Zakończenie oceny wniosków (podmioty MŚP) złożonych w drugiej rundzie naboru, trwającej od 01 listopada do 30 listopada 2019 r. w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka

24.03.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w drugiej rundzie przez przedsiębiorstwa MŚP w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W ramach oceny projektów złożonych przez przedsiębiorstwa o statusie MŚP na pierwszej częściowej liście rankingowej opublikowanej 4 marca 2020 r. do dofinansowania zostały wybrane 22 projekty na łączną kwotę dofinansowania 304 128 769,23 PLN. Do dnia 13 marca br. ocenionych zostało kolejnych 55 wniosków realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP, z czego dnia 23 marca 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 25 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 71 684 604,35 PLN. 30 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, a 10 wniosków zostało wycofanych z oceny.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – DRUGA RUNDA_MŚP_druga częściowa

Wstecz