Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru konkursu 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka

09.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje,
że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w trzeciej rundzie naboru
w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 47 protestów, z czego 4 protesty zostały uwzględnione.
Tym samym do dofinansowania zostały wybrane, tj. 2 projekty realizowane przez MŚP na łączną kwotę dofinansowania 6 607 593,08 PLN oraz 2 projekty realizowane przez podmioty DUŻE na kwotę dofinansowania 11 663 762,69 PLN. Dodatkowo, 40 protestów nie zostało uwzględnionych, 2 protesty pozostały bez rozpatrzenia, 1 protest został wycofany.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_pierwsza częściowa – procedura odwoławcza
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_druga częściowa – procedura odwoławcza
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_trzecia częściowa – procedura odwoławcza
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_czwarta częściowa – procedura odwoławcza
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE – procedura odwoławcza

Wstecz