Wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów w ramach X edycji Programu LIDER

22.08.2019

Uprzejmie informujemy, że Zespół Kwalifikacyjny Programu LIDER w składzie:

 • dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda – Przewodnicząca Zespołu
 • dr hab. Ewa Karwowska – Wiceprzewodnicząca Zespołu
 • dr hab. n. o zdr. inż. Aleksandr Owczarek – Wiceprzewodniczący Zespołu


oraz członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Przewłocka
 • prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska
 • dr hab. inż. Artur Bartosik
 • dr hab. inż. Justyna Cybulska
 • dr hab. Norbert Jankowski
 • dr hab. Anna Żaczek
 • dr hab. Marcin Żemigała
 • dr inż. Arkadiusz Dyjakon


zakończył prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie projektów, złożonych w ramach Programu LIDER – X edycja. W dniach 10-12.07.2019 r., 17-19.07.2019 r., 25-26.07.2019 r. oraz 31.07.2019 r., podczas posiedzeń Zespołu, przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 85 Wnioskodawcami zakwalifikowanymi do drugiego etapu oceny merytorycznej.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu X konkursu w Programie LIDER (pkt V.1 lit. i) oceny uzyskane w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej są decydujące dla ustalenia finalnej listy rankingowej projektów. Wyniki I i II etapu oceny merytorycznej nie są sumowane.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podejmie decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania finansowania na realizację projektu na podstawie powyższej listy rankingowej, z uwzględnieniem przyznanej punktacji, wysokości środków finansowych w budżecie Centrum w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokość w przyszłych latach budżetowych.

Lista rankingowa ocenianych wniosków wraz z liczbą punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych

UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach na stronie NCBR zostanie zamieszczona lista wniosków, które w wyniku postępowania konkursowego, decyzją Dyrektora Centrum, otrzymają dofinansowanie.

Przyznane punkty w odniesieniu do każdego ocenianego podczas rozmowy kwalifikacyjnej kryterium oraz uzasadnienie opisowe przyznanej punktacji, wkrótce zostaną udostępnione w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Wstecz