Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 8/1.1.1/2020, trwającego od 23 września do 7 października 2020 r.

19.11.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach konkursu 8/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Ocenie według kryteriów zostały poddane 2 wnioski i zgodnie z zatwierdzoną 19 listopada br. listą rankingową, 1 projekt został wybrany do dofinansowania, na kwotę dofinansowania 332 036 045,00 PLN, a 1 projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Dodatkowo informujemy, że 1 wniosek został wycofany z oceny.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z pkt. 72 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 8/1.1.1/2020

Wstecz