UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr i gov.pl/innowacje
 1. 60/20/US/P73 Podsumowanie programu oraz prezentacja laureatów programu Lider poprzez organizację wydarzenia
 2. 65/20/PN/N - Dostarczenie platformy e-learningowej w modelu SaaS wraz z usługą elektronizacji kontentu merytorycznego w postaci kursów e-learningowych
 3. 34/20/PN/P54 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez organizację świadczenia usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice, wraz z ubezpieczeniem
 4. 59/20/PN/N - Długoterminowy najem 4 samochodów osobowych klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2021) bez prawa opcji wykupu, ubezpieczenie w ich zakresie AC, OC, NNW, Assistance oraz pełna opieka serwisowa (door-to-door)
 5. 41/20/PN/N - Przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowych kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 6. 43/20/US/P59 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 7. 56/20/PN/N - Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług
 8. 57/20/PN/N - Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego
 9. 55/20/PN/P53 - Zakup licencji dostępowej do oprogramowania klasy e-mail security gateway w modelu SaaS
 10. 54/20/PN/P - usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów
 11. 51/20/US/P55 - Opieka medyczna dla pracowników Grupy NCBR
 12. 50/20/PN/N - Dostawa oprogramowania JIRA, dodatkowych modułów/pluginów oraz Confluence wraz z Team Calendars lub programowania równoważnego
 13. 46/20/PN/P19 - Dostawa wsparcia producenta oprogramowania dokopii zapasowych CommVault wraz z dostawą infrastruktury
 14. 47/20/PN/P60 - Zakup trzyletnich subskrypcji i wsparcia producenta dla posiadanego systemu bezpieczeństwa wraz z systemem centralnego logowania
 15. 48/20/PN/N Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER.
 16. 44/20/PN/P32 - Dostawa systemu telekomunikacyjnego – centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem w środowisku Zamawiającego
 17. 40/20/PN/P49 - Produkcja filmów promocyjnych, w tym: 14 videorozmów z ekspertami, 15 filmów promujących projekty współfinansowane przez NCBR, organizacja i realizacja 50 webinarów-materiały dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych
 18. 33/20/PN/P50 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach NCBR poprzez sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz zapewnienie serwisu dziennego
 19. 36/20/PN/N - Zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie systemu do zarządzania projektami i portfelami projektów oraz ich wpływem na Strategię Organizacji
 20. 50/19/WR - Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność
 21. 20/20/PN/P8 - Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez odnowienie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250
 22. 51/19/WR Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność
 23. 23/20/US/P14 - Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zadań realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych
 24. 21/20/PN/P44 - Przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez NCBR w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora
 25. 13/20/PN/P9 - Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej inicjatywie NCBR pn. Wielkie Wyzwanie: Energia
 26. 16/20/WR/P44 - Promocja działalności NCBR poprzez partnerstwo w XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Kongresie Nowego Przemysłu
 27. 18/20/PN/P24 - dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR
 28. 19/20/PN/P40/P41 - świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców
 29. 17/20/US/P14-Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zadań realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług prawnych
 30. 12/20/US/P17 Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia
 31. 14/20/US/P11 organizacja konferencji NCBR pn. Wielkie Wyzwanie: energia, poprzez zapewnienie obsługi i wsparcia organizacyjno-technicznego
 32. 7/20/US Świadczenie kompleksowej usługi organizacji konferencji prasowych oraz innych wydarzeń z udziałem mediów
 33. 11/20/US/P11 - Organizacja konferencji NCBR pn. Wielkie Wyzwanie: energia, poprzez zapewnienie obsługi i wsparcia organizacyjno-technicznego.
 34. 9/20/PN/P39 - Świadczenie specjalistycznych usług pomiarowych do weryfikacji parametrów opracowanych przez Wykonawców zasobników wodorowych w ramach postępowania konkursowego Programu "Magazynowanie wodoru"
 35. 10/20/PN/P2 - Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz NCBR+ i członków ich rodzin.
 36. 55/19/PN - Przeprowadzenie w latach 2020–2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 37. 4/20/PN/P44 - Wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora
 38. 46/19/PO Realizacja prac programistycznych i utrzymaniowych pozwalających na usprawnienie działania serwisów internetowych NCBR, zbudowanych na platformie TYPO3
 39. 33/19/PN Realizacja usługi pełnienia funkcji operatora pilotażowego działania akceleracyjnego start-upów pn. „NCBR-Nevada Acceleration Program”
 40. 3/20/US/P/64 „Świadczenie usług cateringowych”
 41. 54/19/WR Określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający
 42. 1/20/PN/P75 Świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+"
 43. 47/19/PN Przeprowadzenie w roku 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 44. 56/19/PN - zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dodatkowymi modułami dla NCBR
 45. 49/19/WR - Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji
 46. 53/19/US - Organizacja Gali Lider
 47. 52/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz NCBR+ oraz członków ich rodzin
 48. 45/19/PN - dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware oraz zapewnienie wsparcia dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 49. 48/19/US - „Organizacja konferencji otwierającej dot. inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wielkie Wyzwanie: Energia”
 50. 41/19/PN - rozbudowa, montaż i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 51. 34/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań promocyjno-komunikacyjnych poprzez świadczenie usług polegających na pracach graficznych w ramach bieżących potrzeb komórki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 52. 44/19/US Organizacja dnia integracyjnego z obsługą techniczną i oprawą muzyczną
 53. 39/19/PN - Badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”,realizowanych w ramach Działań 3.3 oraz 3.4 III osi priorytetowej POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 54. 43/19/US Organizacja jednodniowej konferencji międzynarodowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 55. 42/19/US - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab
 56. 37/19/PN Zamówienie na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 57. 38/19/PN Zamówienie na sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla NCBR
 58. 17/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2019 - 2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 59. 20/19/PN - Usługi tłumacza języka migowego oraz innych niezbędnych elementów z tym związanych na potrzeby NCBR
 60. 35/19/US - Przygotowanie i realizacja Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR
 61. 28/19/PN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR
 62. 30/19/PI - Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego
 63. 18/19/PN - Przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 64. 12/19/PN - Badanie ewaluacyjne w zakresie Oceny wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej
 65. 22/19/US – Organizacja wydarzenia o charakterze międzynarodowym z udziałem startupów, innowacyjnych przedsiębiorców – beneficjentów programów NCBR, w szczególności beneficjentów i grantobiorców Bridge Alfa oraz Szybka Ścieżka w ramach POIR
 66. 15/19/PN - Dzierżawa oraz dostawa Systemu Firewalla aplikacyjnego wraz z Load balancerem dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 67. 10/19/PN - świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu Bloki 200+
 68. 26/19/PN – Dzierżawa serwerów wraz z dostawą oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 69. 16/19/PN – Monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 70. 6/19/WR - Przeprowadzenie 11 (jedenastu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 71. 14/19/PN - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR
 72. 11/19/PN - Dostawa licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR
 73. 9/19/PN - świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz zakupem i dostawą nowych modemów/routerów Wi-Fi, na rzecz NCBR
 74. 7/19/US Usługa realizacji cyklu spotkań, na terenie całej Polski, podczas których zostanie zaprezentowana oferta programowa NCBR w ramach POIR... (NCBR DLA FIRM – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z POIR)
 75. 5/19/PN - Dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR
 76. 8/19/US - Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz NCBR+
 77. 1/19/PN - przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie
 78. 4/19/PN - Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 79. 56/18/PN - dostawa materiałów promocyjnych wraz z produkcją obwolut na nie dla NCBR
 80. 59/18/PN - wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge VC: publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych
 81. 3/19/PN Prenumerata prasy elektronicznej na rok 2019
 82. 2/19/US Świadczenie usług cateringowych
 83. 57/18/PN Zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dwoma dodatkowymi modułami dla NCBR
 84. 44/18/PN „Dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 85. 55/18/PN - dostawa prasy w prenumeracie na 2019 r. dla NCBR
 86. 53/18/US - Usługa organizacji „Gali Lider” oraz działań jej towarzyszących, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu w ramach programu LIDER (IX edycja)
 87. 46/18/PN-dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12 miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12 miesięcy dla Na
 88. 38/18/PN Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla NCBR
 89. 41/18/PN - Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i poddziałania 4.1.2
 90. 47/18/WR - Udzielenie abonamentu na moduły Systemu QUORUM
 91. 49/18/WR - Udział w trzeciej edycji Kongresu 590 w dniach 15 -16 listopada 2018 r.
 92. 45/18/PN- świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców
 93. 37/18/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR
 94. 42/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w Działaniu 4.2 oraz Panda 2
 95. 27/18/PN Przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 96. 26/18/PN Monitorowanie trendów technologicznych
 97. 16/18/PN Koordynacja i przeprowadzenie w 2019 roku kontroli projektów (kontroli planowych oraz wizyt monitoringowych) u beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER
 98. 28/18/PN Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie
 99. 40/18/US Usługa pośrednictwa rezerwacji noclegu w hotelach krajowych w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i NCBR +, w tym w ramach realizowanych programów
 100. 20/18/PN Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 101. 34/18/PN Dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 102. 43/18/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 103. 29/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 104. 39/18/WR Nadanie Centrum statusu Partnera Strategicznego oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora wydarzenia pod nazwą "Kongres Impact mobility rEVolution’18 ", 12-13 września Katowice
 105. 25/18/WR Określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający
 106. 21/18/PN Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 107. 33/18/PN Dostawa części zamiennych do sprzętu komputerowego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 108. 32/18/PN na świadczenie usług specjalistycznych – pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”
 109. 30/18/PN Świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury informatycznej NCBR
 110. 22/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach...
 111. 24/18/PN Modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 112. 31/18/PN dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych dla NCBR
 113. 15/18/PN Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski
 114. 23/18/PN - dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych dla NCBR, w tym mebli przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 115. 11/18/US Usługa organizacji i realizacji spotkań konsultacyjnych inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R
 116. 17/18/PN Dostawa monitorów komputerowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 117. 19/18/WR - nadanie NCBR statusu Partnera strategicznego oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z...
 118. 14/18/PN - świadczenie usług rzeczoznawcy ds. wycen prac badawczo rozwojowych w ramach postępowania konkursowego...
 119. 18/18/US - Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla pracowników NCBR
 120. 13/18/US - Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla pracowników NCBR
 121. 12/18/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR w zakresie Programu Bezemisyjny transport publiczny
 122. 8/18/PN badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości...
 123. 10/18/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR w zakresie Programu Bezemisyjny transport publiczny
 124. 7/18/US ROADSHOW - dni NCBR w regionach
 125. 3/18/US - Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 126. 5/18/US - Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR
 127. 44/17/PI Opracowanie i dostawa typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego
 128. 38/17/US Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2018-2019
 129. 42/17/US Organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki
 130. 41/17/PN Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów NCBR
 131. 43/17/PN – sukcesywna dostawa prasy w prenumeracie na 2018 r. dla NCBR
 132. 37/17/WR - Realizacja badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji
 133. 35/17/PN Realizacja projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR
 134. 39/17/US Obsługa prawna spotkań z zagranicznymi inwestorami rynku kapitałowego w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej w Izraelu
 135. 34/17/PN - realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych...
 136. 21/17/PN - doradztwo techniczne podczas przeprowadzania zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii...
 137. 32/17/US Usługa organizacji Gali LIDER 2017 oraz działań jej towarzyszących
 138. 33/17/PN - realizacja projektu dotyczącego badania „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i...
 139. 23/17/PN - Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk...
 140. 31/17/PN dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przełączników sieciowych zarządzalnych i oprogramowania...
 141. 29/17/PN - doradztwo biznesowe przygotowujące do rozpoczęcia działalności spółek technologicznych w ramach programu BRIDGE ALFA
 142. 28/17/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR
 143. 27/17/PN Przygotowanie obsługi medialnej, wizerunkowej i komunikacyjnej Działu Komercjalizacji NCBR
 144. 25/17/PN Usługa polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge ..
 145. 24/17/US Usługa organizacji jednodniowej konferencji w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza oraz działań jej...
 146. 26/17/PN - realizacja projektu dotyczącego badania „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i...
 147. 19/17/PN Przeprowadzenie doradztwa biznesowego przygotowującego do rozpoczęcia działalności spółek technologicznych w ramach...
 148. 18/17/PN Realizacja projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR
 149. 16/17/PN - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 150. 20/17/PN - wykonanie badania ewaluacyjnego dwóch programów międzynarodowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 151. 22/17/PN Dostawa i montaż mebli biurowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 152. 15/17/WR Usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów)...
 153. 14/17/US -Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR
 154. 13/17/WR - Nadanie Centrum statusu Partnera Wydarzenia oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z...
 155. 11/17/PN Świadczenie usług w zakresie przygotowania analiz finansowych na zlecenie NCBR
 156. 10/17/US - Usługa hotelarska polegająca na wynajęciu sali (wraz z zapewnieniem wyżywienia) w Katowicach
 157. 9/17/PN - sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR
 158. 7/17/US - usługi doradztwa prawnego
 159. 6/17/PN Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji
 160. 2/17/PN - przeprowadzenie badania dotyczącego eksploracji źródeł danych na temat działalności B+R+I (big data).
 161. 5/17/PN - ewaluacja Projektu e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych...
 162. 3/17/US - Abonament sportowy
 163. 1/17/US Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników targów w Hanowerze na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 164. 26/16/US - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym na rzecz NCBR
 165. 27/16/US Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR
 166. 10/16/PN przeprowadzenie w roku 2017 i 2018 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 167. 25/16/US Świadczenie usług pocztowych na rzecz NCBR
 168. 23/16/US organizowanie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców NCBR...
 169. 24/16/PN - sukcesywna dostawa prasy w prenumeracie na rok 2017 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 170. 22/16/PN - dostawa systemu ochrony infrastruktury IT dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 171. 18/16/PN Wyłonienie Menadżera Funduszu-Funduszy w ramach programu BRIdge VC
 172. 20/16/US Kompleksowe doradztwo prawne
 173. 15/16/PN - sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z licencjami oprogramowania dla NCBR
 174. 16/16/PN - zorganizowanie gali „Lider 2016” oraz działań jej towarzyszących
 175. 19/16/LE Sprzątanie pomieszczeń biurowych NCBR. Procedura prowadzona w trybie Licytacji elektronicznej
 176. 17/16/US Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 o uPzp. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NCBR
 177. 13/16/PN - organizacja dwudniowej konferencji o tematyce zdrowia oraz działań jej towarzyszących
 178. 12/16/WR Udzielenie abonamentu do końca trwania Umowy na moduły Systemu: QUORUM QDeklaracje i QUORUM eIK (…)
 179. 8/16/PO Wykonanie badania ewaluacyjnego pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa...
 180. 2/16/PN Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I
 181. 5/16/PN Wykonanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego oraz aplikacji mobilnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 182. 1/16/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 20. Pikniku Naukowego
 183. 4/16/PN Leasing operacyjny dwóch nowych samochodów osobowych
 184. 3/16/PN Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych
 185. 45/15/PN Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych
 186. 44/15/5A Usługi cateringowe
 187. 41/15/DK Zapewnienie kompleksowego doradztwa w zakresie zaplanowania i wdrożenia modelu Advanced Research Projects w NCBR
 188. 43/15/5A Świadczenie usług medycznych
 189. 38/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca...
 190. 42/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 191. 39/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 192. 32/15/PN usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR
 193. 30/15/WR Szkolenie dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 194. 3/15/WR Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej
 195. 40/15/5A Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących
 196. 34/15/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących
 197. 37/15/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR
 198. 36/15/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR
 199. 33/15/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych...
 200. 31/15/PN Zorganizowanie gali „LIDER 2015” oraz działań jej towarzyszących
 201. 29/15/PN Organizacja i kompleksowa obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych
 202. 25/15/WR Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
 203. 4/15/WR Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu
 204. 24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR
 205. 22/15/PN Przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 206. 14/15/DK Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji wspólnych inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC
 207. 21/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR
 208. 15/15/PN Wykonanie badań ewaluacyjnych. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych
 209. 20/15/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
 210. 19/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 211. 16/15/PN Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013
 212. 18/15/5A Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych w branży funduszy venture capital
 213. 12/15/LE Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 214. 17/15/LE Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR
 215. 13/15/LE Wycena 28 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR
 216. 8/15/PN na przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 217. 6/15/NZO Przygotowanie i publikacja 300 komunikatów w Internetowym Serwisie Informacyjnym
 218. 9/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 219. 5/15/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 19. Pikniku Naukowego
 220. 2/15/PN Abonament sportowy
 221. 27/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych
 222. 24/14/PN Zorganizowanie gali LIDER 2014 oraz działań jej towarzyszących
 223. 23/14/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 224. 22/14/K Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt...
 225. 21/14/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 226. 20/14/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym...
 227. 13/14/DK wykonanie analizy pt.: „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości...
 228. 19/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 229. 16/14/PN Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 230. 15/14/PN Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 231. 14/14/PN Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 232. 7/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych
 233. 12/14/WR Przedmiotem zamówienia jest realizacja Globe Forum w Warszawie zaplanowane w okresie kwiecień 2014 r.- grudzień 2015 r.
 234. 9/14/PN Zaprojektowanie i organizacja stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 18. Pikniku Naukowego w Warszawie
 235. 11/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR w związku z obchodami 10-lecia Polski w UE
 236. 10/14/WR przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa
 237. 5/14/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 238. Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 18. Pikniku Naukowego
 239. 4/14/PN Przeprowadzenie w roku 2014 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 240. 3/14/PN Zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 241. 50/13/WR Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup rocznego dostępu do światowych baz patentowych oraz zakup rocznego...

60/20/US/P73 Podsumowanie programu oraz prezentacja laureatów programu Lider poprzez organizację wydarzenia

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 284095
data wytworzenia: 2020-12-29 15:44
data publikacji: 2020-12-29 15:44
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-05 18:23
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2021-01-05 18:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-29 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-12-29 15:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-12-29 15:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

65/20/PN/N - Dostarczenie platformy e-learningowej w modelu SaaS wraz z usługą elektronizacji kontentu merytorycznego w postaci kursów e-learningowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 281852
data wytworzenia: 2020-12-31 12:19
data publikacji: 2020-12-31 12:19
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31 12:19
Powód edycji: publikacja postępowania
Brak wyników

34/20/PN/P54 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez organizację świadczenia usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice, wraz z ubezpieczeniem

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 290752
data wytworzenia: 2020-12-21 15:25
data publikacji: 2020-12-21 15:25
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 16:01
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-30 16:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-30 12:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-12-21 15:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowanie
4 2020-12-21 15:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-12-21 15:25 Szymon Iwańczuk Dodanie

59/20/PN/N - Długoterminowy najem 4 samochodów osobowych klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2021) bez prawa opcji wykupu, ubezpieczenie w ich zakresie AC, OC, NNW, Assistance oraz pełna opieka serwisowa (door-to-door)

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 295587
data wytworzenia: 2020-12-16 15:59
data publikacji: 2020-12-16 15:59
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 11:14
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-30 11:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-16 16:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-12-16 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-12-16 15:59 Szymon Iwańczuk Dodanie

41/20/PN/N - Przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowych kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 312970
data wytworzenia: 2020-11-27 10:01
data publikacji: 2020-11-27 10:01
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 15:03
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-30 15:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-29 10:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-12-23 12:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-27 10:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2020-11-27 10:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-11-27 10:01 Szymon Iwańczuk Dodanie

43/20/US/P59 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 319291
data wytworzenia: 2020-11-20 15:26
data publikacji: 2020-11-20 15:26
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-28 17:30
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-28 17:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-10 15:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-12-02 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-27 16:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-11-20 15:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-11-20 15:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-11-20 15:26 Szymon Iwańczuk Dodanie

56/20/PN/N - Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 321018
data wytworzenia: 2020-11-18 14:24
data publikacji: 2020-11-18 14:24
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-04 14:37
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-04 14:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-11-27 11:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-11-23 15:48 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-19 07:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2020-11-18 14:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-11-18 14:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-11-18 14:24 Szymon Iwańczuk Dodanie

57/20/PN/N - Zakup systemu klasy "SIEM", wraz z kompletem niezbędnych licencji oraz usług, w modelu tradycyjnym z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 321102
data wytworzenia: 2020-11-18 12:20
data publikacji: 2020-11-18 12:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-03 08:47
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-03 08:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-01 10:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-11-26 09:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-23 15:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-11-23 15:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-11-19 09:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2020-11-18 12:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2020-11-18 12:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2020-11-18 12:20 Szymon Iwańczuk Dodanie

55/20/PN/P53 - Zakup licencji dostępowej do oprogramowania klasy e-mail security gateway w modelu SaaS

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 321132
data wytworzenia: 2020-11-18 11:53
data publikacji: 2020-11-18 11:53
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-09 08:57
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-09 08:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-01 09:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-11-26 10:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-19 10:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-11-18 11:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-11-18 11:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-11-18 11:53 Szymon Iwańczuk Dodanie

54/20/PN/P - usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 329802
data wytworzenia: 2020-11-06 15:59
data publikacji: 2020-11-06 15:59
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20 17:50
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-11-20 17:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-11-18 17:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-11-16 13:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-06 16:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2020-11-06 16:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-11-06 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-11-06 15:59 Szymon Iwańczuk Dodanie

51/20/US/P55 - Opieka medyczna dla pracowników Grupy NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 335969
data wytworzenia: 2020-10-30 12:54
data publikacji: 2022-01-18 21:51
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-18 21:51
Powód edycji: aktualizacje
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-10 10:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
2 2020-11-18 14:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
3 2020-11-17 11:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
4 2020-11-17 10:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
5 2020-11-10 14:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
6 2020-11-09 09:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
7 2020-11-05 14:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
8 2020-11-04 09:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacje
9 2020-10-30 13:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
10 2020-10-30 12:54 Szymon Iwańczuk Dodanie : publikacja postępowania

50/20/PN/N - Dostawa oprogramowania JIRA, dodatkowych modułów/pluginów oraz Confluence wraz z Team Calendars lub programowania równoważnego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 338174
data wytworzenia: 2020-10-28 10:49
data publikacji: 2020-10-28 10:49
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-19 15:30
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-11-19 15:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-11-17 10:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-11-10 14:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-06 10:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-11-03 15:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-10-28 10:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-10-28 10:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-10-28 10:49 Szymon Iwańczuk Dodanie

46/20/PN/P19 - Dostawa wsparcia producenta oprogramowania dokopii zapasowych CommVault wraz z dostawą infrastruktury

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 338180
data wytworzenia: 2020-10-28 10:38
data publikacji: 2020-10-28 10:38
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-23 13:25
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-11-23 13:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-11-13 10:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-11-06 14:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-10-28 11:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-10-28 10:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-10-28 10:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-10-28 10:38 Szymon Iwańczuk Dodanie

47/20/PN/P60 - Zakup trzyletnich subskrypcji i wsparcia producenta dla posiadanego systemu bezpieczeństwa wraz z systemem centralnego logowania

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 338184
data wytworzenia: 2020-10-28 10:27
data publikacji: 2020-10-28 10:27
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-10 13:56
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-11-10 13:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-11-06 08:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-10-28 10:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-10-28 10:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-10-28 10:27 Szymon Iwańczuk Dodanie

48/20/PN/N Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 349054
data wytworzenia: 2020-10-16 18:15
data publikacji: 2020-10-16 18:15
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-04 15:38
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-11-04 15:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-10-26 14:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2020-10-16 18:19 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe postępowanie
4 2020-10-16 18:15 Beata Chmolewska Dodanie

44/20/PN/P32 - Dostawa systemu telekomunikacyjnego – centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem w środowisku Zamawiającego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 364621
data wytworzenia: 2020-09-29 14:28
data publikacji: 2020-09-29 14:28
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-03 13:29
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-11-03 13:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2020-10-13 08:37 Beata Chmolewska Aktualizacja
3 2020-10-06 13:05 Monika Markiewicz Aktualizacja
4 2020-10-06 13:02 Monika Markiewicz Aktualizacja
5 2020-09-29 14:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-09-29 14:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-09-29 14:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-09-29 14:28 Szymon Iwańczuk Dodanie

40/20/PN/P49 - Produkcja filmów promocyjnych, w tym: 14 videorozmów z ekspertami, 15 filmów promujących projekty współfinansowane przez NCBR, organizacja i realizacja 50 webinarów-materiały dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 388348
data wytworzenia: 2020-09-04 10:24
data publikacji: 2020-09-04 10:24
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-08 13:49
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-12-08 13:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-12-02 14:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-11-24 15:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-11-18 18:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-11-18 18:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-11-12 17:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
7 2020-10-16 08:53 Beata Chmolewska Aktualizacja
8 2020-10-16 08:51 Beata Chmolewska Aktualizacja
9 2020-10-06 09:28 Beata Chmolewska Aktualizacja
10 2020-10-02 16:14 Beata Chmolewska Aktualizacja
11 2020-09-21 14:45 Beata Chmolewska Aktualizacja
12 2020-09-17 12:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
13 2020-09-04 10:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
14 2020-09-04 10:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
15 2020-09-04 10:24 Szymon Iwańczuk Dodanie

33/20/PN/P50 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach NCBR poprzez sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz zapewnienie serwisu dziennego

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 391030
data wytworzenia: 2020-08-31 14:46
data publikacji: 2020-08-31 14:46
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-06 15:27
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-10-06 15:27 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-10-06 14:15 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-09-30 16:00 Monika Markiewicz Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-09-11 12:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-09-04 16:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-09-02 14:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
7 2020-08-31 14:48 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2020-08-31 14:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2020-08-31 14:46 Szymon Iwańczuk Dodanie

36/20/PN/N - Zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie systemu do zarządzania projektami i portfelami projektów oraz ich wpływem na Strategię Organizacji

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 398266
data wytworzenia: 2020-08-20 21:26
data publikacji: 2020-08-20 21:26
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-11 08:43
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-09-11 08:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-09-01 12:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-08-28 12:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-08-24 15:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
5 2020-08-20 21:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-08-20 21:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-08-20 21:26 Szymon Iwańczuk Dodanie

50/19/WR - Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 445239
data wytworzenia: 2020-06-22 09:42
data publikacji: 2020-06-22 09:42
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-10 14:08
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-10 14:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2020-06-22 09:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-06-22 09:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-06-22 09:42 Szymon Iwańczuk Dodanie

20/20/PN/P8 - Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez odnowienie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 457009
data wytworzenia: 2020-06-05 14:43
data publikacji: 2020-06-05 14:43
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-22 12:05
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-22 12:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-07-13 08:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-07-08 15:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-06-22 09:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-06-15 13:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-06-05 14:48 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2020-06-05 14:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-06-05 14:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2020-06-05 14:43 Szymon Iwańczuk Dodanie

51/19/WR Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 457053
data wytworzenia: 2020-06-05 14:04
data publikacji: 2020-06-05 14:04
data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19 10:14
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-06-19 10:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-06-05 14:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-06-05 14:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-06-05 14:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

23/20/US/P14 - Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zadań realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 458624
data wytworzenia: 2020-06-02 15:42
data publikacji: 2020-06-02 15:42
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-21 13:59
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-08-21 13:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-07-31 15:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-07-24 11:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-06-17 11:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
5 2020-06-16 12:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-06-02 15:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2020-06-02 15:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-06-02 15:42 Szymon Iwańczuk Dodanie

21/20/PN/P44 - Przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez NCBR w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 470390
data wytworzenia: 2020-05-15 15:55
data publikacji: 2020-05-15 15:55
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-03 14:13
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-08-03 14:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-07-14 15:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-07-13 14:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-06-09 09:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
5 2020-06-04 15:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2020-06-03 15:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
7 2020-06-03 15:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
8 2020-06-03 15:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
9 2020-06-03 15:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
10 2020-06-01 15:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
11 2020-05-28 13:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
12 2020-05-22 17:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
13 2020-05-22 17:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
14 2020-05-18 12:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
15 2020-05-15 15:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
16 2020-05-15 15:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
17 2020-05-15 15:55 Szymon Iwańczuk Dodanie

13/20/PN/P9 - Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej inicjatywie NCBR pn. Wielkie Wyzwanie: Energia

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 472358
data wytworzenia: 2020-05-13 10:47
data publikacji: 2020-05-13 10:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02 15:33
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-10-02 15:33 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-08-17 15:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-08-07 10:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-08-04 16:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-08-03 17:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-07-28 09:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
7 2020-07-23 15:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
8 2020-07-17 15:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
9 2020-07-10 09:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
10 2020-07-06 12:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
11 2020-06-15 11:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
12 2020-06-10 14:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
13 2020-06-03 15:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
14 2020-05-29 16:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
15 2020-05-25 15:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
16 2020-05-13 10:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
17 2020-05-13 10:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
18 2020-05-13 10:47 Szymon Iwańczuk Dodanie

16/20/WR/P44 - Promocja działalności NCBR poprzez partnerstwo w XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Kongresie Nowego Przemysłu

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 475173
data wytworzenia: 2020-05-08 12:05
data publikacji: 2020-05-08 12:05
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-10 16:06
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-08-10 16:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-05-08 12:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-05-08 12:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-05-08 12:05 Szymon Iwańczuk Dodanie

18/20/PN/P24 - dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 480997
data wytworzenia: 2020-04-28 09:39
data publikacji: 2020-04-28 09:39
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-14 15:28
Powód edycji: wybór najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-05-14 15:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
2 2020-05-08 15:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2020-05-06 09:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
4 2020-05-05 14:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
5 2020-05-04 08:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-04-28 10:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2020-04-28 09:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2020-04-28 09:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2020-04-28 09:39 Szymon Iwańczuk Dodanie

19/20/PN/P40/P41 - świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 490086
data wytworzenia: 2020-04-10 13:27
data publikacji: 2020-04-10 13:27
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06 16:06
Powód edycji: wybór najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-05-06 16:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
2 2020-04-28 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
3 2020-04-21 07:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
4 2020-04-20 12:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info.
5 2020-04-20 10:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info.
6 2020-04-20 10:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info.
7 2020-04-20 10:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info.
8 2020-04-16 15:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info.
9 2020-04-10 13:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2020-04-10 13:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2020-04-10 13:27 Szymon Iwańczuk Dodanie

17/20/US/P14-Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zadań realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług prawnychK
ontynuacja otwarcie ⇓

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 490114
data wytworzenia: 2020-04-10 12:13
data publikacji: 2020-04-10 12:13
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-09 09:18
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-11-09 09:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-06-26 09:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-05-20 14:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
4 2020-05-18 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
5 2020-05-14 15:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-04-29 16:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
7 2020-04-27 13:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
8 2020-04-27 13:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
9 2020-04-23 15:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
10 2020-04-23 09:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
11 2020-04-23 09:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
12 2020-04-22 20:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
13 2020-04-22 19:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
14 2020-04-22 19:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
15 2020-04-20 16:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
16 2020-04-20 16:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
17 2020-04-20 16:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
18 2020-04-20 16:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
19 2020-04-16 15:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie
20 2020-04-10 12:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
21 2020-04-10 12:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
22 2020-04-10 12:13 Szymon Iwańczuk Dodanie

12/20/US/P17 Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 502575
data wytworzenia: 2020-03-12 10:23
data publikacji: 2020-03-12 10:23
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19 11:36
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-03-19 11:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2020-03-12 10:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-03-12 10:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-03-12 10:23 Szymon Iwańczuk Dodanie

14/20/US/P11 organizacja konferencji NCBR pn. Wielkie Wyzwanie: energia, poprzez zapewnienie obsługi i wsparcia organizacyjno-technicznego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 510398
data wytworzenia: 2020-02-27 20:29
data publikacji: 2020-02-27 20:29
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-10 12:10
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-04-10 12:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2020-03-05 14:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze
3 2020-03-03 16:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
4 2020-02-28 15:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
5 2020-02-28 09:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-02-27 20:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2020-02-27 20:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-02-27 20:29 Szymon Iwańczuk Dodanie

7/20/US Świadczenie kompleksowej usługi organizacji konferencji prasowych oraz innych wydarzeń z udziałem mediów

informację wytworzył: Beata Chmolewska
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 510738
data wytworzenia: 2020-02-27 09:38
data publikacji: 2020-02-27 09:38
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-09 16:20
Powód edycji: wybór
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-04-09 16:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór
2 2020-04-02 13:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-03-11 14:19 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2020-02-27 09:39 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
5 2020-02-27 09:38 Beata Chmolewska Dodanie

11/20/US/P11 - Organizacja konferencji NCBR pn. Wielkie Wyzwanie: energia, poprzez zapewnienie obsługi i wsparcia organizacyjno-technicznego.

informację wytworzył:
informację opublikował: Jakub Niewiadomski
liczba wyświetleń: 513492
data wytworzenia: 2020-02-21 16:15
data publikacji: 2022-01-18 21:51
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-18 21:51
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-02-25 16:11 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2020-02-25 16:11 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2020-02-21 16:19 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2020-02-21 16:18 Jakub Niewiadomski Dodanie

9/20/PN/P39 - Świadczenie specjalistycznych usług pomiarowych do weryfikacji parametrów opracowanych przez Wykonawców zasobników wodorowych w ramach postępowania konkursowego Programu "Magazynowanie wodoru"

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 514762
data wytworzenia: 2020-02-19 13:58
data publikacji: 2020-02-19 13:58
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-04 14:24
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-03-04 14:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2020-02-27 11:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-02-19 14:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-02-19 13:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-02-19 13:58 Szymon Iwańczuk Dodanie

10/20/PN/P2 - Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz NCBR+ i członków ich rodzin.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 515383
data wytworzenia: 2020-02-18 09:10
data publikacji: 2020-02-11 00:00
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-06 14:41
Powód edycji: otwarcie ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-03-06 14:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
2 2020-03-02 16:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2020-02-26 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2020-02-24 16:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2020-02-21 13:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2020-02-18 09:12 Jakub Niewiadomski Dodanie : publikacja postępowania

55/19/PN - Przeprowadzenie w latach 2020–2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 518435
data wytworzenia: 2020-02-11 17:38
data publikacji: 2020-02-11 17:38
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08 14:55
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-08 14:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-03-17 13:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2020-02-12 12:00 Aktualizacja : publikacja postepowania
4 2020-02-11 17:56 Monika Markiewicz Aktualizacja : publikacja postepowania
5 2020-02-11 17:55 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2020-02-11 17:53 Monika Markiewicz Aktualizacja
7 2020-02-11 17:49 Monika Markiewicz Aktualizacja
8 2020-02-11 17:49 Monika Markiewicz Aktualizacja
9 2020-02-11 17:38 Monika Markiewicz Dodanie

4/20/PN/P44 - Wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 518910
data wytworzenia: 2020-02-10 15:18
data publikacji: 2020-02-10 15:18
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-04 14:20
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-03-04 14:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2020-02-20 15:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2020-02-14 15:23 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : dodanie wyjaśnienia
4 2020-02-10 15:20 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : Ogłoszenie postępowania
5 2020-02-10 15:18 Jakub Niewiadomski Aktualizacja
6 2020-02-10 15:18 Jakub Niewiadomski Dodanie

46/19/PO Realizacja prac programistycznych i utrzymaniowych pozwalających na usprawnienie działania serwisów internetowych NCBR, zbudowanych na platformie TYPO3

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 523781
data wytworzenia: 2020-01-30 15:03
data publikacji: 2020-01-30 15:03
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 12:27
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-03-31 12:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2020-03-04 15:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2020-02-27 15:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
4 2020-02-27 15:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
5 2020-02-26 15:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
6 2020-02-18 12:00 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : otwarcie wniosków
7 2020-02-07 15:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
8 2020-02-07 13:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
9 2020-02-07 13:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
10 2020-01-30 15:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
11 2020-01-30 15:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
12 2020-01-30 15:03 Szymon Iwańczuk Dodanie

33/19/PN Realizacja usługi pełnienia funkcji operatora pilotażowego działania akceleracyjnego start-upów pn. „NCBR-Nevada Acceleration Program”

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 527420
data wytworzenia: 2020-01-22 15:44
data publikacji: 2020-01-22 15:44
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-12 14:04
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-02-12 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2020-02-11 15:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
3 2020-02-03 15:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
4 2020-02-03 15:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2020-01-22 15:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2020-01-22 15:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-01-22 15:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

3/20/US/P/64 „Świadczenie usług cateringowych”

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 527455
data wytworzenia: 2020-01-22 13:14
data publikacji: 2020-01-22 13:14
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-10 12:05
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-02-10 12:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-02-03 13:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
3 2020-01-30 15:48 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia postępowania
4 2020-01-22 13:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-01-22 13:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-01-22 13:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-01-22 13:14 Szymon Iwańczuk Dodanie

54/19/WR Określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 529377
data wytworzenia: 2020-01-16 14:15
data publikacji: 2020-01-16 14:15
data ostatniej modyfikacji: 2020-06-16 14:39
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-06-16 14:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-01-17 09:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenia ex-ante
3 2020-01-16 14:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2020-01-16 14:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2020-01-16 14:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-01-16 14:15 Szymon Iwańczuk Dodanie

1/20/PN/P75 Świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+"

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 529970
data wytworzenia: 2020-01-15 16:04
data publikacji: 2020-01-15 16:04
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-18 11:58
Powód edycji: sprostowanie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-02-18 11:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
2 2020-02-14 12:16 Jakub Niewiadomski Aktualizacja : wybór oferty
3 2020-01-29 15:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
4 2020-01-22 14:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-01-17 11:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-01-15 16:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-01-15 16:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-01-15 16:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

47/19/PN Przeprowadzenie w roku 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 533062
data wytworzenia: 2020-01-09 10:57
data publikacji: 2020-01-09 10:57
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-15 13:28
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-07-15 13:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-02-19 14:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
3 2020-02-13 16:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otarcia
4 2020-02-06 14:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-01-09 10:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-01-09 10:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-01-09 10:57 Szymon Iwańczuk Dodanie

56/19/PN - zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dodatkowymi modułami dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 539488
data wytworzenia: 2019-12-30 15:09
data publikacji: 2019-12-30 15:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-17 09:03
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-01-17 09:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2020-01-13 13:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2020-01-07 09:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-12-30 15:14 Monika Markiewicz Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-12-30 15:10 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2019-12-30 15:10 Monika Markiewicz Aktualizacja
7 2019-12-30 15:09 Monika Markiewicz Dodanie

49/19/WR - Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 549472
data wytworzenia: 2019-12-11 10:45
data publikacji: 2019-12-11 10:45
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-11 10:47
Powód edycji: publikacja postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-12-11 10:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
2 2019-12-11 10:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-12-11 10:45 Szymon Iwańczuk Dodanie

53/19/US - Organizacja Gali Lider

informację wytworzył: Beata Chmolewska
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 551985
data wytworzenia: 2019-12-04 16:10
data publikacji: 2019-12-04 16:10
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28 11:30
Powód edycji: informacja o udzieleniu zamówienie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-01-28 11:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o udzieleniu zamówienie
2 2019-12-20 15:00 Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-12-17 16:13 Beata Chmolewska Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-12-13 14:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
5 2019-12-10 16:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
6 2019-12-10 12:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
7 2019-12-09 12:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
8 2019-12-06 15:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
9 2019-12-06 15:21 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
10 2019-12-06 15:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
11 2019-12-04 16:11 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
12 2019-12-04 16:10 Beata Chmolewska Dodanie : nowe ogłoszenie

52/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz NCBR+ oraz członków ich rodzin

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 552100
data wytworzenia: 2019-12-04 12:41
data publikacji: 2019-12-04 12:41
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 15:02
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-01-15 15:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2020-01-13 13:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2020-01-09 09:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2020-01-08 15:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi i sprostowanie do ogłoszenia
5 2019-12-23 10:47 Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-12-18 14:49 Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2019-12-18 12:52 Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2019-12-04 12:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
9 2019-12-04 12:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-12-04 12:41 Szymon Iwańczuk Dodanie

45/19/PN - dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware oraz zapewnienie wsparcia dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 559736
data wytworzenia: 2019-11-18 10:51
data publikacji: 2019-11-18 10:51
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29 11:56
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-01-29 11:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2020-01-08 15:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-12-24 09:25 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-12-19 11:47 Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-12-03 11:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-11-19 13:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2019-11-18 10:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2019-11-18 10:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-11-18 10:51 Szymon Iwańczuk Dodanie

48/19/US - „Organizacja konferencji otwierającej dot. inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wielkie Wyzwanie: Energia”

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 563708
data wytworzenia: 2019-11-08 15:38
data publikacji: 2019-11-08 15:38
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 14:06
Powód edycji: informacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-12-02 14:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
2 2019-11-19 14:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
3 2019-11-15 17:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
4 2019-11-14 15:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
5 2019-11-13 16:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
6 2019-11-12 16:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedz na pytanie
7 2019-11-08 15:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2019-11-08 15:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-11-08 15:38 Szymon Iwańczuk Dodanie

41/19/PN - rozbudowa, montaż i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 569262
data wytworzenia: 2019-10-29 14:51
data publikacji: 2019-10-29 14:51
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 16:23
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-11-27 16:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2019-11-12 15:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-11-05 09:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-10-29 14:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-10-29 14:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-10-29 14:51 Szymon Iwańczuk Dodanie

34/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań promocyjno-komunikacyjnych poprzez świadczenie usług polegających na pracach graficznych w ramach bieżących potrzeb komórki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 574614
data wytworzenia: 2019-10-17 12:39
data publikacji: 2019-10-17 12:39
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-15 17:17
Powód edycji: wybór
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-11-15 17:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór
2 2019-10-31 14:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2019-10-29 16:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi
4 2019-10-23 13:48 Aktualizacja : publikacja odpowiedzi na pytania
5 2019-10-23 13:46 Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-10-17 12:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2019-10-17 12:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-10-17 12:39 Szymon Iwańczuk Dodanie

44/19/US Organizacja dnia integracyjnego z obsługą techniczną i oprawą muzyczną

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 577548
data wytworzenia: 2019-10-10 16:04
data publikacji: 2019-10-10 16:04
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 16:07
Powód edycji: udzielenie zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-24 16:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : udzielenie zamówienia
2 2019-10-18 17:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
3 2019-10-17 16:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-10-14 15:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
5 2019-10-10 16:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-10-10 16:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2019-10-10 16:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-10-10 16:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

39/19/PN - Badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”,realizowanych w ramach Działań 3.3 oraz 3.4 III osi priorytetowej POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 581120
data wytworzenia: 2019-10-04 12:28
data publikacji: 2019-10-04 12:28
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-04 16:22
Powód edycji: sprostowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-12-04 16:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowania
2 2019-12-02 11:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2019-10-21 14:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
4 2019-10-18 15:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-10-14 14:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-10-10 16:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-10-04 13:17 Aktualizacja
8 2019-10-04 12:54 Aktualizacja
9 2019-10-04 12:34 Aktualizacja
10 2019-10-04 12:28 Aktualizacja
11 2019-10-04 12:28 Dodanie

43/19/US Organizacja jednodniowej konferencji międzynarodowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 585457
data wytworzenia: 2019-09-25 14:32
data publikacji: 2019-09-25 14:32
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-29 14:50
Powód edycji: udzielenie zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-29 14:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : udzielenie zamówienia
2 2019-10-07 15:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
3 2019-10-02 15:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
4 2019-10-01 10:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-10-01 10:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-10-01 08:59 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
7 2019-09-27 15:10 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
8 2019-09-25 14:32 Beata Chmolewska Dodanie : nowe ogłoszenie

42/19/US - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 591968
data wytworzenia: 2019-09-13 15:59
data publikacji: 2019-09-13 15:59
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-28 14:38
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-28 14:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2019-10-08 10:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
3 2019-09-30 16:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-09-24 16:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-09-13 16:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-09-13 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-09-13 15:59 Szymon Iwańczuk Dodanie

37/19/PN Zamówienie na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 592059
data wytworzenia: 2019-09-13 13:45
data publikacji: 2019-09-13 13:45
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07 13:35
Powód edycji: info o wyborze
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-07 13:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info o wyborze
2 2019-09-23 16:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info z otwarcia
3 2019-09-13 13:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2019-09-13 13:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-09-13 13:45 Szymon Iwańczuk Dodanie

38/19/PN Zamówienie na sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 597902
data wytworzenia: 2019-09-02 14:44
data publikacji: 2019-09-02 14:44
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-28 12:30
Powód edycji: informacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-28 12:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja
2 2019-10-24 14:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze
3 2019-09-12 14:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
4 2019-09-10 14:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-09-09 13:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-09-02 14:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-09-02 14:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-09-02 14:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

17/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2019 - 2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 609415
data wytworzenia: 2019-08-09 10:52
data publikacji: 2019-08-09 10:52
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-25 17:00
Powód edycji: unieważnienia postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-25 17:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienia postępowania
2 2019-09-24 12:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-09-05 12:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-09-05 12:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-08-09 10:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-08-09 10:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-08-09 10:52 Szymon Iwańczuk Dodanie

20/19/PN - Usługi tłumacza języka migowego oraz innych niezbędnych elementów z tym związanych na potrzeby NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 610375
data wytworzenia: 2019-08-06 15:18
data publikacji: 2019-08-06 15:18
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-28 15:36
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-28 15:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-08-21 12:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-08-13 14:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana terminu składania ofert
4 2019-08-06 15:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-08-06 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-08-06 15:18 Szymon Iwańczuk Dodanie

35/19/US - Przygotowanie i realizacja Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 610670
data wytworzenia: 2019-08-05 17:18
data publikacji: 2019-08-05 17:18
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-06 13:42
Powód edycji: informacja o udzieleniu zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-11-06 13:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o udzieleniu zamówienia
2 2019-10-11 15:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
3 2019-10-08 15:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : protokół z negocjacji
4 2019-09-06 14:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
5 2019-09-05 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : przedłużenie terminu
6 2019-09-05 07:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-08-27 12:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-08-21 14:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie treści ogłoszenia
9 2019-08-14 14:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
10 2019-08-05 17:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
11 2019-08-05 17:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
12 2019-08-05 17:18 Szymon Iwańczuk Dodanie

28/19/PN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 617120
data wytworzenia: 2019-07-19 16:15
data publikacji: 2019-07-19 16:15
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 15:25
Powód edycji: informacja o unieważnieniu
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-06 15:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o unieważnieniu
2 2019-07-31 15:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2019-07-26 14:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-07-25 16:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-07-24 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-07-19 16:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2019-07-19 16:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-07-19 16:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-07-19 16:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-07-19 16:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-07-19 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
12 2019-07-19 16:15 Szymon Iwańczuk Dodanie

30/19/PI - Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 618645
data wytworzenia: 2019-07-15 19:04
data publikacji: 2019-07-15 19:04
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-03 09:28
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2020-04-03 09:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-12-10 19:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wynikach
3 2019-11-14 15:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zawiadomienie
4 2019-11-14 15:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-08-26 18:29 Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-08-26 11:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-08-21 13:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-08-19 13:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
9 2019-08-14 11:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowania do ogłoszenia, odpowiedzi na pytania
10 2019-08-09 15:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
11 2019-08-06 10:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
12 2019-08-02 16:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie treści ogłoszenia
13 2019-08-01 17:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie treści ogłoszenia
14 2019-07-18 14:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
15 2019-07-18 14:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
16 2019-07-15 19:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
17 2019-07-15 19:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
18 2019-07-15 19:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

18/19/PN - Przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 619989
data wytworzenia: 2019-07-11 10:41
data publikacji: 2019-07-11 10:41
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29 08:32
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-29 08:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-08-14 14:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-07-11 12:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
4 2019-07-11 10:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
5 2019-07-11 10:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-07-11 10:41 Szymon Iwańczuk Dodanie

12/19/PN - Badanie ewaluacyjne w zakresie Oceny wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 622483
data wytworzenia: 2019-07-04 15:17
data publikacji: 2019-07-04 15:17
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-06 15:37
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-09-06 15:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2019-07-23 15:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-07-19 14:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
4 2019-07-11 14:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
5 2019-07-04 15:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-07-04 15:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-07-04 15:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-07-04 15:17 Szymon Iwańczuk Dodanie

22/19/US – Organizacja wydarzenia o charakterze międzynarodowym z udziałem startupów, innowacyjnych przedsiębiorców – beneficjentów programów NCBR, w szczególności beneficjentów i grantobiorców Bridge Alfa oraz Szybka Ścieżka w ramach POIR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 623183
data wytworzenia: 2019-07-02 13:31
data publikacji: 2019-07-02 13:31
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14 14:02
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-14 14:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-07-15 15:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2019-07-10 08:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-07-02 13:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-07-02 13:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-07-02 13:31 Szymon Iwańczuk Dodanie

15/19/PN - Dzierżawa oraz dostawa Systemu Firewalla aplikacyjnego wraz z Load balancerem dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 626884
data wytworzenia: 2019-06-21 09:31
data publikacji: 2019-06-21 09:31
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 11:48
Powód edycji: informacja o wyborze Wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-22 11:48 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze Wykonawcy
2 2019-07-26 09:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-07-11 10:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
4 2019-07-09 15:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania, sprostowanie
5 2019-06-21 09:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-06-21 09:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-06-21 09:31 Szymon Iwańczuk Dodanie

10/19/PN - świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu Bloki 200+

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 627842
data wytworzenia: 2019-06-18 10:44
data publikacji: 2019-06-18 10:44
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 15:31
Powód edycji: sprostowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-12-02 15:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowania
2 2019-11-14 09:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowania
3 2019-11-12 15:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2019-11-08 11:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie do ogłoszenia
5 2019-09-26 10:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : harmonogram
6 2019-07-23 10:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie do ogłoszenia
7 2019-07-19 08:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
8 2019-07-18 13:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
9 2019-07-01 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
10 2019-07-01 12:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
11 2019-06-27 10:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
12 2019-06-18 10:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
13 2019-06-18 10:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
14 2019-06-18 10:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
15 2019-06-18 10:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

26/19/PN – Dzierżawa serwerów wraz z dostawą oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 630958
data wytworzenia: 2019-06-07 16:04
data publikacji: 2019-06-07 16:04
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-08 10:00
Powód edycji: informacja o wyborze ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-08 10:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze ofert
2 2019-06-19 14:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-06-17 15:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert
4 2019-06-10 10:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5 2019-06-10 09:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
6 2019-06-07 16:08 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
7 2019-06-07 16:04 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
8 2019-06-07 16:04 Sebastian Szcześniak Dodanie

16/19/PN – Monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 631380
data wytworzenia: 2019-06-06 11:15
data publikacji: 2019-06-06 11:15
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03 09:19
Powód edycji: informacja o wyborze wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-03 09:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze wykonawcy
2 2019-06-18 16:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcie postępowania
3 2019-06-14 11:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-06-10 09:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-06-06 11:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-06-06 11:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-06-06 11:15 Szymon Iwańczuk Dodanie

6/19/WR - Przeprowadzenie 11 (jedenastu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 638107
data wytworzenia: 2019-05-10 14:38
data publikacji: 2019-05-10 14:38
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10 14:40
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-10 14:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-05-10 14:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-05-10 14:38 Szymon Iwańczuk Dodanie

14/19/PN - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 640068
data wytworzenia: 2019-04-30 14:09
data publikacji: 2019-04-30 14:09
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-04 07:55
Powód edycji: informacja o wyborze Wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-04 07:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze Wykonawcy
2 2019-06-11 12:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie informacji z otwarcia ofert
3 2019-06-06 10:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-06-03 12:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-05-27 14:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-05-20 11:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-05-08 14:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-04-30 14:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
9 2019-04-30 14:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-04-30 14:09 Szymon Iwańczuk Dodanie

11/19/PN - Dostawa licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 645959
data wytworzenia: 2019-04-02 16:32
data publikacji: 2019-04-02 16:32
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-30 11:34
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-30 11:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-04-10 14:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-04-02 16:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2019-04-02 16:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-04-02 16:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-04-02 16:32 Szymon Iwańczuk Dodanie

9/19/PN - świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz zakupem i dostawą nowych modemów/routerów Wi-Fi, na rzecz NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 646650
data wytworzenia: 2019-03-29 11:31
data publikacji: 2019-03-29 11:31
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 14:22
Powód edycji: informacja o wyborze Wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-16 14:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze Wykonawcy
2 2019-05-08 08:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-05-06 12:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-04-29 10:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-04-23 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-04-17 12:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-29 11:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2019-03-29 11:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-03-29 11:31 Szymon Iwańczuk Dodanie

7/19/US Usługa realizacji cyklu spotkań, na terenie całej Polski, podczas których zostanie zaprezentowana oferta programowa NCBR w ramach POIR... (NCBR DLA FIRM – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z POIR)

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 648753
data wytworzenia: 2019-03-22 13:33
data publikacji: 2019-03-22 13:33
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 15:28
Powód edycji: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-29 15:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2 2019-05-14 13:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z wyborze ofert
3 2019-04-03 07:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-04-01 15:38 Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-03-29 15:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-03-28 13:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-27 16:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-03-22 13:35 Aktualizacja
9 2019-03-22 13:33 Aktualizacja
10 2019-03-22 13:33 Dodanie

5/19/PN - Dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 648830
data wytworzenia: 2019-03-22 09:12
data publikacji: 2019-03-22 09:12
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-05 14:41
Powód edycji: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-05 14:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2 2019-04-03 15:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-04-03 10:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-04-03 10:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-04-01 15:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-03-29 16:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-28 15:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-03-22 09:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-03-22 09:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-03-22 09:12 Szymon Iwańczuk Dodanie

8/19/US - Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz NCBR+

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 650516
data wytworzenia: 2019-03-15 16:57
data publikacji: 2019-03-15 16:57
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-24 14:27
Powód edycji: informacja o udzieleniu zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-24 14:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o udzieleniu zamówienia
2 2019-04-12 16:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
3 2019-03-27 14:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-03-26 14:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-03-25 14:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-03-22 09:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-21 11:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : przedłużenie terminu składania ofert
8 2019-03-15 16:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
9 2019-03-15 16:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-03-15 16:57 Szymon Iwańczuk Dodanie

1/19/PN - przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 651918
data wytworzenia: 2019-03-08 09:46
data publikacji: 2019-03-08 09:46
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-10 12:32
Powód edycji: zawiadomienie o wniesieniu odwołania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-06-10 12:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zawiadomienie o wniesieniu odwołania
2 2019-05-27 16:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
3 2019-05-27 16:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
4 2019-04-11 16:01 Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-04-09 15:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-04-08 13:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-04-05 13:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-04-04 12:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia SIWZ
9 2019-03-08 09:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zamówienia
10 2019-03-08 09:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-03-08 09:46 Szymon Iwańczuk Dodanie

4/19/PN - Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 653459
data wytworzenia: 2019-03-01 10:25
data publikacji: 2019-03-01 10:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10 13:14
Powód edycji: wybór najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-10 13:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
2 2019-05-09 16:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnieniu czynności wyboru
3 2019-04-26 14:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
4 2019-04-04 16:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
5 2019-04-02 15:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-03-22 11:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
7 2019-03-21 13:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie do ogłoszenia
8 2019-03-19 15:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
9 2019-03-08 09:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
10 2019-03-01 14:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-03-01 10:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
12 2019-03-01 10:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
13 2019-03-01 10:25 Szymon Iwańczuk Dodanie

56/18/PN - dostawa materiałów promocyjnych wraz z produkcją obwolut na nie dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 656537
data wytworzenia: 2019-02-12 16:25
data publikacji: 2019-02-12 16:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03 14:51
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-03 14:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-02-25 16:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-02-21 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-02-20 14:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-02-19 14:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-02-18 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-02-18 13:29 Beata Chmolewska Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-02-15 16:02 Beata Chmolewska Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
9 2019-02-14 16:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
10 2019-02-12 16:33 Beata Chmolewska Aktualizacja
11 2019-02-12 16:25 Beata Chmolewska Dodanie

59/18/PN - wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge VC: publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 658058
data wytworzenia: 2019-02-06 16:51
data publikacji: 2019-02-06 16:51
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-13 15:25
Powód edycji: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-13 15:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2 2019-02-19 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-02-13 08:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedź na pytanie
4 2019-02-06 16:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-02-06 16:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-02-06 16:51 Szymon Iwańczuk Dodanie

3/19/PN Prenumerata prasy elektronicznej na rok 2019