1. 34/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań promocyjno-komunikacyjnych poprzez świadczenie usług polegających na pracach graficznych w ramach bieżących potrzeb komórki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 2. 44/19/US Organizacja dnia integracyjnego z obsługą techniczną i oprawą muzyczną
 3. 39/19/PN - Badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”,realizowanych w ramach Działań 3.3 oraz 3.4 III osi priorytetowej POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 4. 43/19/US Organizacja jednodniowej konferencji międzynarodowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 5. 42/19/US - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab
 6. 37/19/PN Zamówienie na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 7. 38/19/PN Zamówienie na sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla NCBR
 8. 17/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2019 - 2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 9. 20/19/PN - Usługi tłumacza języka migowego oraz innych niezbędnych elementów z tym związanych na potrzeby NCBR
 10. 35/19/US - Przygotowanie i realizacja Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR
 11. 28/19/PN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR
 12. 30/19/PI - Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego
 13. 18/19/PN - Przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 14. 12/19/PN - Badanie ewaluacyjne w zakresie Oceny wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej
 15. 22/19/US – Organizacja wydarzenia o charakterze międzynarodowym z udziałem startupów, innowacyjnych przedsiębiorców – beneficjentów programów NCBR, w szczególności beneficjentów i grantobiorców Bridge Alfa oraz Szybka Ścieżka w ramach POIR
 16. 15/19/PN - Dzierżawa oraz dostawa Systemu Firewalla aplikacyjnego wraz z Load balancerem dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 17. 10/19/PN - świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu Bloki 200+
 18. 26/19/PN – Dzierżawa serwerów wraz z dostawą oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 19. 16/19/PN – Monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 20. 6/19/WR - Przeprowadzenie 11 (jedenastu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 21. 14/19/PN - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR
 22. 11/19/PN - Dostawa licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR
 23. 9/19/PN - świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz zakupem i dostawą nowych modemów/routerów Wi-Fi, na rzecz NCBR
 24. 7/19/US Usługa realizacji cyklu spotkań, na terenie całej Polski, podczas których zostanie zaprezentowana oferta programowa NCBR w ramach POIR... (NCBR DLA FIRM – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z POIR)
 25. 5/19/PN - Dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR
 26. 8/19/US - Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz NCBR+
 27. 1/19/PN - przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie
 28. 4/19/PN - Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 29. 56/18/PN - dostawa materiałów promocyjnych wraz z produkcją obwolut na nie dla NCBR
 30. 59/18/PN - wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge VC: publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych
 31. 3/19/PN Prenumerata prasy elektronicznej na rok 2019
 32. 2/19/US Świadczenie usług cateringowych
 33. 57/18/PN Zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dwoma dodatkowymi modułami dla NCBR
 34. 44/18/PN „Dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 35. 55/18/PN - dostawa prasy w prenumeracie na 2019 r. dla NCBR
 36. 53/18/US - Usługa organizacji „Gali Lider” oraz działań jej towarzyszących, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu w ramach programu LIDER (IX edycja)
 37. 46/18/PN-dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12 miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12 miesięcy dla Na
 38. 38/18/PN Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla NCBR
 39. 41/18/PN - Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i poddziałania 4.1.2
 40. 47/18/WR - Udzielenie abonamentu na moduły Systemu QUORUM
 41. 49/18/WR - Udział w trzeciej edycji Kongresu 590 w dniach 15 -16 listopada 2018 r.
 42. 45/18/PN- świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców
 43. 37/18/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR
 44. 42/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w Działaniu 4.2 oraz Panda 2
 45. 27/18/PN Przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 46. 26/18/PN Monitorowanie trendów technologicznych
 47. 16/18/PN Koordynacja i przeprowadzenie w 2019 roku kontroli projektów (kontroli planowych oraz wizyt monitoringowych) u beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER
 48. 28/18/PN Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie
 49. 40/18/US Usługa pośrednictwa rezerwacji noclegu w hotelach krajowych w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i NCBR +, w tym w ramach realizowanych programów
 50. 20/18/PN Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 51. 34/18/PN Dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 52. 43/18/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 53. 29/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 54. 39/18/WR Nadanie Centrum statusu Partnera Strategicznego oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora wydarzenia pod nazwą "Kongres Impact mobility rEVolution’18 ", 12-13 września Katowice
 55. 25/18/WR Określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający
 56. 21/18/PN Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 57. 33/18/PN Dostawa części zamiennych do sprzętu komputerowego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 58. 32/18/PN na świadczenie usług specjalistycznych – pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”
 59. 30/18/PN Świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury informatycznej NCBR
 60. 22/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach...
 61. 24/18/PN Modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 62. 31/18/PN dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych dla NCBR
 63. 15/18/PN Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski
 64. 23/18/PN - dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych dla NCBR, w tym mebli przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 65. 11/18/US Usługa organizacji i realizacji spotkań konsultacyjnych inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R
 66. 17/18/PN Dostawa monitorów komputerowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 67. 19/18/WR - nadanie NCBR statusu Partnera strategicznego oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z...
 68. 14/18/PN - świadczenie usług rzeczoznawcy ds. wycen prac badawczo rozwojowych w ramach postępowania konkursowego...
 69. 18/18/US - Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla pracowników NCBR
 70. 13/18/US - Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla pracowników NCBR
 71. 12/18/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR w zakresie Programu Bezemisyjny transport publiczny
 72. 8/18/PN badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości...
 73. 10/18/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR w zakresie Programu Bezemisyjny transport publiczny
 74. 7/18/US ROADSHOW - dni NCBR w regionach
 75. 3/18/US - Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 76. 5/18/US - Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR
 77. 44/17/PI Opracowanie i dostawa typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego
 78. 38/17/US Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2018-2019
 79. 42/17/US Organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki
 80. 41/17/PN Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów NCBR
 81. 43/17/PN – sukcesywna dostawa prasy w prenumeracie na 2018 r. dla NCBR
 82. 37/17/WR - Realizacja badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji
 83. 35/17/PN Realizacja projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR
 84. 39/17/US Obsługa prawna spotkań z zagranicznymi inwestorami rynku kapitałowego w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej w Izraelu
 85. 34/17/PN - realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych...
 86. 21/17/PN - doradztwo techniczne podczas przeprowadzania zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii...
 87. 32/17/US Usługa organizacji Gali LIDER 2017 oraz działań jej towarzyszących
 88. 33/17/PN - realizacja projektu dotyczącego badania „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i...
 89. 23/17/PN - Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk...
 90. 31/17/PN dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przełączników sieciowych zarządzalnych i oprogramowania...
 91. 29/17/PN - doradztwo biznesowe przygotowujące do rozpoczęcia działalności spółek technologicznych w ramach programu BRIDGE ALFA
 92. 28/17/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR
 93. 27/17/PN Przygotowanie obsługi medialnej, wizerunkowej i komunikacyjnej Działu Komercjalizacji NCBR
 94. 25/17/PN Usługa polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge ..
 95. 24/17/US Usługa organizacji jednodniowej konferencji w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza oraz działań jej...
 96. 26/17/PN - realizacja projektu dotyczącego badania „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i...
 97. 19/17/PN Przeprowadzenie doradztwa biznesowego przygotowującego do rozpoczęcia działalności spółek technologicznych w ramach...
 98. 18/17/PN Realizacja projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR
 99. 16/17/PN - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 100. 20/17/PN - wykonanie badania ewaluacyjnego dwóch programów międzynarodowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 101. 22/17/PN Dostawa i montaż mebli biurowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 102. 15/17/WR Usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów)...
 103. 14/17/US -Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR
 104. 13/17/WR - Nadanie Centrum statusu Partnera Wydarzenia oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z...
 105. 11/17/PN Świadczenie usług w zakresie przygotowania analiz finansowych na zlecenie NCBR
 106. 10/17/US - Usługa hotelarska polegająca na wynajęciu sali (wraz z zapewnieniem wyżywienia) w Katowicach
 107. 9/17/PN - sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR
 108. 7/17/US - usługi doradztwa prawnego
 109. 6/17/PN Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji
 110. 2/17/PN - przeprowadzenie badania dotyczącego eksploracji źródeł danych na temat działalności B+R+I (big data).
 111. 5/17/PN - ewaluacja Projektu e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych...
 112. 3/17/US - Abonament sportowy
 113. 1/17/US Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników targów w Hanowerze na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 114. 26/16/US - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym na rzecz NCBR
 115. 27/16/US Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR
 116. 10/16/PN przeprowadzenie w roku 2017 i 2018 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 117. 25/16/US Świadczenie usług pocztowych na rzecz NCBR
 118. 23/16/US organizowanie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców NCBR...
 119. 24/16/PN - sukcesywna dostawa prasy w prenumeracie na rok 2017 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 120. 22/16/PN - dostawa systemu ochrony infrastruktury IT dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 121. 18/16/PN Wyłonienie Menadżera Funduszu-Funduszy w ramach programu BRIdge VC
 122. 20/16/US Kompleksowe doradztwo prawne
 123. 15/16/PN - sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z licencjami oprogramowania dla NCBR
 124. 16/16/PN - zorganizowanie gali „Lider 2016” oraz działań jej towarzyszących
 125. 19/16/LE Sprzątanie pomieszczeń biurowych NCBR. Procedura prowadzona w trybie Licytacji elektronicznej
 126. 17/16/US Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 o uPzp. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NCBR
 127. 13/16/PN - organizacja dwudniowej konferencji o tematyce zdrowia oraz działań jej towarzyszących
 128. 12/16/WR Udzielenie abonamentu do końca trwania Umowy na moduły Systemu: QUORUM QDeklaracje i QUORUM eIK (…)
 129. 8/16/PO Wykonanie badania ewaluacyjnego pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa...
 130. 2/16/PN Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I
 131. 5/16/PN Wykonanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego oraz aplikacji mobilnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 132. 1/16/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 20. Pikniku Naukowego
 133. 4/16/PN Leasing operacyjny dwóch nowych samochodów osobowych
 134. 3/16/PN Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych
 135. 45/15/PN Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych
 136. 44/15/5A Usługi cateringowe
 137. 41/15/DK Zapewnienie kompleksowego doradztwa w zakresie zaplanowania i wdrożenia modelu Advanced Research Projects w NCBR
 138. 43/15/5A Świadczenie usług medycznych
 139. 38/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca...
 140. 42/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 141. 39/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 142. 32/15/PN usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR
 143. 30/15/WR Szkolenie dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 144. 3/15/WR Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej
 145. 40/15/5A Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących
 146. 34/15/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących
 147. 37/15/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR
 148. 36/15/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR
 149. 33/15/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych...
 150. 31/15/PN Zorganizowanie gali „LIDER 2015” oraz działań jej towarzyszących
 151. 29/15/PN Organizacja i kompleksowa obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych
 152. 25/15/WR Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
 153. 4/15/WR Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu
 154. 24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR
 155. 22/15/PN Przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 156. 14/15/DK Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji wspólnych inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC
 157. 21/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR
 158. 15/15/PN Wykonanie badań ewaluacyjnych. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych
 159. 20/15/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
 160. 19/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 161. 16/15/PN Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013
 162. 18/15/5A Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych w branży funduszy venture capital
 163. 12/15/LE Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 164. 17/15/LE Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR
 165. 13/15/LE Wycena 28 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR
 166. 8/15/PN na przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 167. 6/15/NZO Przygotowanie i publikacja 300 komunikatów w Internetowym Serwisie Informacyjnym
 168. 9/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 169. 5/15/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 19. Pikniku Naukowego
 170. 2/15/PN Abonament sportowy
 171. 27/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych
 172. 24/14/PN Zorganizowanie gali LIDER 2014 oraz działań jej towarzyszących
 173. 23/14/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 174. 22/14/K Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt...
 175. 21/14/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 176. 20/14/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym...
 177. 13/14/DK wykonanie analizy pt.: „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości...
 178. 19/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 179. 16/14/PN Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 180. 15/14/PN Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 181. 14/14/PN Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS
 182. 7/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych
 183. 12/14/WR Przedmiotem zamówienia jest realizacja Globe Forum w Warszawie zaplanowane w okresie kwiecień 2014 r.- grudzień 2015 r.
 184. 9/14/PN Zaprojektowanie i organizacja stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 18. Pikniku Naukowego w Warszawie
 185. 11/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR w związku z obchodami 10-lecia Polski w UE
 186. 10/14/WR przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa
 187. 5/14/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR
 188. Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 18. Pikniku Naukowego
 189. 4/14/PN Przeprowadzenie w roku 2014 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 190. 3/14/PN Zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 191. 50/13/WR Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup rocznego dostępu do światowych baz patentowych oraz zakup rocznego...

34/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań promocyjno-komunikacyjnych poprzez świadczenie usług polegających na pracach graficznych w ramach bieżących potrzeb komórki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 3019
data wytworzenia: 2019-10-17 12:39
data publikacji: 2019-10-17 12:39
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-23 13:48
Powód edycji: publikacja odpowiedzi na pytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-23 13:48 Karolina Zych Aktualizacja : publikacja odpowiedzi na pytania
2 2019-10-23 13:46 Karolina Zych Aktualizacja : publikacja postępowania
3 2019-10-17 12:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2019-10-17 12:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-10-17 12:39 Szymon Iwańczuk Dodanie

44/19/US Organizacja dnia integracyjnego z obsługą techniczną i oprawą muzyczną

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 5953
data wytworzenia: 2019-10-10 16:04
data publikacji: 2019-10-10 16:04
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-18 17:15
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-18 17:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2019-10-17 16:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-10-14 15:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
4 2019-10-10 16:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-10-10 16:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-10-10 16:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-10-10 16:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

39/19/PN - Badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”,realizowanych w ramach Działań 3.3 oraz 3.4 III osi priorytetowej POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 9525
data wytworzenia: 2019-10-04 12:28
data publikacji: 2019-10-04 12:28
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-21 14:32
Powód edycji: informacja z otwarcia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-21 14:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
2 2019-10-18 15:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
3 2019-10-14 14:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-10-10 16:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-10-04 13:17 Karolina Zych Aktualizacja
6 2019-10-04 12:54 Karolina Zych Aktualizacja
7 2019-10-04 12:34 Karolina Zych Aktualizacja
8 2019-10-04 12:28 Karolina Zych Aktualizacja
9 2019-10-04 12:28 Karolina Zych Dodanie

43/19/US Organizacja jednodniowej konferencji międzynarodowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 13862
data wytworzenia: 2019-09-25 14:32
data publikacji: 2019-09-25 14:32
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07 15:41
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-07 15:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2019-10-02 15:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-10-01 10:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-10-01 10:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-10-01 08:59 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
6 2019-09-27 15:10 Beata Chmolewska Aktualizacja : nowe ogłoszenie
7 2019-09-25 14:32 Beata Chmolewska Dodanie : nowe ogłoszenie

42/19/US - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 20373
data wytworzenia: 2019-09-13 15:59
data publikacji: 2019-09-13 15:59
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-08 10:21
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-08 10:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-09-30 16:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-09-24 16:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-09-13 16:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-09-13 15:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-09-13 15:59 Szymon Iwańczuk Dodanie

37/19/PN Zamówienie na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 20464
data wytworzenia: 2019-09-13 13:45
data publikacji: 2019-09-13 13:45
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07 13:35
Powód edycji: info o wyborze
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-07 13:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info o wyborze
2 2019-09-23 16:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : info z otwarcia
3 2019-09-13 13:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2019-09-13 13:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-09-13 13:45 Szymon Iwańczuk Dodanie

38/19/PN Zamówienie na sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 26307
data wytworzenia: 2019-09-02 14:44
data publikacji: 2019-09-02 14:44
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12 14:52
Powód edycji: otwarcie ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-09-12 14:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
2 2019-09-10 14:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
3 2019-09-09 13:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-09-02 14:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-09-02 14:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-09-02 14:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

17/19/PN - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2019 - 2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 37820
data wytworzenia: 2019-08-09 10:52
data publikacji: 2019-08-09 10:52
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-24 12:53
Powód edycji: otwarcie ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-09-24 12:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
2 2019-09-05 12:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
3 2019-09-05 12:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-08-09 10:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-08-09 10:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-08-09 10:52 Szymon Iwańczuk Dodanie

20/19/PN - Usługi tłumacza języka migowego oraz innych niezbędnych elementów z tym związanych na potrzeby NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 38780
data wytworzenia: 2019-08-06 15:18
data publikacji: 2019-08-06 15:18
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-28 15:36
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-28 15:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-08-21 12:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-08-13 14:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana terminu składania ofert
4 2019-08-06 15:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-08-06 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-08-06 15:18 Szymon Iwańczuk Dodanie

35/19/US - Przygotowanie i realizacja Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 39075
data wytworzenia: 2019-08-05 17:18
data publikacji: 2019-08-05 17:18
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-11 15:54
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-10-11 15:54 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2019-10-08 15:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : protokół z negocjacji
3 2019-09-06 14:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
4 2019-09-05 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : przedłużenie terminu
5 2019-09-05 07:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-08-27 12:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-08-21 14:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie treści ogłoszenia
8 2019-08-14 14:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
9 2019-08-05 17:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
10 2019-08-05 17:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-08-05 17:18 Szymon Iwańczuk Dodanie

28/19/PN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 45525
data wytworzenia: 2019-07-19 16:15
data publikacji: 2019-07-19 16:15
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 15:25
Powód edycji: informacja o unieważnieniu
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-06 15:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o unieważnieniu
2 2019-07-31 15:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2019-07-26 14:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-07-25 16:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-07-24 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-07-19 16:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
7 2019-07-19 16:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-07-19 16:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-07-19 16:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-07-19 16:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-07-19 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
12 2019-07-19 16:15 Szymon Iwańczuk Dodanie

30/19/PI - Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 47050
data wytworzenia: 2019-07-15 19:04
data publikacji: 2019-07-15 19:04
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-26 18:29
Powód edycji: odpowiedzi na pytania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-26 18:29 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
2 2019-08-26 11:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
3 2019-08-21 13:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-08-19 13:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-08-14 11:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowania do ogłoszenia, odpowiedzi na pytania
6 2019-08-09 15:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
7 2019-08-06 10:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
8 2019-08-02 16:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie treści ogłoszenia
9 2019-08-01 17:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienie treści ogłoszenia
10 2019-07-18 14:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
11 2019-07-18 14:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
12 2019-07-15 19:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
13 2019-07-15 19:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
14 2019-07-15 19:04 Szymon Iwańczuk Dodanie

18/19/PN - Przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 48394
data wytworzenia: 2019-07-11 10:41
data publikacji: 2019-07-11 10:41
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29 08:32
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-29 08:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-08-14 14:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-07-11 12:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
4 2019-07-11 10:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
5 2019-07-11 10:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-07-11 10:41 Szymon Iwańczuk Dodanie

12/19/PN - Badanie ewaluacyjne w zakresie Oceny wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 50888
data wytworzenia: 2019-07-04 15:17
data publikacji: 2019-07-04 15:17
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-06 15:37
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-09-06 15:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2019-07-23 15:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
3 2019-07-19 14:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
4 2019-07-11 14:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
5 2019-07-04 15:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-07-04 15:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-07-04 15:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-07-04 15:17 Szymon Iwańczuk Dodanie

22/19/US – Organizacja wydarzenia o charakterze międzynarodowym z udziałem startupów, innowacyjnych przedsiębiorców – beneficjentów programów NCBR, w szczególności beneficjentów i grantobiorców Bridge Alfa oraz Szybka Ścieżka w ramach POIR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 51588
data wytworzenia: 2019-07-02 13:31
data publikacji: 2019-07-02 13:31
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14 14:02
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-14 14:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-07-15 15:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2019-07-10 08:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-07-02 13:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-07-02 13:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-07-02 13:31 Szymon Iwańczuk Dodanie

15/19/PN - Dzierżawa oraz dostawa Systemu Firewalla aplikacyjnego wraz z Load balancerem dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 55289
data wytworzenia: 2019-06-21 09:31
data publikacji: 2019-06-21 09:31
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 11:48
Powód edycji: informacja o wyborze Wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-08-22 11:48 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze Wykonawcy
2 2019-07-26 09:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-07-11 10:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
4 2019-07-09 15:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania, sprostowanie
5 2019-06-21 09:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-06-21 09:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-06-21 09:31 Szymon Iwańczuk Dodanie

10/19/PN - świadczenie usług specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu Bloki 200+

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 56247
data wytworzenia: 2019-06-18 10:44
data publikacji: 2019-06-18 10:44
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 10:22
Powód edycji: harmonogram
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-09-26 10:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : harmonogram
2 2019-07-23 10:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie do ogłoszenia
3 2019-07-19 08:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
4 2019-07-18 13:50 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
5 2019-07-01 15:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
6 2019-07-01 12:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
7 2019-06-27 10:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
8 2019-06-18 10:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
9 2019-06-18 10:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-06-18 10:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-06-18 10:44 Szymon Iwańczuk Dodanie

26/19/PN – Dzierżawa serwerów wraz z dostawą oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 59363
data wytworzenia: 2019-06-07 16:04
data publikacji: 2019-06-07 16:04
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-08 10:00
Powód edycji: informacja o wyborze ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-08 10:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze ofert
2 2019-06-19 14:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-06-17 15:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert
4 2019-06-10 10:02 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5 2019-06-10 09:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
6 2019-06-07 16:08 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
7 2019-06-07 16:04 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
8 2019-06-07 16:04 Sebastian Szcześniak Dodanie

16/19/PN – Monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 59785
data wytworzenia: 2019-06-06 11:15
data publikacji: 2019-06-06 11:15
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03 09:19
Powód edycji: informacja o wyborze wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-03 09:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze wykonawcy
2 2019-06-18 16:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcie postępowania
3 2019-06-14 11:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-06-10 09:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-06-06 11:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
6 2019-06-06 11:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-06-06 11:15 Szymon Iwańczuk Dodanie

6/19/WR - Przeprowadzenie 11 (jedenastu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 66512
data wytworzenia: 2019-05-10 14:38
data publikacji: 2019-05-10 14:38
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10 14:40
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-10 14:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2019-05-10 14:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2019-05-10 14:38 Szymon Iwańczuk Dodanie

14/19/PN - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 68473
data wytworzenia: 2019-04-30 14:09
data publikacji: 2019-04-30 14:09
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-04 07:55
Powód edycji: informacja o wyborze Wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-07-04 07:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze Wykonawcy
2 2019-06-11 12:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie informacji z otwarcia ofert
3 2019-06-06 10:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-06-03 12:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-05-27 14:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-05-20 11:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-05-08 14:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-04-30 14:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
9 2019-04-30 14:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-04-30 14:09 Szymon Iwańczuk Dodanie

11/19/PN - Dostawa licencji na Środowisko Backupu infrastruktury IT dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 74364
data wytworzenia: 2019-04-02 16:32
data publikacji: 2019-04-02 16:32
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-30 11:34
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-30 11:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-04-10 14:19 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-04-02 16:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
4 2019-04-02 16:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
5 2019-04-02 16:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-04-02 16:32 Szymon Iwańczuk Dodanie

9/19/PN - świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz zakupem i dostawą nowych modemów/routerów Wi-Fi, na rzecz NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 75055
data wytworzenia: 2019-03-29 11:31
data publikacji: 2019-03-29 11:31
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 14:22
Powód edycji: informacja o wyborze Wykonawcy
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-16 14:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze Wykonawcy
2 2019-05-08 08:47 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-05-06 12:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-04-29 10:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-04-23 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-04-17 12:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-29 11:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja postępowania
8 2019-03-29 11:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-03-29 11:31 Szymon Iwańczuk Dodanie

7/19/US Usługa realizacji cyklu spotkań, na terenie całej Polski, podczas których zostanie zaprezentowana oferta programowa NCBR w ramach POIR... (NCBR DLA FIRM – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z POIR)

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 77158
data wytworzenia: 2019-03-22 13:33
data publikacji: 2019-03-22 13:33
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 15:28
Powód edycji: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-29 15:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2 2019-05-14 13:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z wyborze ofert
3 2019-04-03 07:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-04-01 15:38 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-03-29 15:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-03-28 13:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-27 16:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-03-22 13:35 Karolina Zych Aktualizacja
9 2019-03-22 13:33 Karolina Zych Aktualizacja
10 2019-03-22 13:33 Karolina Zych Dodanie

5/19/PN - Dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 77235
data wytworzenia: 2019-03-22 09:12
data publikacji: 2019-03-22 09:12
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-05 14:41
Powód edycji: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-05 14:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2 2019-04-03 15:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-04-03 10:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-04-03 10:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-04-01 15:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-03-29 16:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-28 15:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-03-22 09:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2019-03-22 09:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-03-22 09:12 Szymon Iwańczuk Dodanie

8/19/US - Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz NCBR+

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 78921
data wytworzenia: 2019-03-15 16:57
data publikacji: 2019-03-15 16:57
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-24 14:27
Powód edycji: informacja o udzieleniu zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-24 14:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o udzieleniu zamówienia
2 2019-04-12 16:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
3 2019-03-27 14:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2019-03-26 14:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-03-25 14:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-03-22 09:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-03-21 11:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : przedłużenie terminu składania ofert
8 2019-03-15 16:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja ogłoszenia
9 2019-03-15 16:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
10 2019-03-15 16:57 Szymon Iwańczuk Dodanie

1/19/PN - przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 80323
data wytworzenia: 2019-03-08 09:46
data publikacji: 2019-03-08 09:46
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-10 12:32
Powód edycji: zawiadomienie o wniesieniu odwołania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-06-10 12:32 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zawiadomienie o wniesieniu odwołania
2 2019-05-27 16:21 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
3 2019-05-27 16:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
4 2019-04-11 16:01 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-04-09 15:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-04-08 13:36 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-04-05 13:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-04-04 12:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia SIWZ
9 2019-03-08 09:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : publikacja zamówienia
10 2019-03-08 09:46 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-03-08 09:46 Szymon Iwańczuk Dodanie

4/19/PN - Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 81864
data wytworzenia: 2019-03-01 10:25
data publikacji: 2019-03-01 10:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10 13:14
Powód edycji: wybór najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-05-10 13:14 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór najkorzystniejszej oferty
2 2019-05-09 16:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : unieważnieniu czynności wyboru
3 2019-04-26 14:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
4 2019-04-04 16:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
5 2019-04-02 15:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-03-22 11:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
7 2019-03-21 13:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie do ogłoszenia
8 2019-03-19 15:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
9 2019-03-08 09:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
10 2019-03-01 14:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
11 2019-03-01 10:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
12 2019-03-01 10:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
13 2019-03-01 10:25 Szymon Iwańczuk Dodanie

56/18/PN - dostawa materiałów promocyjnych wraz z produkcją obwolut na nie dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 84942
data wytworzenia: 2019-02-12 16:25
data publikacji: 2019-02-12 16:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03 14:51
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-03 14:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-02-25 16:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-02-21 14:04 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2019-02-20 14:16 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2019-02-19 14:41 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2019-02-18 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2019-02-18 13:29 Beata Chmolewska Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
8 2019-02-15 16:02 Beata Chmolewska Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
9 2019-02-14 16:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
10 2019-02-12 16:33 Beata Chmolewska Aktualizacja
11 2019-02-12 16:25 Beata Chmolewska Dodanie

59/18/PN - wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge VC: publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 86463
data wytworzenia: 2019-02-06 16:51
data publikacji: 2019-02-06 16:51
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-13 15:25
Powód edycji: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-13 15:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2 2019-02-19 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-02-13 08:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedź na pytanie
4 2019-02-06 16:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2019-02-06 16:51 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-02-06 16:51 Szymon Iwańczuk Dodanie

3/19/PN Prenumerata prasy elektronicznej na rok 2019

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 89804
data wytworzenia: 2019-01-22 15:53
data publikacji: 2019-01-22 15:53
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-14 15:42
Powód edycji: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-14 15:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2 2019-01-31 15:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2019-01-25 13:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania; aktualny załącznik nr2
4 2019-01-23 15:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
5 2019-01-22 15:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2019-01-22 15:53 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-01-22 15:53 Szymon Iwańczuk Dodanie

2/19/US Świadczenie usług cateringowych

informację wytworzył:
informację opublikował: Anna Grabowska
liczba wyświetleń: 90724
data wytworzenia: 2019-01-18 16:08
data publikacji: 2019-01-18 16:08
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 10:44
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-04-19 10:44 Anna Grabowska Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-04-19 10:29 Anna Grabowska Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
3 2019-02-04 15:39 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
4 2019-01-28 15:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : otwarcie ofert
5 2019-01-18 16:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : nowe postępowanie
6 2019-01-18 16:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2019-01-18 16:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2019-01-18 16:08 Szymon Iwańczuk Dodanie

57/18/PN Zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dwoma dodatkowymi modułami dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 94462
data wytworzenia: 2018-12-31 15:44
data publikacji: 2018-12-31 15:44
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01 17:23
Powód edycji: Informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-01 17:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacja o wyborze oferty
2 2019-01-21 11:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacja z otwarcia ofert
3 2019-01-10 11:45 Anna Grabowska Aktualizacja : Ogłoszenie o zamówieniu
4 2018-12-31 15:46 Monika Markiewicz Aktualizacja : Ogłoszenie o zamówieniu
5 2018-12-31 15:44 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2018-12-31 15:44 Monika Markiewicz Aktualizacja
7 2018-12-31 15:44 Monika Markiewicz Dodanie

44/18/PN „Dostawa i wdrożenie Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 95976
data wytworzenia: 2018-12-22 12:38
data publikacji: 2018-12-22 12:38
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 11:56
Powód edycji: informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-29 11:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
2 2019-02-14 11:07 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
3 2019-01-18 14:24 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie
4 2018-12-22 12:42 Karolina Zych Aktualizacja : nowe ogłoszenie
5 2018-12-22 12:38 Karolina Zych Aktualizacja
6 2018-12-22 12:38 Karolina Zych Dodanie

55/18/PN - dostawa prasy w prenumeracie na 2019 r. dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 97405
data wytworzenia: 2018-12-14 16:23
data publikacji: 2018-12-14 16:23
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-28 11:57
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-28 11:57 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2018-12-28 09:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2018-12-14 16:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2018-12-14 16:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2018-12-14 16:23 Szymon Iwańczuk Dodanie

53/18/US - Usługa organizacji „Gali Lider” oraz działań jej towarzyszących, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu w ramach programu LIDER (IX edycja)

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 98923
data wytworzenia: 2018-12-07 17:15
data publikacji: 2018-12-07 17:15
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 14:50
Powód edycji: informacja z otwarcia ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-21 14:50 Beata Chmolewska Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
2 2018-12-17 12:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2018-12-17 12:06 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2018-12-12 16:25 Monika Markiewicz Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2018-12-12 16:25 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2018-12-11 15:39 Beata Chmolewska Aktualizacja
7 2018-12-10 14:49 Beata Chmolewska Aktualizacja
8 2018-12-07 17:16 Beata Chmolewska Aktualizacja
9 2018-12-07 17:15 Beata Chmolewska Dodanie

46/18/PN-dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM, wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12 miesięcy oraz zapewnienie wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12 miesięcy dla Na

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 100552
data wytworzenia: 2018-11-29 14:19
data publikacji: 2018-11-29 14:19
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-26 14:40
Powód edycji: korekta
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-26 14:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : korekta
2 2019-01-24 16:09 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o wyborze oferty
3 2018-12-07 14:42 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
4 2018-12-04 11:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2018-11-29 14:20 Karolina Zych Aktualizacja
6 2018-11-29 14:19 Karolina Zych Aktualizacja
7 2018-11-29 14:19 Karolina Zych Dodanie

38/18/PN Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 100572
data wytworzenia: 2018-11-29 13:39
data publikacji: 2018-11-29 13:39
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-05 16:17
Powód edycji: Informacja o unieważnieniu postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-05 16:17 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacja o unieważnieniu postępowania
2 2019-01-21 14:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacja z otwarcia ofert
3 2019-01-15 09:45 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie do ogłoszenia
4 2019-01-14 08:58 Anna Grabowska Aktualizacja : wyjaśnienia
5 2019-01-11 17:51 Anna Grabowska Aktualizacja : wyjaśnienia
6 2018-12-28 14:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
7 2018-12-21 15:43 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia, wyjaśnienia
8 2018-12-21 15:40 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia, wyjaśnienia
9 2018-12-20 11:05 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zmiana ogłoszenia
10 2018-12-08 14:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wyjaśnienia
11 2018-11-29 13:40 Karolina Zych Aktualizacja
12 2018-11-29 13:39 Karolina Zych Aktualizacja
13 2018-11-29 13:39 Karolina Zych Dodanie

41/18/PN - Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i poddziałania 4.1.2

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 101035
data wytworzenia: 2018-11-27 16:00
data publikacji: 2018-11-27 16:00
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18 15:27
Powód edycji: informacja o unieważnieniu postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-18 15:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o unieważnieniu postępowania
2 2018-12-18 15:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja z otwarcia
3 2018-12-07 16:16 Monika Markiewicz Aktualizacja : informacja z otwarcia
4 2018-11-28 09:40 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : Ogłoszenie o zamówieniu
5 2018-11-27 16:03 Monika Markiewicz Aktualizacja : Ogłoszenie o zamówieniu
6 2018-11-27 16:03 Monika Markiewicz Aktualizacja
7 2018-11-27 16:02 Monika Markiewicz Aktualizacja
8 2018-11-27 16:02 Monika Markiewicz Aktualizacja
9 2018-11-27 16:00 Monika Markiewicz Dodanie

47/18/WR - Udzielenie abonamentu na moduły Systemu QUORUM

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 102462
data wytworzenia: 2018-11-22 16:21
data publikacji: 2018-11-22 16:21
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-22 16:22
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-22 16:22 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
2 2018-11-22 16:21 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
3 2018-11-22 16:21 Sebastian Szcześniak Dodanie

49/18/WR - Udział w trzeciej edycji Kongresu 590 w dniach 15 -16 listopada 2018 r.

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 105787
data wytworzenia: 2018-11-07 16:15
data publikacji: 2018-11-07 16:15
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-07 16:17
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-07 16:16 Monika Markiewicz Aktualizacja
2 2018-11-07 16:16 Monika Markiewicz Aktualizacja
3 2018-11-07 16:16 Monika Markiewicz Aktualizacja
4 2018-11-07 16:16 Monika Markiewicz Aktualizacja
5 2018-11-07 16:15 Monika Markiewicz Dodanie

45/18/PN- świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 106491
data wytworzenia: 2018-11-05 15:08
data publikacji: 2018-11-05 15:08
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-22 15:26
Powód edycji: Odpowiedź na pytanie
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-22 15:26 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : Odpowiedź na pytanie
2 2018-11-14 11:17 Monika Markiewicz Aktualizacja : Odpowiedź na pytanie
3 2018-11-08 15:25 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Odpowiedź na pytanie
4 2018-11-08 15:23 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2018-11-05 15:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2018-11-05 15:08 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2018-11-05 15:08 Szymon Iwańczuk Dodanie

37/18/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 108010
data wytworzenia: 2018-10-25 17:08
data publikacji: 2018-10-25 17:08
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04 15:17
Powód edycji: informacji z otwarcia do ogłoszenia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-04 15:17 Beata Chmolewska Aktualizacja : informacji z otwarcia do ogłoszenia
2 2018-11-23 15:37 Beata Chmolewska Aktualizacja : informacji z otwarcia do ogłoszenia
3 2018-11-09 16:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacji z otwarcia do ogłoszenia
4 2018-11-07 13:10 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2018-11-02 14:51 Beata Chmolewska Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
6 2018-10-31 15:42 Beata Chmolewska Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
7 2018-10-25 17:48 Beata Chmolewska Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
8 2018-10-25 17:08 Beata Chmolewska Dodanie : dodanie nowego ogłoszenia

42/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w Działaniu 4.2 oraz Panda 2

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 108068
data wytworzenia: 2018-10-25 14:05
data publikacji: 2018-10-25 14:05
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-02 15:03
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-02 15:03 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2018-11-15 14:43 Karolina Zych Aktualizacja : informacja z otwarcia przetargu
3 2018-11-07 11:35 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania i zmiana dokumentacji
4 2018-11-07 11:33 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2018-10-25 14:06 Karolina Zych Aktualizacja
6 2018-10-25 14:05 Karolina Zych Aktualizacja
7 2018-10-25 14:05 Karolina Zych Dodanie

27/18/PN Przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 108326
data wytworzenia: 2018-10-24 11:14
data publikacji: 2018-10-24 11:14
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-21 12:15
Powód edycji: Informacja o wyborze oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-21 12:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacja o wyborze oferty
2 2018-11-29 15:41 Monika Markiewicz Aktualizacja : Informacja z otwarcia ofert
3 2018-11-22 12:32 Karolina Zych Aktualizacja
4 2018-10-24 11:28 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
5 2018-10-24 11:14 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
6 2018-10-24 11:14 Sebastian Szcześniak Dodanie

26/18/PN Monitorowanie trendów technologicznych

informację wytworzył:
informację opublikował: Anna Grabowska
liczba wyświetleń: 109444
data wytworzenia: 2018-10-17 11:43
data publikacji: 2018-10-17 11:43
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-09 16:12
Powód edycji: dodanie nowego ogłoszenia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-01-09 16:12 Anna Grabowska Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
2 2018-11-28 16:24 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
3 2018-11-20 15:14 Karolina Zych Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
4 2018-10-29 09:09 Anna Grabowska Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
5 2018-10-24 14:42 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
6 2018-10-19 16:04 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
7 2018-10-17 11:49 Karolina Zych Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
8 2018-10-17 11:44 Karolina Zych Aktualizacja : dodanie nowego ogłoszenia
9 2018-10-17 11:43 Karolina Zych Aktualizacja
10 2018-10-17 11:43 Karolina Zych Dodanie

16/18/PN Koordynacja i przeprowadzenie w 2019 roku kontroli projektów (kontroli planowych oraz wizyt monitoringowych) u beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 109476
data wytworzenia: 2018-10-17 09:58
data publikacji: 2018-10-17 09:58
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-05 12:13
Powód edycji: informacja o unieważnieniu postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-02-05 12:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o unieważnieniu postępowania
2 2018-11-23 13:51 Monika Markiewicz Aktualizacja : Informacja z otwarcia ofert
3 2018-11-23 13:51 Monika Markiewicz Aktualizacja
4 2018-10-17 10:01 Karolina Zych Aktualizacja
5 2018-10-17 09:58 Karolina Zych Aktualizacja
6 2018-10-17 09:58 Karolina Zych Dodanie

28/18/PN Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 110669
data wytworzenia: 2018-10-08 09:28
data publikacji: 2018-10-08 09:28
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 13:39
Powód edycji: Informacja o unieważnieniu 2 części postępowania 28/18/PN
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-20 13:39 Monika Markiewicz Aktualizacja : Informacja o unieważnieniu 2 części postępowania 28/18/PN
2 2018-12-08 09:13 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : Informacja o unieważnieniu 1 części postępowania 28/18/PN
3 2018-11-14 14:43 Monika Markiewicz Aktualizacja : Informacja z otwarcia ofert
4 2018-11-08 15:31 Monika Markiewicz Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
5 2018-11-02 09:59 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
6 2018-10-31 14:40 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
7 2018-10-29 15:09 Karolina Zych Aktualizacja : sprostowanie ogłoszenia
8 2018-10-24 16:10 Monika Markiewicz Aktualizacja
9 2018-10-24 16:07 Monika Markiewicz Aktualizacja
10 2018-10-08 09:31 Monika Markiewicz Aktualizacja
11 2018-10-08 09:30 Monika Markiewicz Aktualizacja
12 2018-10-08 09:30 Monika Markiewicz Aktualizacja
13 2018-10-08 09:28 Monika Markiewicz Dodanie

40/18/US Usługa pośrednictwa rezerwacji noclegu w hotelach krajowych w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i NCBR +, w tym w ramach realizowanych programów

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 111049
data wytworzenia: 2018-10-04 16:09
data publikacji: 2018-10-04 16:09
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-26 09:13
Powód edycji: udzielenie zamówienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-26 09:13 Karolina Zych Aktualizacja : udzielenie zamówienia
2 2018-10-17 16:24 Monika Markiewicz Aktualizacja
3 2018-10-12 15:41 Beata Chmolewska Aktualizacja
4 2018-10-10 15:48 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
5 2018-10-04 16:09 Beata Chmolewska Dodanie

20/18/PN Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Sebastian Szcześniak
liczba wyświetleń: 111551
data wytworzenia: 2018-10-02 10:17
data publikacji: 2018-10-02 10:17
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-10 14:58
Powód edycji: informacja z otwarcia ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-10 14:58 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
2 2018-11-07 14:38 Karolina Zych Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2018-10-17 09:28 Karolina Zych Aktualizacja : odpowiedzi na pytania
4 2018-10-02 10:29 Beata Chmolewska Aktualizacja
5 2018-10-02 10:20 Beata Chmolewska Aktualizacja
6 2018-10-02 10:17 Beata Chmolewska Dodanie

34/18/PN Dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 112230
data wytworzenia: 2018-09-27 11:54
data publikacji: 2018-09-27 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18 16:18
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-18 16:18 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wybór oferty
2 2018-11-27 13:51 Monika Markiewicz Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2018-11-27 13:50 Monika Markiewicz Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
4 2018-11-13 08:41 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
5 2018-11-09 14:33 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia i SWZ
6 2018-11-07 14:40 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia i SWZ
7 2018-10-29 08:55 Anna Grabowska Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
8 2018-10-24 15:12 Beata Chmolewska Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
9 2018-10-24 09:51 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
10 2018-10-24 09:49 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
11 2018-10-24 09:45 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
12 2018-10-19 14:56 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści SIWZ
13 2018-10-19 14:31 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści SIWZ
14 2018-10-19 14:28 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści SIWZ
15 2018-10-19 14:26 Karolina Zych Aktualizacja
16 2018-10-03 14:32 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
17 2018-10-03 14:05 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
18 2018-10-02 10:52 Beata Chmolewska Aktualizacja
19 2018-09-27 13:10 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
20 2018-09-27 13:09 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
21 2018-09-27 12:03 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
22 2018-09-27 11:55 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
23 2018-09-27 11:54 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
24 2018-09-27 11:54 Sebastian Szcześniak Dodanie

43/18/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 112607
data wytworzenia: 2018-09-25 16:11
data publikacji: 2018-09-25 16:11
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-10 15:53
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-10 15:53 Monika Markiewicz Aktualizacja : wybór oferty
2 2018-10-08 10:39 Beata Chmolewska Aktualizacja
3 2018-10-02 13:55 Beata Chmolewska Aktualizacja
4 2018-09-28 17:12 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
5 2018-09-28 16:25 Monika Markiewicz Aktualizacja
6 2018-09-28 12:36 Monika Markiewicz Aktualizacja
7 2018-09-26 10:07 Karolina Zych Aktualizacja
8 2018-09-26 10:07 Karolina Zych Aktualizacja
9 2018-09-26 10:04 Karolina Zych Aktualizacja
10 2018-09-26 09:05 Karolina Zych Aktualizacja
11 2018-09-26 09:02 Karolina Zych Aktualizacja
12 2018-09-25 16:11 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
13 2018-09-25 16:11 Sebastian Szcześniak Aktualizacja
14 2018-09-25 16:11 Sebastian Szcześniak Dodanie

29/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 114659
data wytworzenia: 2018-09-10 15:14
data publikacji: 2018-09-10 15:14
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-23 09:29
Powód edycji: publikacja nowego postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-23 09:29 Monika Markiewicz Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
2 2018-10-02 10:18 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
3 2018-09-24 14:42 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
4 2018-09-10 15:17 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
5 2018-09-10 15:16 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
6 2018-09-10 15:14 Beata Chmolewska Dodanie : publikacja nowego postępowania

39/18/WR Nadanie Centrum statusu Partnera Strategicznego oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora wydarzenia pod nazwą "Kongres Impact mobility rEVolution’18 ", 12-13 września Katowice

informację wytworzył:
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 116116
data wytworzenia: 2018-08-29 13:22
data publikacji: 2018-08-29 13:22
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-29 14:05
Powód edycji: publikacja nowego postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-08-29 14:05 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
2 2018-08-29 13:24 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
3 2018-08-29 13:22 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
4 2018-08-29 13:22 Beata Chmolewska Dodanie

25/18/WR Określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 116454
data wytworzenia: 2018-08-24 15:12
data publikacji: 2018-08-24 15:12
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-15 13:52
Powód edycji: ogłoszenia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-03-15 13:52 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenia
2 2019-03-07 17:15 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : ogłoszenia
3 2019-03-04 16:49 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : sprostowanie ogłoszenia
4 2018-10-02 16:35 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
5 2018-10-02 16:34 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
6 2018-10-02 16:34 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
7 2018-08-28 11:17 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
8 2018-08-24 16:14 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
9 2018-08-24 15:15 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
10 2018-08-24 15:13 Beata Chmolewska Aktualizacja : publikacja nowego postępowania
11 2018-08-24 15:12 Beata Chmolewska Dodanie : publikacja nowego postępowania

21/18/PN Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 116636
data wytworzenia: 2018-08-23 11:30
data publikacji: 2018-08-23 11:30
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-26 16:12
Powód edycji: aktualizacja ogłoszenia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-26 16:12 Monika Markiewicz Aktualizacja : aktualizacja ogłoszenia
2 2018-10-05 15:07 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja ogłoszenia
3 2018-10-05 14:46 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja ogłoszenia
4 2018-09-25 09:32 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja ogłoszenia
5 2018-09-04 10:04 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja ogłoszenia
6 2018-08-31 15:53 Beata Chmolewska Aktualizacja : aktualizacja ogłoszenia
7 2018-08-23 11:42 Karolina Zych Aktualizacja
8 2018-08-23 11:41 Karolina Zych Aktualizacja
9 2018-08-23 11:30 Karolina Zych Dodanie

33/18/PN Dostawa części zamiennych do sprzętu komputerowego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 117103
data wytworzenia: 2018-08-17 11:22
data publikacji: 2018-08-17 11:22
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-19 12:32
Powód edycji: wybór oferty
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-11-19 12:32 Karolina Zych Aktualizacja : wybór oferty
2 2018-10-04 15:29 Beata Chmolewska Aktualizacja : zmiana treści SIWZ
3 2018-09-20 10:32 Beata Chmolewska Aktualizacja : zmiana treści SIWZ
4 2018-09-18 12:47 Monika Markiewicz Aktualizacja : zmiana treści SIWZ
5 2018-08-17 11:22 Karolina Zych Dodanie

32/18/PN na świadczenie usług specjalistycznych – pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 117764
data wytworzenia: 2018-08-07 10:16
data publikacji: 2018-08-07 10:16
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-23 15:14
Powód edycji: informacja z otwarcia ofert
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-23 15:14 Monika Markiewicz Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
2 2018-10-23 15:13 Monika Markiewicz Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
3 2018-10-10 15:58 Monika Markiewicz Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
4 2018-09-14 11:59 Karolina Zych Aktualizacja : informacja z otwarcia ofert
5 2018-08-07 10:32 Anna Zalewska Aktualizacja : dodanie nowego postępowania
6 2018-08-07 10:28 Anna Zalewska Aktualizacja : dodanie nowego postępowania
7 2018-08-07 10:18 Anna Zalewska Aktualizacja : dodanie nowego postępowania
8 2018-08-07 10:17 Anna Zalewska Aktualizacja : dodanie nowego postępowania
9 2018-08-07 10:16 Anna Zalewska Dodanie : dodanie nowego postępowania

30/18/PN Świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury informatycznej NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Beata Chmolewska
liczba wyświetleń: 118363
data wytworzenia: 2018-07-25 20:13
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-08-21 15:56 Beata Chmolewska Aktualizacja
2 2018-08-21 15:53 Beata Chmolewska Aktualizacja
3 2018-08-03 16:19 Anna Zalewska Aktualizacja
4 2018-08-01 09:31 Anna Zalewska Aktualizacja
5 2018-07-31 15:56 Anna Zalewska Dodanie

22/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach...

22/18/PN Realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i poddziałania 4.1.2

informację wytworzył:
informację opublikował: Karolina Zych
liczba wyświetleń: 118363
data wytworzenia: 2018-07-25 20:13
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji: unieważnienie postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-08-24 13:27 Karolina Zych Aktualizacja : unieważnienie postępowania
2 2018-08-02 12:53 Anna Zalewska Dodanie

24/18/PN Modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył:
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 118364
data wytworzenia: 2018-07-25 20:13
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji: zmiana treści ogłoszenia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-10-09 13:14 Monika Markiewicz Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
2 2018-08-31 15:17 Beata Chmolewska Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
3 2018-08-31 15:14 Beata Chmolewska Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
4 2018-08-28 12:01 Beata Chmolewska Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
5 2018-08-23 09:29 Karolina Zych Aktualizacja : zmiana treści ogłoszenia
6 2018-08-20 15:47 Beata Chmolewska Dodanie : zmiana treści

31/18/PN dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Anna Grabowska
liczba wyświetleń: 118365
data wytworzenia: 2018-07-25 20:13
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Brak wyników

15/18/PN Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-06-14 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-07-20 15:40 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._ii.pdf]
2 2018-07-20 15:40 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._i.pdf]
3 2018-07-20 15:40 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-06-28 14:07 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_informacja__z_otwarcia_ofert.pdf]
5 2018-06-28 14:07 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-06-25 17:29 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_odp_na__pytania_2.pdf]
7 2018-06-25 17:29 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-06-20 17:21 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_sprostowanie_do_ogloszenia.pdf]
9 2018-06-20 17:21 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_zmiany_do_siwz.pdf]
10 2018-06-20 17:21 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_odp_na__pytania.pdf]
11 2018-06-20 17:21 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_aktualne_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej_20062018.docx]
12 2018-06-20 17:21 Aktualizacja : modyfikacja
13 2018-06-14 19:26 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
14 2018-06-14 19:26 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_wzor_umowa_cz_2.pdf]
15 2018-06-14 19:26 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_wzor_umowa_cz_1.pdf]
16 2018-06-14 19:26 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_siwz.pdf]
17 2018-06-14 19:26 Aktualizacja : dodanie pliku [15_18_pn_ogloszenie_o_zamowieniu_nr_569845.pdf]
18 2018-06-14 15:40 Dodanie : utworzenie dokumentu

23/18/PN - dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych dla NCBR, w tym mebli przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-06-07 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-27 17:24 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_s.pdf]
2 2018-06-27 17:24 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-18 17:48 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
4 2018-06-18 17:48 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-06-13 17:32 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_500134440.pdf]
6 2018-06-13 17:32 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_odpowiedzi_na_pytania_13_06_2018.pdf]
7 2018-06-13 17:32 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-06-12 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
9 2018-06-12 17:01 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-06-07 22:20 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
11 2018-06-07 22:20 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_wzor_umowy_zalacznik_nr_7.pdf]
12 2018-06-07 22:20 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_siwz.pdf]
13 2018-06-07 22:20 Aktualizacja : dodanie pliku [23_18_pn_ogloszenie_o_zamowieniu_nr_569244.pdf]
14 2018-06-07 17:24 Dodanie : utworzenie dokumentu

11/18/US Usługa organizacji i realizacji spotkań konsultacyjnych inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-05-30 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-15 13:01 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
2 2018-06-15 13:01 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-08 17:02 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_odp_na__pytania_08_06_2018.pdf]
4 2018-06-08 17:02 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-06-07 16:16 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_odp_na__pytania.pdf]
6 2018-06-07 16:16 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_zalacznik_nr_9_do_ogloszenia.doc]
8 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_zalacznik_nr_7_do_ogloszenia.doc]
9 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_zalacznik_nr_6_do_ogloszenia.doc]
10 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_zalacznik_nr_5_do_ogloszenia.doc]
11 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_zalacznik_nr_4_do_ogloszenia.doc]
12 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_zalacznik_nr_3_do_ogloszenia.doc]
13 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.doc]
14 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_notatka_uzupelniajaca_tresc_ogloszenia.pdf]
15 2018-06-04 17:34 Aktualizacja : modyfikacja
16 2018-05-30 20:14 Aktualizacja : dodanie pliku [11_18_us_usluga_organizacji_i_realizacji_spotkan_konsultacyjnych_inzynierow-konsultantow_ncbr_w_firmach_msp_o_potencjale_br.pdf]
17 2018-05-30 13:01 Dodanie : utworzenie dokumentu

17/18/PN Dostawa monitorów komputerowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Monika Markiewicz
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-05-24 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-09-05 10:01 Monika Markiewicz Aktualizacja
2 2018-07-13 12:38 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_sprostowanie_do_ogloszenia_opublikowane_13072018.pdf]
3 2018-07-13 12:38 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-07-10 18:30 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-07-10 18:27 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_zmiana_terminu_odp_na__pytanie_10072018.pdf]
6 2018-07-10 18:27 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-07-03 11:33 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf]
8 2018-07-03 11:33 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-06-29 11:38 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_zmiana_terminu_oraz_odp_na_pytania.pdf]
10 2018-06-29 11:38 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-06-18 17:49 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_odp_na__pytania_18062018.pdf]
12 2018-06-18 17:49 Aktualizacja : modyfikacja
13 2018-06-08 17:51 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_formularz_oferty_z_pozostalymi_zalacznikami_2.docx]
14 2018-06-08 17:51 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_zmiana_siwz_08062018.pdf]
15 2018-06-08 17:51 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_siwz_monitory_po_zmianach.pdf]
16 2018-06-08 17:51 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_odp_na__pytania_08062018.pdf]
17 2018-06-08 17:51 Aktualizacja : modyfikacja
18 2018-05-24 12:38 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
19 2018-05-24 11:48 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_formularz_oferty_z_pozostalymi_zalacznikami.docx]
20 2018-05-24 11:48 Aktualizacja : dodanie pliku [17_18_pn_siwz.pdf]
21 2018-05-24 11:48 Dodanie : dodanie pliku [17_18_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

19/18/WR - nadanie NCBR statusu Partnera strategicznego oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z...

19/18/WR - nadanie NCBR statusu Partnera strategicznego oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora wydarzenia pod nazwą "Impact’18"

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-05-16 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-05-16 16:46 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2018-05-16 16:46 Dodanie : dodanie pliku [19_18_wr_ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf]

14/18/PN - świadczenie usług rzeczoznawcy ds. wycen prac badawczo rozwojowych w ramach postępowania konkursowego...

14/18/PN - świadczenie usług rzeczoznawcy ds. wycen prac badawczo rozwojowych w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-05-14 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-07-20 13:42 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2018-07-20 13:42 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-06-26 17:35 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_info_z_otwarcia.pdf]
4 2018-06-26 17:35 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-06-15 11:29 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_sprostowanie_do_ogloszenia_opublikowane_15.06.2018.pdf]
6 2018-06-15 11:29 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-06-13 17:29 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_sprostowanie_do_ogloszenia.pdf]
8 2018-06-13 17:29 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_zmiany_do_siwz.pdf]
9 2018-06-13 17:29 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_aktualny_formularz_oferty_z_pozostalymi_zalacznikami_20180613.docx]
10 2018-06-13 17:29 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-06-11 17:25 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_aktualny_formularz_oferty_z_pozostalymi_zalacznikami_11_06_18.docx]
12 2018-06-11 17:25 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_odpowiedz_na_pytanie_-_na_str..pdf]
13 2018-06-11 17:25 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_obowiazek_informacyjny.pdf]
14 2018-06-11 17:25 Aktualizacja : modyfikacja
15 2018-05-14 13:42 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
16 2018-05-14 13:22 Aktualizacja : modyfikacja
17 2018-05-14 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [14_18_pn_formularz_oferty_z_pozostalymi_zalacznikami.docx]
18 2018-05-14 13:09 Aktualizacja : dodanie pliku [14.18.pn_siwz.pdf]
19 2018-05-14 13:09 Dodanie : dodanie pliku [14_18_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

18/18/US - Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla pracowników NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-05-10 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-06-08 11:07 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2018-06-08 11:07 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-05-30 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_obowiazek_informacyjny.docx]
4 2018-05-30 15:16 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-05-30 11:43 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
6 2018-05-30 11:43 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-05-24 17:19 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_protokol_z_negocjacji.pdf]
8 2018-05-24 17:19 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-05-16 12:23 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
10 2018-05-16 12:23 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-05-10 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf]
12 2018-05-10 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_wzor_umowy.pdf]
13 2018-05-10 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_zalacznik_nr_4_do_ogloszenia.docx]
14 2018-05-10 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_formularz_oferty.docx]
15 2018-05-10 17:39 Aktualizacja : dodanie pliku [18_18_us_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
16 2018-05-10 11:07 Dodanie : utworzenie dokumentu

13/18/US - Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla pracowników NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-04-26 02:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-05-14 15:38 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
2 2018-05-14 15:38 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-05-10 15:19 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
4 2018-05-10 15:19 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-05-08 13:41 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
6 2018-05-08 13:41 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-04-26 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_zalacznik_nr_4_do_ogloszenia.docx]
8 2018-04-26 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_formularz_oferty.docx]
9 2018-04-26 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_wzor_umowy.pdf]
10 2018-04-26 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf]
11 2018-04-26 17:05 Aktualizacja : dodanie pliku [13_18_us_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
12 2018-04-26 15:38 Dodanie : utworzenie dokumentu

12/18/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR w zakresie Programu Bezemisyjny transport publiczny

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-03-20 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji: informacja o udzieleniu zamowienia
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-12-21 16:29 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o udzieleniu zamowienia
2 2018-04-10 16:40 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2018-04-10 16:40 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-03-26 17:51 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_info_z_otwarcia__publikacja.pdf]
5 2018-03-26 17:51 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-03-20 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
7 2018-03-20 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych_ncbr_zalacznik_do_umow....pdf]
8 2018-03-20 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_polityka_bezpieczenstwa_informacji_ncbr_zalacznik_do_umowy.pdf]
9 2018-03-20 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_zalacznik_nr_2_do_umowy_opis_programu.pdf]
10 2018-03-20 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_isotne_postanowienia_umowy.pdf]
11 2018-03-20 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_zalacznik_nr_5_do_ogloszenia_arkusz_indywidualnej_oceny.pdf]
12 2018-03-20 16:05 Aktualizacja : dodanie pliku [12_18_us_ogloszenie.pdf]
13 2018-03-20 15:40 Dodanie : utworzenie dokumentu

8/18/PN badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości...

8/18/PN badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-03-19 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-05-16 17:35 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
2 2018-05-16 17:35 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-04-16 16:40 Aktualizacja : dodanie pliku [8_18_pn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
4 2018-04-16 16:40 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-04-06 16:55 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_ogloszenie_o_zmianie_ogl._06.04.2018r..pdf]
6 2018-04-06 16:55 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_odp_na_pyt_5_na_str..pdf]
7 2018-04-06 16:55 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-04-04 18:19 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_odp_na_pyt_4_str.pdf]
9 2018-04-04 18:19 Aktualizacja : modyfikacja
10 2018-03-28 18:01 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_odp_na_pyt_3.pdf]
11 2018-03-28 18:01 Aktualizacja : modyfikacja
12 2018-03-27 16:14 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_odp_na_pyt_2_str..pdf]
13 2018-03-27 16:14 Aktualizacja : modyfikacja
14 2018-03-21 13:49 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_odp_na_pyt_1.pdf]
15 2018-03-21 13:49 Aktualizacja : modyfikacja
16 2018-03-21 13:24 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn._ogloszenie_o_zmianie_ogl._21.03.2018.pdf]
17 2018-03-21 13:24 Aktualizacja : modyfikacja
18 2018-03-20 10:59 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_protokol_zp_pn.pdf]
19 2018-03-20 10:59 Aktualizacja : modyfikacja
20 2018-03-19 16:35 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
21 2018-03-19 13:35 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_formularz_oferty_z_zalacznikami.docx]
22 2018-03-19 13:35 Aktualizacja : dodanie pliku [8.18.pn_siwz_z_zalacznikami.pdf]
23 2018-03-19 13:35 Dodanie : dodanie pliku [8.18.pn_ogloszenie_o_zamowieniu_bzp.pdf]

10/18/US Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR w zakresie Programu Bezemisyjny transport publiczny

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-03-08 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-03-16 17:04 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_uniewaznienie_postepowania.pdf]
2 2018-03-16 17:04 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
3 2018-03-16 17:04 Aktualizacja : modyfikacja
4 2018-03-15 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_pytania_i_odpowiedzi_15.03.2018.pdf]
5 2018-03-15 17:01 Aktualizacja : modyfikacja
6 2018-03-12 16:04 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_ogloszenie_popr._12.03.2018.docx]
7 2018-03-12 16:04 Aktualizacja : modyfikacja
8 2018-03-08 17:46 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-03-08 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_polityka_bezpieczenstwa_informacji_ncbr_zalacznik_do_umowy.pdf]
10 2018-03-08 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych_ncbr_zalacznik_do_umow....pdf]
11 2018-03-08 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_zalacznik_nr_2_do_umowy_opis_programu.docx]
12 2018-03-08 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_isotne_postanowienia_umowy.docx]
13 2018-03-08 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_zalacznik_nr_5_do_ogloszenia_arkusz_indywidualnej_oceny.docx]
14 2018-03-08 17:44 Aktualizacja : dodanie pliku [10_18_us_ogloszenie.docx]
15 2018-03-08 17:04 Dodanie : utworzenie dokumentu

7/18/US ROADSHOW - dni NCBR w regionach

informację wytworzył: klipka
informację opublikował: klipka
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-03-01 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-05-04 13:37 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2018-05-04 13:37 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-04-20 14:54 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2018-04-20 14:54 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-03-15 15:31 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
6 2018-03-15 15:31 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-03-09 15:58 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_pytania_i_odpowiedzi_2_09.03.2018.pdf]
8 2018-03-09 15:58 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-03-09 10:26 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_ogloszenie_dni_ncbr_w_regionach_zmiany_po_opublikowaniu_2_8.03.2018.pdf]
10 2018-03-09 10:26 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-03-07 12:53 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_odpowiedzi_07.03.2018.pdf]
12 2018-03-07 12:53 Aktualizacja : modyfikacja
13 2018-03-02 14:20 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_ogloszenie_dni_ncbr_w_regionach_zmodyfikowane_02032018_sledzenie_zmian.pdf]
14 2018-03-02 14:20 Aktualizacja : dodanie pliku [7_18_us_ogloszenie_dni_ncbr_w_regionach_zmodyfikowane_02032018_clean.pdf]
15 2018-03-02 14:20 Aktualizacja : modyfikacja
16 2018-03-01 14:51 Aktualizacja : dodanie pliku [ciag_logotypow_poir_rp_ncbr_ueefrr.png]
17 2018-03-01 14:51 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
18 2018-03-01 14:51 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_na_uslugi_spoleczne_dni_ncbr_w_regionach.pdf]
19 2018-03-01 12:37 Dodanie : utworzenie dokumentu

3/18/US - Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w ramach realizowanych programów

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-02-09 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-28 11:10 Aktualizacja : dodanie pliku [3_18_us_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2.pdf]
2 2018-02-28 11:10 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-02-28 11:10 Aktualizacja : dodanie pliku [3_18_us_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2018-02-28 11:10 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-02-16 15:12 Aktualizacja : dodanie pliku [3_18_us_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
6 2018-02-16 15:12 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-02-13 16:42 Aktualizacja : dodanie pliku [3_18_us_odpowiedz_na_pytanie_2.pdf]
8 2018-02-13 16:42 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-02-12 16:30 Aktualizacja : dodanie pliku [3_18_us_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy_1.pdf]
10 2018-02-12 16:30 Aktualizacja : modyfikacja
11 2018-02-09 11:10 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
12 2018-02-09 10:16 Aktualizacja : dodanie pliku [3_18_us_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
13 2018-02-09 10:16 Aktualizacja : dodanie pliku [3_18_us_siwz.pdf]
14 2018-02-09 10:16 Dodanie : dodanie pliku [3_18_us_ogloszenie_o_zamowieniu_2018-ojs028-061711-pl.pdf]

5/18/US - Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-02-02 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-04-18 13:11 Aktualizacja : dodanie pliku [5_18_us_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2018-04-18 13:11 Aktualizacja : modyfikacja
3 2018-03-01 15:38 Aktualizacja : dodanie pliku [5_18_us_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2018-03-01 15:38 Aktualizacja : modyfikacja
5 2018-02-20 14:47 Aktualizacja : dodanie pliku [5_18_us_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
6 2018-02-20 14:47 Aktualizacja : modyfikacja
7 2018-02-09 12:43 Aktualizacja : dodanie pliku [5_18_us_odpowiedz_na_pytanie.pdf]
8 2018-02-09 12:43 Aktualizacja : modyfikacja
9 2018-02-02 14:02 Aktualizacja : dodanie pliku [5_18_us_zalaczniki.docx]
10 2018-02-02 14:02 Aktualizacja : dodanie pliku [5_18_us_wzor_umowy.pdf]
11 2018-02-02 14:02 Aktualizacja : dodanie pliku [5_18_us_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
12 2018-02-02 12:11 Dodanie : utworzenie dokumentu

44/17/PI Opracowanie i dostawa typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2018-01-03 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji: informacja o unieważnieniu postępowania
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2019-06-10 15:42 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : informacja o unieważnieniu postępowania
2 2019-03-04 13:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : zawiadomienia o wniesionych odwołaniach oraz treści dwóch odwołań dot. postępowania
3 2019-02-18 16:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wynik postępowania
4 2018-12-18 17:20 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : wynik postępowania
5 2018-11-22 16:56 Monika Markiewicz Aktualizacja : Korekta informacji z otwarcia ofert
6 2018-11-22 16:55 Monika Markiewicz Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania
7 2018-11-22 15:39 Sebastian Szcześniak Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania
8 2018-11-15 16:41 Monika Markiewicz Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania
9 2018-11-15 16:41 Monika Markiewicz Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania
10 2018-11-14 20:40 Monika Markiewicz Aktualizacja : Odpowiedzi na pytania
11 2018-11-08 07:51 Anna Grabowska Aktualizacja : Informacja z zebrania
12 2018-11-06 17:14 Anna Grabowska Aktualizacja : Informacja z zebrania
13 2018-11-06 17:14 Anna Grabowska Aktualizacja : Informacja z zebrania
14 2018-11-06 16:56 Anna Grabowska Aktualizacja : Informacja z zebrania
15 2018-11-06 16:55 Anna Grabowska Aktualizacja : Informacja z zebrania
16 2018-11-06 16:53 Anna Grabowska Aktualizacja : Informacja z zebrania
17 2018-11-06 16:52 Anna Grabowska Aktualizacja : Informacja z zebrania
18 2018-10-03 16:46 Monika Markiewicz Aktualizacja : Informacja z zebrania
19 2018-09-17 16:47 Anna Grabowska Aktualizacja
20 2018-09-10 07:31 Anna Grabowska Aktualizacja
21 2018-09-07 16:52 Beata Chmolewska Aktualizacja
22 2018-09-07 16:50 Beata Chmolewska Aktualizacja
23 2018-09-07 16:33 Beata Chmolewska Aktualizacja
24 2018-09-07 16:17 Beata Chmolewska Aktualizacja
25 2018-09-06 20:28 Anna Grabowska Aktualizacja
26 2018-09-06 20:26 Anna Grabowska Aktualizacja
27 2018-08-23 08:05 Anna Grabowska Aktualizacja
28 2018-08-21 15:58 Beata Chmolewska Aktualizacja
29 2018-08-13 18:25 Anna Grabowska Aktualizacja
30 2018-08-07 13:52 Anna Grabowska Aktualizacja
31 2018-08-02 15:19 Anna Zalewska Aktualizacja
32 2018-04-04 12:55 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_informacja_z_otwarcia_wnioskow.pdf]
33 2018-04-04 12:55 Aktualizacja : modyfikacja
34 2018-03-21 16:56 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_odpowiedzi_na_pytania_6_21.03.2018_na_strone.pdf]
35 2018-03-21 16:56 Aktualizacja : modyfikacja
36 2018-03-06 12:02 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_sprostowanie_ogloszenia_opublikowane_06.03.2018.pdf]
37 2018-03-06 12:02 Aktualizacja : modyfikacja
38 2018-03-02 20:12 Aktualizacja : modyfikacja
39 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : modyfikacja
40 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr4doogloszenia-kadra_44_17_pi_02032018_markup.pdf]
41 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr4doogloszenia-kadra_44_17_pi_02032018_clean.docx]
42 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr3doogloszenia-wykazdostaw_44_17_pi_02032018_markup.pdf]
43 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr3doogloszenia-wykazdostaw_44_17_pi_02032018_clean.docx]
44 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr1doogloszenia-suplement_44_17_pi_02032018_markup.pdf]
45 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr1doogloszenia-suplement_44_17_pi_02032018_clean.docx]
46 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_korekta_gloszenia_02032018.pdf]
47 2018-03-02 20:07 Aktualizacja : modyfikacja
48 2018-03-02 11:39 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_sprostowanie_ogloszenia_opublikowane_02032018.pdf]
49 2018-03-02 11:39 Aktualizacja : modyfikacja
50 2018-02-28 12:17 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_sprostowanie_ogloszenia.pdf]
51 2018-02-28 12:17 Aktualizacja : modyfikacja
52 2018-02-28 09:53 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_przedluzenie_terminu.pdf]
53 2018-02-28 09:53 Aktualizacja : modyfikacja
54 2018-02-26 16:40 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_odpowiedzi_na_pytania5_26.02.2018.pdf]
55 2018-02-26 16:40 Aktualizacja : modyfikacja
56 2018-02-23 16:59 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_odpowiedzi_na_pytania4_23.02.2018.pdf]
57 2018-02-23 16:59 Aktualizacja : modyfikacja
58 2018-02-06 10:15 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_odpowiedzi_na_pytania3_06.02.2018.pdf]
59 2018-02-06 10:15 Aktualizacja : modyfikacja
60 2018-01-13 12:39 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_btp_korekta_ogloszenia.pdf]
61 2018-01-13 12:39 Aktualizacja : modyfikacja
62 2018-01-11 16:11 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr8_do_ogloszenia-jedz_44_17_pi_zmieniony.doc]
63 2018-01-11 16:11 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr7_do_ogloszenia-produkcja_44_17_pi_zmieniony.docx]
64 2018-01-11 16:11 Aktualizacja : dodanie pliku [44_17_pi_pytania_2_wraz_z_odpowiedziami.pdf]
65 2018-01-11 16:11 Aktualizacja : modyfikacja
66 2018-01-05 17:01 Aktualizacja : dodanie pliku [odpowiedz_na_pytanie.pdf]
67 2018-01-05 17:01 Aktualizacja : modyfikacja
68 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : modyfikacja
69 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalacznik_nr_9_do_ogloszenia_44_17_pi_publikacja.docx]
70 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr8doogloszenia-jedz_44_17_pi_publikacja.doc]
71 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr7doogloszenia-produkcja_44_17_pi_publikacja.docx]
72 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr6doogloszenia-patenty_44_17_pi_publikacja.docx]
73 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr5doogloszenia-projekty_44_17_pi_publikacja.docx]
74 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr4doogloszenia-kadra_44_17_pi_publikacja.docx]
75 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr3doogloszenia-wykazdostaw_44_17_pi_publikacja.docx]
76 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr2doogloszenia-wniosek_44_17_pi_publikacja.docx]
77 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [zalaczniknr1doogloszenia-suplement_44_17_pi_publikacja.pdf]
78 2018-01-03 14:48 Aktualizacja : dodanie pliku [ogloszenie_44_17_pi_bezemisyjny_transport_publiczny.pdf]
79 2018-01-03 11:55 Dodanie : utworzenie dokumentu

38/17/US Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2018-2019

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-12-12 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-02-16 15:16 Aktualizacja : dodanie pliku [38_17_us_informacja_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2018-02-16 15:16 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-27 10:44 Aktualizacja : dodanie pliku [38_17_us_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
4 2017-12-27 10:44 Aktualizacja : dodanie pliku [38_17_us_zbiorcza_ocena_ofert.pdf]
5 2017-12-27 10:44 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-12-12 15:16 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
7 2017-12-12 10:05 Aktualizacja : dodanie pliku [38_17_us_wybrane_zalaczniki_edytowalne.docx]
8 2017-12-12 10:05 Dodanie : dodanie pliku [38_17_us_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

42/17/US Organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki

Organizowanie usług medycznych z zakresu obowiązkowych badań medycyny pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników, pracowników tymczasowych, współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członków ich rodzin

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-12-08 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-15 12:57 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2018-01-15 12:57 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-15 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_zalacznik_do_zawiadomienia_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2017-12-15 14:22 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
5 2017-12-15 14:22 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-12-13 17:30 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_odpowiedzi_na_pytania_1312.pdf]
7 2017-12-13 17:30 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_ipu_poprawione_po_publikacji_ogloszenia_13.12.2017.pdf]
8 2017-12-13 17:30 Aktualizacja : modyfikacja
9 2017-12-12 18:35 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_ipu_zmiana_z__12122017.pdf]
10 2017-12-12 18:35 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_odpowiedzi_na_pytania_12_12_17.pdf]
11 2017-12-12 18:35 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_opz_poprawione_po_publikacji_ogloszenia_12.12.2017.pdf]
12 2017-12-12 18:35 Aktualizacja : modyfikacja
13 2017-12-08 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
14 2017-12-08 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_zalaczniki_do_ipu.pdf]
15 2017-12-08 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_opz.xlsx]
16 2017-12-08 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_ipu.pdf]
17 2017-12-08 18:32 Aktualizacja : dodanie pliku [42_17_us_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
18 2017-12-08 12:57 Dodanie : utworzenie dokumentu

41/17/PN Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-12-01 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-19 10:39 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_strona.pdf]
2 2018-01-19 10:39 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-19 22:30 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_informacja_z_otwarcia_ofert_strona.pdf]
4 2017-12-19 22:30 Aktualizacja : usunięcie pliku [41_17_pn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
5 2017-12-19 22:30 Aktualizacja : modyfikacja
6 2017-12-19 18:06 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
7 2017-12-19 18:06 Aktualizacja : modyfikacja
8 2017-12-15 15:08 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_wyjasnienia_15_12_17.pdf]
9 2017-12-15 15:08 Aktualizacja : modyfikacja
10 2017-12-13 17:25 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_zmiana_siwz_13.12_strona.pdf]
11 2017-12-13 17:25 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_wyjasnienia_13.12_strona.pdf]
12 2017-12-13 17:25 Aktualizacja : modyfikacja
13 2017-12-04 15:48 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_wyjasnienia_04.12.pdf]
14 2017-12-04 15:48 Aktualizacja : modyfikacja
15 2017-12-01 17:22 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_zalacznik_nr_2_-_6_do_siwz.docx]
16 2017-12-01 17:22 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
17 2017-12-01 17:22 Aktualizacja : dodanie pliku [41_17_pn_siwz_01.12.pdf]
18 2017-12-01 10:39 Dodanie : utworzenie dokumentu

43/17/PN – sukcesywna dostawa prasy w prenumeracie na 2018 r. dla NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-12-01 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-13 12:50 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2017-12-13 12:50 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-11 14:36 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
4 2017-12-11 14:36 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-12-01 14:13 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn__zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
6 2017-12-01 14:13 Aktualizacja : usunięcie pliku [43_17_pn_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
7 2017-12-01 14:13 Aktualizacja : usunięcie pliku [43_17_pn_siwz.pdf]
8 2017-12-01 14:13 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn__siwz.pdf]
9 2017-12-01 14:13 Aktualizacja : modyfikacja
10 2017-12-01 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
11 2017-12-01 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn_istotne_postanowienia_umowy.pdf]
12 2017-12-01 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn_siwz.pdf]
13 2017-12-01 13:31 Aktualizacja : dodanie pliku [43_17_pn_ogloszenie_o_zamowieniu_nr_625412.pdf]
14 2017-12-01 12:50 Dodanie : utworzenie dokumentu

37/17/WR - Realizacja badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji

37/17/WR - Realizacja badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-11-28 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-11-28 14:37 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
2 2017-11-28 14:37 Dodanie : dodanie pliku [37_17_wr_ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf]

35/17/PN Realizacja projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-11-24 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-13 16:56 Aktualizacja : dodanie pliku [35_17_pn_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2017-12-13 16:56 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-11-24 16:56 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
4 2017-11-24 11:42 Aktualizacja : dodanie pliku [35_17_pn_wybrane_zalaczniki_do_siwz_edytowalne.docx]
5 2017-11-24 11:42 Aktualizacja : dodanie pliku [35_17_pn_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
6 2017-11-24 11:42 Dodanie : dodanie pliku [35_17_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

39/17/US Obsługa prawna spotkań z zagranicznymi inwestorami rynku kapitałowego w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej w Izraelu

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-11-22 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2017-12-08 18:55 Aktualizacja : dodanie pliku [39_17_us_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2017-12-08 18:55 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-11-28 19:55 Aktualizacja : dodanie pliku [39_17_us_odpowiedzi_na_pytania_i_przed_terminu.pdf]
4 2017-11-28 19:55 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-11-22 18:55 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2017-11-22 11:47 Aktualizacja : dodanie pliku [39_17_us_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
7 2017-11-22 11:47 Dodanie : dodanie pliku [39_17_us_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

34/17/PN - realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych...

34/17/PN - realizacja badania ewaluacyjnego pt. Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-11-17 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-10 16:06 Aktualizacja : dodanie pliku [34_17_pn_wybor_na_strone.pdf]
2 2018-01-10 16:06 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-05 16:11 Aktualizacja : dodanie pliku [34_17_pn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
4 2017-12-05 16:11 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-11-17 16:06 Aktualizacja : utworzenie dokumentu
6 2017-11-17 11:52 Aktualizacja : dodanie pliku [34_17_pn_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
7 2017-11-17 11:52 Aktualizacja : dodanie pliku [34_17_pn_wzor_umowy.pdf]
8 2017-11-17 11:52 Aktualizacja : dodanie pliku [34_17_pn_siwz.pdf]
9 2017-11-17 11:52 Dodanie : dodanie pliku [34_17_pn_ogloszenie_o_zamowieniu_nr_617796.pdf]

21/17/PN - doradztwo techniczne podczas przeprowadzania zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii...

21/17/PN - doradztwo techniczne podczas przeprowadzania zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania bloków energetycznych do zmienionych wymagań KSE

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 118401
data wytworzenia: 2017-11-13 01:00
data publikacji: 2019-10-24 01:25
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 01:25
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2018-01-24 15:56 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_informacja_o_wyborze_oferty_nakorzystniejszej.pdf]
2 2018-01-24 15:56 Aktualizacja : modyfikacja
3 2017-12-08 11:17 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf]
4 2017-12-08 11:17 Aktualizacja : modyfikacja
5 2017-11-20 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_zmieniony_siwz_doradztwo_techniczne.pdf]
6 2017-11-20 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_zmienione_zalaczniki_do_siwz-wersja_edytowalna.doc]
7 2017-11-20 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_zmiana_siwz_-_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
8 2017-11-20 16:13 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf]
9 2017-11-20 16:13 Aktualizacja : modyfikacja
10 2017-11-13 16:42 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_zalacznik_nr_7_projekt_umowy.pdf]
11 2017-11-13 16:42 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_wybrane_zalaczniki_do_siwz_wersja_edytowalna.doc]
12 2017-11-13 16:42 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
13 2017-11-13 16:42 Aktualizacja : dodanie pliku [21_17_pn_-_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
14 2017-11-13 15:56 Dodanie : utworzenie dokumentu

32/17/US Usługa organizacji Gali LIDER 2017 oraz działań jej towarzyszących