główny specjalista ds. zamówień publicznych

koordynator przetargów

termin nadsyłania aplikacji:  
20.05.2021

IDEAS NCBR sp. z o.o.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została zawiązana przez NCBR, jako narzędzie realizacji zadań ustawowych. Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także działań w zakresie wspierania rozwoju kadry naukowej, komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form transferu do gospodarki oraz pobudzania inwestowania w działalność naukową poprzez instytucjonalizowanie specjalistycznych badań nakierowanych na rozwiązywanie kluczowych problemów rozwojowych gospodarki, komercjalizacji prac badawczych zespołów badawczych w postaci spółek spin-off i spin-out.


GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
koordynator przetargów

nr referencyjny: IDEAS_04_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie uczestniczyć w budowaniu struktur zakupowych wspierających rozwój Spółki. Idealna osoba musi dobrze funkcjonować w dynamicznym środowisku i umieć się przystosowywać do zmieniających się obowiązków i priorytetów. Kluczową umiejętnością będzie aktywne rozwiązywanie złożonych problemów.

 Główne zadania:

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązujących w Spółce, nadzór nad realizacją umów zakupowych zawieranych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Przygotowywanie dokumentacji postępowań przetargowych w oparciu o PZP oraz regulaminów wewnętrznych (m.in. zapytania ofertowe, SWZ, protokoły, projekty umów, korespondencja w prowadzonym postępowaniu itp.);
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu udzielania zamówień publicznych;
 • Bezpośrednia realizacja wybranych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie rejestrów umów i udzielanych zamówień;
 • Tworzenie i realizacja polityki zakupowej Spółki, optymalizacja procesów zakupowych, wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych zakupy od strony kosztowej i procesowej;
 • Prowadzenie i koordynacja negocjacji zakupowych, budowanie i utrzymywanie relacji z dostawcami;
 • Opracowanie narzędzi do prowadzenia bieżącej analizy cen i zarządzania cenami zakupowymi;
 • Wsparcie Zarządu, managerów i pracowników w kwestiach związanych zamówieniami publicznymi oraz procesem zakupowym;
 • Współpraca z radcą prawnym w zakresie tworzenia dokumentacji przetargowej pod PZP, ustalania treści umów stosowanych w poszczególnych zamówieniach, opracowywania regulaminów wewnętrznych dotyczących zakupów oraz korespondencji z oferentami i wykonawcami w całym procesie zakupowym;
 • Przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu i organów nadzorczych Spółki;
 • Udział w sporządzaniu planu rzeczowo – finansowego (plan zakupów, plan inwestycyjny, analiza trendów cenowych na rynku);
 • Współpraca z działami operacyjnymi i zespołami projektowymi w ramach bieżącej obsługi zakupowej;
 • Całościowe dbanie o sprawy zaopatrzeniowe Spółki.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, informatyka, nauki techniczne), mile widziane prawnicze;
 • Udokumentowane, minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz w prowadzeniu / organizowaniu postępowań zakupowych poniżej 130 000 zł, w tym realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
 • Biegła znajomość przepisów PZP oraz doświadczenie w ich stosowaniu;
 • Umiejętność analizy ryzyk i rozwiązywania nietypowych problemów, doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu nad projektem, naturalne nastawienie na współpracę oraz zapewnianie wysokiej jakości usług dla działów operacyjnych i zespołów projektowych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, biegła arkusza Excel;
 • Doświadczenie w sporządzaniu raportów, analiz oraz kalkulacji dla Zarządu i organów nadzoru;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu budżetu Spółki oraz planów rzeczowo-finansowych w obszarze zakupowym;
 • Umiejętność współpracy na różnych poziomach organizacji;
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie oraz terminowość w realizacji zadań, umiejętność zarządzania priorytetami;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji, predyspozycje osobowościowe (inicjatywa, kreatywność, wysoka zdolność adaptacyjna, wysoka kultura osobista).

MILE WIDZIANE:

 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych, grantów krajowych i zagranicznych oraz projektów B+R;
 • Doświadczenie w rozdziale kosztów prac badawczych oraz kosztów prac komercyjnych;
 • Doświadczenie w spółkach z udziałem skarbu państwa, finansowanych w oparciu o limity związane z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;
 • Doświadczenie w spółkach prowadzących badania i infrastruktur badawczych lub związanych z transferem wiedzy, w zgodzie z komunikatem Komisji Europejskiej „Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” (2014/C 198/01).

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i pełną wyzwań, samodzielną pracę w rozwijającej się firmie, w przyjaznym środowisku pracowników naukowych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia;
 • Atrakcyjny system premiowy, w zależności od wyników;
 • Prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowany przez pracodawcę);
 • Świadczenia socjalne.

Aplikuj przesyłając CV na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IDEAS NCBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A  (KRS 0000880113), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w CV na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Aplikuj