Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach drugiej rundy konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka "Urządzenia grzewcze”

07.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje,
że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach drugiej rundy konkursu 8/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 33 złożonych wniosków, dokonano oceny 25 z nich, z czego:

Dnia 7 października 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów, w tym 3 zlokalizowane
w województwie mazowieckim, na kwotę w wysokości 9 223 759,21 PLN oraz 3 zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie, na kwotę w wysokości 15 949 467,89 PLN.
Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 25 173 227,10 PLN.

Dodatkowo, 19 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, 4 wnioski zostały wycofane z oceny,
a 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych.
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego
z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka ,,Urządzenia grzewcze” DRUGA RUNDA

Wstecz