Występujące błędy w zakresie wskaźników oraz w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014

16.09.2020

W związku z prowadzonymi audytami jakości danych gromadzonych w ramach projektów PO WER w zakresie wskaźników oraz uczestników projektów wykazanych w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 zwracamy uwagę na konieczność poprawnego raportowania osiągniętych wartości wskaźników. W tym celu prosimy o uwzględnienie w przekazywanych w ramach Państwa projektów formularzach Monitorowanie uczestników w SL2014 m.in. poniższych uwag.

1. liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych wsparciem w programie powinna być co najmniej równa liczbie osób pochodzących z obszarów wiejskich

W formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 wszędzie tam, gdzie uczestnik ma wskazane miejsce zamieszkania oznaczone jako obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) „3” powinna być również wskazana odpowiedź „TAK” w polu „Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”.

Zgodnie z treścią załącznika do Podręcznika Beneficjenta SL2014, Słownik głównych pojęć, za osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej należy uznawać m.in. osoby z obszarów wiejskich. Za osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).

2. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań

W formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 wszędzie tam, gdzie wskazano odpowiedź „TAK” w polu „Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań” należy zweryfikować poprawność danych, tzn. sprawdzić, czy wykazany status osoby jest zgodny z definicją wskaźnika zawartą w załącznika do Podręcznika Beneficjenta SL2014, Słownik głównych pojęć:
„Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1) Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2) Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3) Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4) Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach."

3. osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym

W formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 należy zweryfikować, czy zasadnie wskazano wykształcenie uczestników (podstawowe i gimnazjalne), czyli czy w danym projekcie w grupie docelowej mogą być osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

4. osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, osoby obcego pochodzenia

W formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 należy zweryfikować, czy wykazany status osoby jest zgodny z definicją wskaźnika „Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (…)” zawartą w załączniku do Podręcznika Beneficjenta SL2014, Słownik głównych pojęć:
„Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski."

5. objęcie wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

W formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 należy zweryfikować, czy poprawnie wykazano instytucje / przedsiębiorstwa jako uczestników, tj. czy projekt zakłada wsparcie bezpośrednie dla instytucji /przedsiębiorstw: są one wskazane jako grupa docelowa we wniosku o dofinansowanie oraz mają dedykowane wskaźniki (np. liczba podmiotów/instytucji/przedsiębiorców).

6. suma osób z poszczególnych poziomów wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, policealne, wyższe) powinna być równa sumie osób bezrobotnych, biernych i pracujących, czyli wykazano osoby z wykształceniem niższym niż podstawowe (ISCED 0)

W formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 należy zweryfikować, czy poprawnie wpisano uczestnikowi wykształcenie niższe niż podstawowe (poziom ISCED 0), tj. czy jest to osoba, która – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Podręcznika Beneficjenta SL2014, Słownik głównych pojęć - nie posiada wykształcenia podstawowego (poziom ISCED 1) oraz:
- “jeszcze nie rozpoczęła edukacji na poziomie wykształcenia podstawowego (osoby przystępujące do nauki na tym poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat),
- posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie wykształcenia podstawowego; osoba ta powinna być jednocześnie wykazana jako „osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”.
Osoba, która posiada wiek poniżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie podstawowym (poziom ISCED 1), powinna być przypisana do poziomu wykształcenia podstawowego (poziom ISCED 1).

7. wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie nie może być wyższa niż wartość osiągnięta od początku realizacji projektu

We wniosku o płatność należy zweryfikować, czy poprawnie wykazano wartości wskaźników, tj. czy wartość wykazana w bieżącym okresie jest równa/niższa od wartości narastająco.

Prosimy o uwzględnienie ww. uwag w przekazywanych w ramach Państwa projektów wnioskach o płatność i formularzach Monitorowanie uczestników w SL2014.
W przypadku zidentyfikowania błędów – dane należy odpowiednio skorygować w kolejnych składanych wnioskach i formularzach.

Wstecz