizacja : modyfikacja
18 2012-10-02 17:55 Aktualizacja : modyfikacja
19 2012-10-02 17:53 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
20 2012-10-02 17:53 Aktualizacja : modyfikacja
21 2012-10-02 17:49 Aktualizacja : usunięcie pliku [siwz_63_12_pn.pdf]
22 2012-10-02 17:49 Aktualizacja : modyfikacja
23 2012-10-02 17:49 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie.pdf]
24 2012-10-02 17:49 Aktualizacja : usunięcie pliku [63_12_pn.pdf]
25 2012-10-02 17:49 Aktualizacja : modyfikacja
26 2012-09-28 17:29 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
27 2012-09-28 17:12 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_63_12_pn.pdf]
28 2012-09-28 17:12 Dodanie : dodanie pliku [63_12_pn.pdf]

58/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR

Numer ogłoszenia: 322422 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012

Kontakt:

Bartosz Dziadecki

Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: +48 22 39 07 222

e-mail: bartosz.dziadecki-at-ncbr.gov.pl

 

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-08-30 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-10-01 19:11 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania.pdf]
2 2012-10-01 19:11 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-09-07 19:33 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_3_do_wszystkich_z_dnia_06_09_2012.pdf]
4 2012-09-07 19:33 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_2_do_wszystkich_z_dnia_05_09_2012.pdf]
5 2012-09-07 19:33 Aktualizacja : modyfikacja
6 2012-09-05 18:25 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-09-05 18:22 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_04_09_2012.pdf]
8 2012-09-05 18:22 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-08-30 19:11 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
10 2012-08-30 13:31 Aktualizacja : modyfikacja
11 2012-08-30 13:29 Aktualizacja : dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow.docx]
12 2012-08-30 13:29 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_komputery.pdf]
13 2012-08-30 13:29 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

56/NO/12 Organizacja dwóch wizyt studyjnych

Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-10-11 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-11-20 15:14 Aktualizacja : dodanie pliku [uniewznienie_56_12.pdf]
2 2012-11-20 15:14 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-10-11 18:10 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
4 2012-10-11 18:09 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_56_no_12.pdf]
5 2012-10-11 16:14 Dodanie : utworzenie dokumentu

55/12/WR Dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Quorum

Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-10-10 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-10-10 12:28 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2012-10-10 12:28 Dodanie : dodanie pliku [55_12_wr.pdf]

53/12/PN Świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR

Numer ogłoszenia: 254010 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-07-16 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-08-09 11:30 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_53_12_pn.pdf]
2 2012-08-09 11:30 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-07-24 15:37 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_3_z_dnia_23_07_2012.pdf]
4 2012-07-24 15:37 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-07-23 16:25 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_20_07_2012.pdf]
6 2012-07-23 16:25 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-07-20 16:28 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_i_modyfikacje_tresci_siwz.pdf]
8 2012-07-20 16:28 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-07-16 17:31 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_53_12_pn.pdf]
10 2012-07-16 17:31 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_53_12_pn.pdf]
11 2012-07-16 11:30 Dodanie : utworzenie dokumentu

52/12/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu PO KL

 1. Informacja o przekazaniu do publikacji UOPWE ogłoszenia o zamówieniu Nr 2012-090636
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Druki dla Wykonawców
 4. Ogłoszenie o zamówieniu
 5. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia w odpowiedzi na pytanie

Michał Potyralski

Dział Realizacji Projektów na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa

e-mail: michal.potyralski@ncbr.gov.pl

tel. +48 22 39 07 118

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-06-29 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-08-07 10:59 Aktualizacja : modyfikacja
2 2012-07-18 11:40 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-07-13 11:38 Aktualizacja : modyfikacja
4 2012-07-04 14:27 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-06-29 18:55 Aktualizacja : modyfikacja
6 2012-06-29 10:59 Dodanie : utworzenie dokumentu

51/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze pow. 50g.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-06-13 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-06-22 13:17 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-06-22 13:17 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-06-13 13:17 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2012-06-13 11:56 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-06-13 11:55 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_51_12_pn.pdf]
6 2012-06-13 11:55 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_51_12_pn.pdf]

50/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-06-12 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-07-17 14:18 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze.pdf]
2 2012-07-17 14:18 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-06-12 17:27 Aktualizacja : modyfikacja
4 2012-06-12 17:25 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_50_12_pn.pdf]
5 2012-06-12 17:25 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_50_12_pn.pdf]
6 2012-06-12 14:18 Dodanie : utworzenie dokumentu

49/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-05-11 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-05-30 11:41 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-05-30 11:41 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-05-23 11:39 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz_49_12_pn.pdf]
4 2012-05-23 11:39 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-05-17 15:21 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert_49_12_pn.pdf]
6 2012-05-17 15:21 Aktualizacja : usunięcie pliku [informacja_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert_49_12_pu.pdf]
7 2012-05-17 15:21 Aktualizacja : modyfikacja
8 2012-05-17 15:19 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert_49_12_pu.pdf]
9 2012-05-17 15:19 Aktualizacja : modyfikacja
10 2012-05-11 12:34 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_dla_wykonawcow.pdf]
11 2012-05-11 12:34 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
12 2012-05-11 11:41 Dodanie : utworzenie dokumentu

47/12/WR Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-05-11 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-05-11 16:22 Aktualizacja : modyfikacja
2 2012-05-11 16:22 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
3 2012-05-11 14:15 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]

RZP/46/12/PN Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych

Numer ogłoszenia: 79917 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-04-06 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-05-02 11:54 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2012-05-02 11:54 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-04-20 11:06 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_46_12_pn.pdf]
4 2012-04-20 11:06 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-04-12 13:05 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_46_12_pn.pdf]
6 2012-04-12 13:05 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-04-10 17:11 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz.pdf]
8 2012-04-10 17:11 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-04-06 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
10 2012-04-06 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz.pdf]
11 2012-04-06 13:48 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_1.pdf]
12 2012-04-06 13:48 Aktualizacja : modyfikacja
13 2012-04-06 11:54 Dodanie : utworzenie dokumentu

45/U/12 Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze

Numer ogłoszenia: 82474 - 2012; data zamieszczenia 16.03.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-03-16 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-04-16 16:55 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania45_u_12.pdf]
2 2012-04-16 16:55 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-03-16 15:55 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2012-03-16 13:04 Aktualizacja : dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow.docx]
5 2012-03-16 13:04 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_prawny.pdf]
6 2012-03-16 13:04 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_82474-2012.pdf]

40/U/12 Postępowanie przeprowadzone w trybie zamowienia z wolnej ręki

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-03-16 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-03-16 11:59 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2012-03-16 11:59 Aktualizacja : usunięcie pliku [postepowanie_przeprowadzone_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki_40_u_12.pdf]
3 2012-03-16 11:59 Aktualizacja : modyfikacja
4 2012-03-16 11:59 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
5 2012-03-16 11:35 Dodanie : dodanie pliku [postepowanie_przeprowadzone_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki_40_u_12.pdf]

38/U/12 Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 69840 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-03-07 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-04-12 11:04 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_38_u_12.pdf]
2 2012-04-12 11:04 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-03-29 17:21 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej38_u-12.pdf]
4 2012-03-29 17:21 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-03-14 12:10 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz_38_u_12.pdf]
6 2012-03-14 12:10 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-03-12 16:10 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_38_u_12.pdf]
8 2012-03-12 16:10 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-03-07 13:14 Aktualizacja : modyfikacja
10 2012-03-07 13:13 Aktualizacja : modyfikacja
11 2012-03-07 13:10 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_38_u_12.pdf]
12 2012-03-07 13:10 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_38_u_12.pdf]
13 2012-03-07 10:04 Dodanie : utworzenie dokumentu

37/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych

Numer ogłoszenia: 70418 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-03-07 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-03-22 11:15 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-03-22 11:15 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-03-07 15:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_dla_wykonawcow_37_u_12.docx]
4 2012-03-07 15:07 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_37_u_12.pdf]
5 2012-03-07 15:07 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_37_u_12.pdf]
6 2012-03-07 11:15 Dodanie : utworzenie dokumentu

36/U/12 dostawa i montaż mebli biurowych

Numer ogłoszenia: 61788 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-02-29 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-04-19 12:08 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_udzieleniu_zamowienia_36_u_12.pdf]
2 2012-04-19 12:08 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-04-17 12:14 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_36_u_12.pdf]
4 2012-04-17 12:14 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-04-11 12:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zawiadomienie36_u_12.pdf]
6 2012-04-11 12:07 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-03-29 13:20 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej36_u_12.pdf]
8 2012-03-29 13:20 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-03-14 15:46 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci__siwz_36_u_12.pdf]
10 2012-03-14 15:46 Aktualizacja : usunięcie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_36_u_12.pdf]
11 2012-03-14 15:46 Aktualizacja : modyfikacja
12 2012-03-06 14:38 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_36_u_12.pdf]
13 2012-03-06 14:38 Aktualizacja : modyfikacja
14 2012-02-29 16:28 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_36_u_12.pdf]
15 2012-02-29 16:28 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_36_u_12.pdf]
16 2012-02-29 11:08 Dodanie : utworzenie dokumentu

34/U/12 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Zamówienie realizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest publikacja, w języku angielskim artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i o działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na łamach miesięcznika The Polish Science Voice, przez okres 1 roku.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-03-07 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-03-21 10:51 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2012-03-21 10:51 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-03-07 15:27 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_dobrowolnej_przejrzystosci_ex_ante.pdf]
4 2012-03-07 10:51 Dodanie : utworzenie dokumentu

32/U/12 Zamówienie publiczne na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-03-09 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-04-11 11:09 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty32_u_12.pdf]
2 2012-04-11 11:09 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-03-26 16:50 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz.pdf]
4 2012-03-26 16:50 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-03-09 20:40 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_dla_wykonawcow_32_u_12.docx]
6 2012-03-09 20:40 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_32_u_12.pdf]
7 2012-03-09 20:40 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_32_u_12.pdf]
8 2012-03-09 10:09 Dodanie : utworzenie dokumentu

30/U/12 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR

Numer ogłoszenia: 85792 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

informację wytworzył: a.grabowska
informację opublikował: a.grabowska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-03-20 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-04-13 15:28 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_30_u_12.pdf]
2 2012-04-13 15:28 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-03-29 17:26 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_ii.pdf]
4 2012-03-29 17:26 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-03-28 13:29 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_i_zmiana_tresci_siwz.pdf]
6 2012-03-28 13:29 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2012-03-28 13:29 Aktualizacja : modyfikacja
8 2012-03-20 15:36 Aktualizacja : modyfikacja
9 2012-03-20 15:35 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_3-_formularz_cenowy_dla_wykonawcow.xlsx]
10 2012-03-20 15:35 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_dla_wykonawcow.docx]
11 2012-03-20 15:35 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
12 2012-03-20 15:35 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_85792_-_2012.pdf]
13 2012-03-20 14:28 Dodanie : utworzenie dokumentu

25/U/12 Najem 2 samochodów osobowych dla NCBR

Numer ogłoszenia: 41092 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-02-10 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-03-13 13:07 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_25_u_12.pdf]
2 2012-03-13 13:07 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-02-27 10:04 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_25_u_12.pdf]
4 2012-02-27 10:04 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-02-16 15:18 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz_3_25_u_12.pdf]
6 2012-02-16 15:18 Aktualizacja : usunięcie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_3_25_u_12.pdf]
7 2012-02-16 15:18 Aktualizacja : modyfikacja
8 2012-02-16 15:09 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_25_u_12.pdf]
9 2012-02-16 15:09 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_3_25_u_12.pdf]
10 2012-02-16 15:09 Aktualizacja : modyfikacja
11 2012-02-14 12:10 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_2_25_u_12.pdf]
12 2012-02-14 12:10 Aktualizacja : modyfikacja
13 2012-02-14 12:08 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_25_u_12.pdf]
14 2012-02-14 12:08 Aktualizacja : modyfikacja
15 2012-02-10 14:51 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_25_u_12.pdf]
16 2012-02-10 14:51 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_25_u_12.pdf]
17 2012-02-10 14:51 Aktualizacja : usunięcie pliku [siwz_25_u_12.doc]
18 2012-02-10 14:51 Aktualizacja : usunięcie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_25_u_12.docx]
19 2012-02-10 14:51 Aktualizacja : modyfikacja
20 2012-02-10 14:46 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_25_u_12.doc]
21 2012-02-10 14:46 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_25_u_12.docx]
22 2012-02-10 13:07 Dodanie : utworzenie dokumentu

24/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych

Numer ogłoszenia: 39754 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-02-09 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-02-29 15:46 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_24_u_12.pdf]
2 2012-02-29 15:46 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-02-14 12:16 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_24_u_12.pdf]
4 2012-02-14 12:16 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-02-09 16:37 Aktualizacja : modyfikacja
6 2012-02-09 16:35 Aktualizacja : dodanie pliku [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-_siwz_24_u_12.pdf]
7 2012-02-09 16:35 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_24_u_12.pdf]
8 2012-02-09 15:46 Dodanie : utworzenie dokumentu

17/U/12 Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR

Numer ogłoszenia: 40706 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-02-10 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-03-06 14:29 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_dostawy_17_u_12.pdf]
2 2012-03-06 14:29 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-02-29 09:58 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_17_u_12.pdf]
4 2012-02-29 09:58 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-02-17 21:01 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_17_u_12.pdf]
6 2012-02-17 21:01 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-02-17 20:47 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert_17_u_12.pdf]
8 2012-02-17 20:47 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_ii_17_u_12.pdf]
9 2012-02-17 20:47 Aktualizacja : modyfikacja
10 2012-02-17 13:45 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz.pdf]
11 2012-02-17 13:45 Aktualizacja : modyfikacja
12 2012-02-10 14:29 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
13 2012-02-10 12:30 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_17_u_12.pdf]
14 2012-02-10 12:30 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_17_u_12.pdf]

5/U/12 Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki w 2012 r

Numer ogłoszenia: 51712 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-02-21 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-04-05 18:12 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_5_u_12.pdf]
2 2012-04-05 18:12 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-03-26 12:32 Aktualizacja : dodanie pliku [wynik_postepowania.pdf]
4 2012-03-26 12:32 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-02-28 13:26 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_5_u_12.pdf]
6 2012-02-28 13:26 Aktualizacja : modyfikacja
7 2012-02-21 17:12 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2012-02-21 14:31 Aktualizacja : dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow.doc]
9 2012-02-21 14:31 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_5_u_12.pdf]
10 2012-02-21 14:31 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_5_u_12.pdf]

9/R/12 - Przeprowadzenie procedury testu prywatnego inwestora

Numer ogłoszenia: 17146 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2012-01-18 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-03-14 13:55 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_9_r_12.pdf]
2 2012-03-14 13:55 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-02-28 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania.pdf]
4 2012-02-28 17:01 Aktualizacja : modyfikacja
5 2012-01-18 16:32 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_do_ogloszenia_9_r_12.pdf]
6 2012-01-18 16:32 Aktualizacja : dodanie pliku [9_r_12_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
7 2012-01-18 13:55 Dodanie : utworzenie dokumentu

124/U/11 Najem samochodu dla NCBR

Numer ogłoszenia: 426892 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-12-14 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2011-12-22 16:27 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_124_u_11.pdf]
2 2011-12-22 16:27 Aktualizacja : modyfikacja
3 2011-12-20 11:27 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_124_u_11.pdf]
4 2011-12-20 11:27 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-12-16 20:39 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_124_u_11.pdf]
6 2011-12-16 20:39 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_124_u_11.pdf]
7 2011-12-16 20:39 Aktualizacja : modyfikacja
8 2011-12-14 20:43 Aktualizacja : modyfikacja
9 2011-12-14 20:43 Aktualizacja : modyfikacja
10 2011-12-14 17:02 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf]
11 2011-12-14 17:02 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf]
12 2011-12-14 16:27 Dodanie : utworzenie dokumentu

114/U/11 Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie

Numer ogłoszenia: 322851 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-12-07 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-01-24 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [114_u_11.pdf]
2 2012-01-24 14:16 Aktualizacja : modyfikacja
3 2012-01-05 12:43 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_114_u_11.pdf]
4 2012-01-05 12:43 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-12-12 13:21 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_114_u_11.pdf]
6 2011-12-12 13:21 Aktualizacja : modyfikacja
7 2011-12-08 13:17 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_114_u_11.pdf]
8 2011-12-08 13:17 Aktualizacja : modyfikacja
9 2011-12-07 15:13 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_114_u_11.pdf]
10 2011-12-07 15:13 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_114_u_11.pdf]
11 2011-12-07 14:16 Dodanie : utworzenie dokumentu

112/U/11 Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem


Numer ogłoszenia: 412628 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-12-05 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2011-12-22 16:43 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_112_u_11.pdf]
2 2011-12-22 16:43 Aktualizacja : modyfikacja
3 2011-12-16 20:48 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_112_u_11.pdf]
4 2011-12-16 20:48 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-12-05 17:13 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_112_u_11.pdf]
6 2011-12-05 17:13 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_112_u_11.pdf]
7 2011-12-05 16:43 Dodanie : utworzenie dokumentu

110/U/11 Najem samochodu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 408452 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-12-02 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2011-12-13 14:57 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_110_u_11.pdf]
2 2011-12-13 14:57 Aktualizacja : modyfikacja
3 2011-12-02 14:57 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2011-12-02 14:52 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-12-02 14:51 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_110_u_11.pdf]
6 2011-12-02 14:51 Dodanie : dodanie pliku [og_oszenie_o_zamowieniu_110_u_11.pdf]

106/U/11 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących

Numer ogłoszenia: 393444 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-11-23 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2011-12-19 11:29 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_106_u_11.pdf]
2 2011-12-19 11:29 Aktualizacja : modyfikacja
3 2011-12-07 17:23 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_106_u_11.pdf]
4 2011-12-07 17:23 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-11-25 15:38 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_106_u_11.pdf]
6 2011-11-25 15:38 Aktualizacja : modyfikacja
7 2011-11-23 17:01 Aktualizacja : modyfikacja
8 2011-11-23 17:00 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
9 2011-11-23 17:00 Aktualizacja : dodanie pliku [106_u_11.pdf]
10 2011-11-23 11:29 Dodanie : utworzenie dokumentu

91/U/11 Dostawa sprzętu komputerowego

Numer ogłoszenia: 352566 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-10-26 02:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2011-12-20 20:44 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_91_u_11.pdf]
2 2011-12-20 20:44 Aktualizacja : modyfikacja
3 2011-12-13 19:16 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_w_czesci_2_przedmiotu_zamowienia_91_u_11.pdf]
4 2011-12-13 19:16 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-11-21 09:34 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dla_czesci_2_postepowania.pdf]
6 2011-11-21 09:34 Aktualizacja : usunięcie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
7 2011-11-21 09:34 Aktualizacja : modyfikacja
8 2011-11-18 13:51 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
9 2011-11-18 13:51 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_czesci_1_przedmiotu_zamowienia.pdf]
10 2011-11-18 13:51 Aktualizacja : modyfikacja
11 2011-10-26 21:44 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
12 2011-10-26 14:16 Aktualizacja : modyfikacja
13 2011-10-26 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_91_u_11.pdf]
14 2011-10-26 14:16 Aktualizacja : dodanie pliku [91_u_11.pdf]
15 2011-10-26 14:16 Dodanie : modyfikacja

90/U/11 Dostawa artykułów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 368886 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

 

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-11-08 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2011-11-30 15:20 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2011-11-30 15:20 Aktualizacja : modyfikacja
3 2011-11-24 10:38 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_90_u_11.pdf]
4 2011-11-24 10:38 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-11-17 11:34 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert1.pdf]
6 2011-11-17 11:34 Aktualizacja : modyfikacja
7 2011-11-17 10:46 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf]
8 2011-11-17 10:46 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
9 2011-11-17 10:46 Aktualizacja : modyfikacja
10 2011-11-17 10:44 Aktualizacja : usunięcie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert1.pdf]
11 2011-11-17 10:44 Aktualizacja : modyfikacja
12 2011-11-16 15:39 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert1.pdf]
13 2011-11-16 15:39 Aktualizacja : usunięcie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
14 2011-11-16 15:39 Aktualizacja : modyfikacja
15 2011-11-15 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
16 2011-11-15 11:02 Aktualizacja : dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
17 2011-11-15 11:02 Aktualizacja : modyfikacja
18 2011-11-08 15:20 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
19 2011-11-08 11:36 Aktualizacja : modyfikacja
20 2011-11-08 11:34 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz.pdf]
21 2011-11-08 11:34 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

89/U/11 Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów związanych z działalnością NCBiR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 451418
data wytworzenia: 2011-11-10 01:00
data publikacji: 2022-08-14 12:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 12:36
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2012-01-04 13:04 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zam.pdf]
2 2012-01-04 13:04 Aktualizacja : modyfikacja
3 2011-12-23 21:07 Aktualizacja : dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_89_u_11.pdf]
4 2011-12-23 21:07 Aktualizacja : modyfikacja
5 2011-11-17 10:48 Aktualizacja : dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz.pdf]
6 2011-11-17 10:48 Aktualizacja : modyfikacja
7 2011-11-10 13:04 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
8 2011-11-10 12:44 Aktualizacja : modyfikacja
9 2011-11-10 12:41 Aktualizacja : dodanie pliku [siwz_89_u_11.pdf]
10 2011-11-10 12:41 Dodanie : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_89_u_11.pdf]

88/U/11 - Dostawa licencji

Numer ogłoszenia: 348312 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011