Uproszczenia w rozliczaniu projektów i raportowaniu w czasie pandemii

23.03.2020

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że podjęło działania mające przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii koronawirusa na sytuację Wykonawców poprzez wprowadzenie szeregu usprawnień pozwalających na realizację zadań przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka epidemicznego.

W związku z powyższym rekomendujemy, aby w programach krajowych:

  • wszystkie wnioski o płatność kierowane do NCBR były składane także* w postaci elektronicznej, w formie elektronicznej kopii dokumentu (skanu dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby), poprzez skrzynkę DFP-SFP-at-ncbr.gov.pl 
  • wszystkie pisma i pozostałe dokumenty** (w szczególności wnioski o zmiany, raporty okresowe) kierowane do NCBR były składane także* w postaci elektronicznej, w formie elektronicznej kopii dokumentu (skanu dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby), poprzez skrzynkę DFP-SFP-at-ncbr.gov.pl. UWAGA: Z wyłączeniem projektów międzynarodowych, programu LIDER oraz projektów na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa, dla których utworzono oddzielne skrzynki elektroniczne wskazane poniżej w komunikacie. 

W tytule wiadomości przesyłanej na skrzynkę DFP-SFP-at-ncbr.gov.pl należy zawsze podać nazwę konkursu oraz numer umowy.

W projektach międzynarodowych, programu LIDER oraz projektów na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa prosimy, aby:

  • wszystkie pisma i pozostałe dokumenty** (w szczególności wnioski o zmiany, raporty okresowe) w projektach międzynarodowych kierowane do NCBR były składane także* w postaci elektronicznej, w formie elektronicznej kopii dokumentu (skanu dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby), na skrzynkę: sekretariatdwm-at-ncbr.gov.pl 
  • wszystkie pisma i pozostałe dokumenty** (w szczególności wnioski o zmiany, raporty okresowe) w projektach realizowanych na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa kierowane do NCBR były składane także* w postaci elektronicznej, w formie elektronicznej kopii dokumentu (skanu dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby), poprzez skrzynkę dobr-at-ncbr.gov.pl 
  • wszystkie pisma i pozostałe dokumenty** (w szczególności wnioski o zmiany, raporty okresowe) dla programu LIDER kierowane do NCBR były składane także* w postaci elektronicznej, w formie elektronicznej kopii dokumentu (skanu dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby), poprzez skrzynkę Lider_DRK-at-ncbr.gov.pl 

W tytule wiadomości należy zawsze podać nazwę konkursu i numer umowy.

W sytuacji, gdy dokumenty zostały już przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone do NCBR, nie należy ich dodatkowo przesyłać na ww. skrzynki mailowe.


Dodatkowo informujemy, że do każdego dokumentu przesłanego na powyższe skrzynki należy dołączyć każdorazowo stosowne Oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną (w formie elektronicznej kopii dokumentu tj. skanu oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem), w którym zobowiązują się Państwo do dostarczenia do Centrum oryginału dokumentu odpowiadającego przesłanemu dokumentowi w postaci elektronicznej.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie podejmować działania w oparciu o dokument elektroniczny/elektroniczną kopię dokumentu i dlatego Wykonawca odpowiada za pełną zgodność obu postaci ww. dokumentów.

Wprowadzone rozwiązanie pozwoli pracownikom przebywającym na pracy zdalnej procedowanie Państwa spraw.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.


* niezależnie od obowiązku złożenia dokumentu w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem).
** za wyjątkiem pism i dokumentów, dla których zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna.

Wstecz