starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
17.09.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

 


nr referencyjny: DRK_10_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA: 

Wdrażanie i rozliczanie projektów realizowanych przez beneficjentów NCBR w ramach programu operacyjnego PO WER.GŁÓWNE ZADANIA:
 

 • weryfikacja zmian merytoryczno-finansowych w projektach, akceptacja zmodyfikowanych wniosków o dofinasowanie i aneksowanie umów (praca w systemie informatyczny SOWA i SL2014); 
 • weryfikacja merytoryczno-finansowa wniosków o płatność, weryfikacja kwalifikowalności wydatków i zamówień udzielanych w ramach projektów; 
 •  ścisła współpraca z beneficjentami – pomoc i wsparcie w procesie wdrażania i rozliczania projektów.

 
OCZEKIWANIA:

 • minimum 3-letnie doświadczenie - łącznie - w jednym lub kilku z poniższych zakresów:
        ⇒ rozliczanie projektów w ramach środków publicznych i/lub funduszy strukturalnych;
        ⇒ weryfikacja i analizowanie dokumentacji finansowo-księgowej;
        ⇒ weryfikacja i analizowanie dokumentacji z przebiegu realizacji projektu;
        ⇒ kontrola należności i windykacja;
        ⇒ zamówienia publiczne i/lub stosowanie zasady konkurencyjności;
 • wykształcenie wyższe;
 • wiedza z obszaru zarządzania projektami;
 • umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia;
 • znajomość programów pakietu Ms Office na poziomie średnio zaawansowanym;
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy i budowania dobrych relacji ze współpracownikami i klientami Centrum;
 • nienaganna postawa etyczna.


MILE WIDZIANE:

 • znajomość przepisów i zasad rozliczania  funduszy strukturalnych (wytyczne programowe, a w szczególności wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR, FS na lata 2014-2020);
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i/lub postępowań o udzielenie zamówień;
 • doświadczenie w pracy w instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej; 
 • doświadczenie we wdrażaniu programów wspierających rozwój kadry naukowej i szkolnictwa wyższego;
 • znajomość systemu informatycznego SL2014.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Piotr Hryciuk, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.