Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt z redaktorem BIP, panią Anną Zalewską:

tel:  +48 22 39 07 401
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: bip-at-ncbr.gov.pl
adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na wskazany adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona na wniosek. Prosimy o jego czytelne i dokładne wypełnienie i przesłanie e-mail na adres: bip-at-ncbr.gov.pl


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - zobowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonym we wniosku, przez organ władzy publicznej następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Jakub Niewiadomski
liczba wyświetleń: 219625
data wytworzenia: 2016-06-13 02:00
data publikacji: 2022-08-14 17:11
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-14 17:11
Powód edycji:
Brak wyników