Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru konkursu 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka

14.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w trzeciej rundzie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 9 protestów, z czego do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty, tj. 1 projekt realizowany samodzielnie przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP, konsorcja z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP, na kwotę dofinansowania 33 063 826,00 PLN oraz 1 projekt realizowany samodzielnie przez MŚP, konsorcja MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie MŚP, na kwotę dofinansowania 16 816 081,00 PLN. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 49 879 907,00 PLN. Dodatkowo 6 protestów nie zostało uwzględnionych oraz 1 protest uznano za zasadny i skierowany został do ponownej oceny.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE_druga częściowa_procedura odwoławcza
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE_pierwsza częściowa_procedura odwoławcza
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_pierwsza częściowa_procedura odwoławcza

Wstecz