Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w konkursie 3/1.2/2018 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: INNONEUROPHARM

23.08.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w ramach konkursu 3/1.2/2018 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNONEUROPHARM.

Dokonano oceny 3 złożonych protestów. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej 3 protesty rozpatrzono negatywnie.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista rankingowa projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 3/1.2/2018 INNONEUROPHARM_procedura odwoławcza

Wstecz